Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Subvencions públiques per a la rehabilitació de façanes i ele ments comuns a la barriada del Centre Històric de Palma corresponents a l'any 2010. Subvenciones publicas para la rehabilitación de fachadas y elementos comunes en el barrio del Centro Histórico de Palma correspondien tes al año 2010
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOIB 39
Fecha Publicación :
17/03/2011
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALMA
REGIDORIA DE VIVENDA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

Referència: Subvencions públiques per a la rehabilitació de façanes i ele ments comuns a la barriada del Centre Històric de Palma corresponents a l'any 2010.

Assumpte: Publicitat subvencions concedides de quantia igual o superior a 3.000 euros.

De conformitat amb la base setzena de la Normativa reguladora de les subvencions per a la la rehabilitació de façanes i elements comuns a la barriada del Centre Històric de Palma de l'any 2010, publicada al BOIB núm.113 de 31 de juliol de 2010, es procedeix a la publicació del llistat dels perceptors de les subvencions de quantia igual o superior a 3.000 euros.

En data 18 de maig de 2010, el Consell Rector del Patronat Municipal de l'Habitatge va aprovar les següents resolucions per a la concessió de subven cions en matèria de rehabilitació de façanes i elements comuns a la barriada del centre històric de Palma:

Expedient: 1534/2010 Sol·licitant: C.P Plaça Major, 5 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 20.000,00

Expedient: 1361/2010 Sol·licitant: C.P Mar, 18 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 20.000,00

Expedient: 1384/2010 Sol·licitant: C.P Pas D'en Quint, 5 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de Façana Subvenció aprovada: 3.749,40

Expedient: 1267/2010 Sol·licitant: C.P. Galera, 4 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 20.000,00

Expedient: 1488/2010 Sol·licitant: C.P Colom, 7 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 20.000,00

Expedient: 1219/2010 Sol·licitant: C.P Vi, 10 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 17.330,00

Expedient: 1205/2010 Sol·licitant: C.P Sant Miquel, 62 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 4.945,50

Expedient: 1553/2010 Sol·licitant: C.P Can Granada, 8 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 20.000,00

Expedient: 1574/2010 Sol·licitant: C.P Socors, 15 Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 20.000,00

Expedient: 1393/2010 Sol·licitant: C.P Forn de la Gloria, 12A Tipus d'intervenció: Rehabilitació de façana Subvenció aprovada: 3.043,08

Palma, 28 de febrer de 2011

L'Executiva de Govern de l'Àrea Delegada de Vivenda, Presidenta del Patronat Municipal de l'Habitatge, Maria Magdalena Palou Cánaves

________________________

REGIDURIA DE VIVENDA

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Referencia: Subvenciones publicas para la rehabilitación de fachadas y elementos comunes en el barrio del Centro Histórico de Palma correspondien tes al año 2010.

Asunto: Publicidad subvenciones concedidas de cuantía igual o superior a 3.000 euros.

De conformidad con la base decimosexta de la Normativa reguladora de las subvenciones para la rehabilitación de fachadas y elementos comunes en el barrio del Centro Histórico de Palma del año 2010, publicada en el BOIB núm. 113 de 31 de julio de 2010, se procede a la publicación de la lista de los per ceptores de las subvenciones de cuantía igual o superior a 3.000 euros.

En fecha 18 de mayo de 2010, el Consejo Rector del Patronato Municipal de la Vivienda aprobó las siguientes resoluciones para la concesión de subven ciones en materia de rehabilitación de fachadas y elementos comunes en el barrio del Centro Histórico:

(Véase versión en catalán)

Palma, a 28 de febrero de 2011

La Ejecutiva de Gobierno del Área Delegada de Vivienda, Presidenta del Patronato Municipal de la Vivienda, Maria Magdalena Palou Cánaves

- o -