Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Subhasta de béns immobles. Subasta de bienes inmuebles
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOIB 76
Fecha Publicación :
24/05/2011
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
El Cap de la Unitat de Recaptació Executiva núm. 02 de la Tresoreria General de la Seguretat Social en Illes Balears

FAIG SABER: Que en l'expedient administratiu de constrenyiment que s'instrueix en aquesta unitat al meu càrrec contra el deutor ALBERTO JAREÑO MERCHANTE DNI 18236045N per dèbits a la Seguretat Social, el Director Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha dictat la següent:

PROVIDÈNCIA: Un cop autoritzada, amb data 14 d'Abril 2.011, la sub hasta de béns mobles propietat del deutor de referència que li foren embargats en procediment administratiu de constrenyiment, procedeixi's a la celebració de l'esmentada subhasta el dia 23 de Juny del 2.011, a les 10:00 hores, a l'Edifici de la Direcció Provincial de la Tresorería Gral. De la Seguritat Social, saló d'ac tes, ubicat al carrer Rambla del Ducs de Palma 18, i que s'observin durant el seu tràmit i realització les disposicions dels articles 114 a 121 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny (B.O.E. del dia 25)

Els béns embargats sobre els quals es decreta la venda i els tipus de sub hasta són els indicats en relació adjunta.

Notifiqui's aquesta providència al deutor, als tercers posseïdors i, si s'es cau, als creditors hipotecaris i pignoratius, al cònjuge del deutor i als copropie taris, amb menció expressa que, en qualsevol moment anterior a l'adjudicació, podran alliberar-se els béns embargats tot pagant l'import total del deute, inclo sos el principal, recàrrec, interessos i costes del procediment, i que en aquest cas se suspendrà la subhasta dels béns.

En compliment de l'esmentada providència es publica aquest Anunci i s'adverteix del següent a les persones que vulguin licitar a la subhasta:

1er.- Que els béns embargats a alienar, i també els tipus de subhasta, seran els indicats en la Providència de subhasta.

2on.- Que els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de propie tat aportats a l'expedient, sense tenir dret a exigir-ne d'altres; si els béns no esti guessin inscrits al Registre, l'escriptura d'adjudicació és títol suficient per a efectuar la inscripció en els termes previstos a l'article 199.b) de la Llei Hipotecària; a la resta de casos els licitadors hauran de procedir, si els interessa, com disposa el Títol VI de l'esmentada Llei.

3er.- Que les càrregues preferents, si existissin, quedaran subsistents, sense que es destinin a llur extinció els imports de les rematades.

4rt.- Que les postures s'hauran de presentar en sobre tancat, seguint el model oficial establert a l'efecte per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i el termini per a llur presentació finalitzarà el dia hàbil anterior a la subhasta. Simultàniament a la presentació de l'oferta el licitador haurà de constituir dipò sit tot acompanyant cada postura d'un xec conformat extès a nom de la Tresoreria General de la Seguretat Social per import del 25% del tipus de la sub hasta.

5è.- Que durant l'acte de celebració de la subhasta es podran presentar postures verbals superiors al 75 % del tipus d'alienació, tot constituint en l'acte un dipòsit del 30% del tipus fixat per a la subhasta, sempre que prèviament no s'hagi presentat postura en sobre tancat amb el seu corresponent dipòsit.

6è.- Que les postures verbals que es vagin formulant hauran de guardar una diferència entre elles de, com a mínim, el 2% del tipus de la subhasta.

7è.- Que l'adjudicatari haurà d'abonar per mitjà d'ingrés en compte, xec conformat lliurat a nom de la Tresoreria General de la Seguretat Social o trans ferència bancària, la diferència entre el preu de l'adjudicació i l'import del dipò sit constituït, dins dels cinc dies hàbils següents al de l'adjudicació, perdent el dipòsit en cas contrari. A més, se li exigiran les possibles responsabilitats pels majors perjudicis que sobre l'import dipositat origini la no eficàcia de l'adjudi cació.

8è.- Que la subhasta se suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adju dicació dels béns si s'efectua el pagament total del deute, interessos, recàrrecs i costes del procediment, procedint-se en aquest cas a la devolució dels xecs que s'haguessin formalitzat per a la constitució dels dipòsits.

9è.- Que el deutor té dret a presentar tercer que millori les postures fetes en l'acte de la subhasta, d'acord amb l'apartat 5 de l'article 120 de l'esmentat Reglament, en el termini de tres dies hàbils comptats a partir de la seva data de celebració.

10è.- Per mitjà del present Anunci s'entendran notificats, a tots els efectes legals, els deutors amb domicili desconegut.

11è.- Tot allò que no vingui expressament disposat pel present Anunci de Subhasta es regirà pel que estableixi l'esmentat Reglament General de Recaptació.

ADVERTIMENTS:

Aniran a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses que origini la trans missió.

(Veure versió castellana).

Palma de Mallorca, 11 maig 2011.

La Recaptadora Executiva. Ana Nieto Manso.

_______________

El Jefe de la Unidad de Recaudacion Ejecutiva Numero 02 de la Tesoreria General de la Seguridad Social en Illes Balears.

HACE SABER: En el expediente administrativo de apremio que se ins truye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor ALBERTO JAREÑO MER CHANTE DNI 18236045N; por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

'PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 14 DE ABRIL del 2.011, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a su celebración, el día 23 DE JUNIO del 2.011, a las 10 horas, en el salón de Actos de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, ubicada en calle Rambla del Ducs de Palma num. 18,y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artí culos 114 a 121 del Reglamento General del Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el principal, recargo, intereses y costas del procedi miento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta, lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta serán los indicados en la Providencia de subasta

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de constitución es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo 199 b). de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrá de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no desti nándose el precio del remate a su extinción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al mode lo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de las mismas hasta el día hábil anterior a la subasta. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondien te depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudi cación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las pos turas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10.- Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

11.- En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:

DEPOSITARIO/UBICACIÓN: El Depositario de los bienes es la URE 07/02, estando los bienes en depósito en la Nave num 7 de la Calle Tejedores num. 26 del Poligono Industrial Son Castelló; los cuales podrán ser examina dos por cuantos se interesen, mediante solicitud previa y hora concertada con dicho Depositario, todos los días hábiles desde del 1 de Junio hasta el anterior al de la subasta

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos que origine la trans misión

LOTE NUM UNO:

MOTOCICLETA marca HONDA; MODELO: CBR 600 RR BASTI DOR: JH2PC37A15M202178 MATRÍCULA 4297 DHZ FECHA MATRICU LACION: 01.04.2005 IMPORTE TOTAL DE LA TASACION DEL LOTE DE TASACION Y TIPO DE SUBASTA: 2.020,00 EUROS.

Palma a 11de mayo de 2011.

La Recaudadora Ejecutiva, Ana Nieto Manso.

- o -