Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Listaxe provisional de admitidos e excluídos praza técnico de intervención
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-CORUNA 68
Fecha Disposición :
25/03/2008
Fecha Publicación :
25/03/2008
Órgano Emisor :
LARACHA
DECRETO DE ALCALDÍA

No expediente promovido para a selección dun/ha funcionario/a pertence ao Grupo e Subgrupo A2, Escala de Administración Xeral, Subescala de Xestión, baixo a denominación de Técnico de Intervención (OEP no B.O.E. de 31 de marzo de 2006), e aprobadas por resolución de alcaldía de 26 de decembro de 2007 e publicadas no BOP número 12, de 15 de xaneiro de 2008, a Alcaldía-Presidencia do Concello da Laracha dictar a seguinte Resolución con esta data, en cumprimento da base 4ª:1º.- Aproba-la seguinte lista provisional de admitidos:

 

APELIDOS E NOME

DNI

ABELENDA POMBO REBECA

47354750G

ALONSO DOMÍNGUEZ MIGUEL ÁNGEL

34960835F

ANDRADE AMIGO MARÍA DOLORES

79320736S

ARADAS GARCÍA FERNANDO

47367840F

ASOREY VIDAL CARMEN MARÍA

33298138A

BARREIRO GÓMEZ ANA

33537125C

BARREIRO LÁZARE MARÍA

33348937H

BLANCO LÓPEZ ESTEFANÍA

32840505R

CAMPOS RODRÍGUEZ PAULA

32692865K

CANDAL REY Mª CRISTINA

79320649C

CASAL SANJURJO EVA MARÍA

79317624P

CASTRO HERMIDA ANA ISABEL

32793039F

CORRAL MIRAZ ANA

78793702A

COSTA REDONDO MARTA

33350659S

DE PEÑA VIDAL CARMEN

77402316W

DÉNIZ GARCÍA ANGELINA ISABEL

44807223A

DÍAZ GAVELA IRIA LUISA

32689319V

DUCET TEIXEIRA EVA

47361695A

GARCÍA MANEIRO MARÍA EMILIA

32822532Z

GESTO NIETO MÓNICA

78799094J

GÓMEZ LODEIROS SARA

44827875R

GONZÁLEZ SANTÍN MARÍA CRISTINA

33341826Z

GONZÁLEZ VARELA SONIA MARÍA

79313652S

INSUA CAAMAÑO MÓNICA MARÍA

46897616H

LÓPEZ ARES ENMANUEL

34899227Q

LÓPEZ CANDOCIA ALFONSO CARLOS

53169709B

LÓPEZ VARELA ELENA

34897250V

LÓPEZ VILLAR CARMEN

32668736L

LOURO QUINTELA IRENE

32833984N

LUGILDE LÓPEZ DIEGO

33331619L

MARTÍNEZ CHAVES ANDREA

76996069G

MARTÍNEZ DE LLANO OROSA JOSÉ MARTÍNEZ

32833733Z

MEILÁN SANCHEZ RAQUEL

33320857K

MENÉNDEZ ARES MARÍA DEL CARMEN

53168798C

MÍGUEZ FUENTES HORTENSIO DAVID

76578998S

MORENO MARTÍN-CALOTO JORGE

53178638Q

MOURIÑO VÁZQUEZ MARTA

76715145W

MUÑOZ DÍAZ DEL RÍO BELÉN

53184668C

OTERO LÓPEZ VERÓNICA MARÍA

53300492Q

OUTEIRIÑO SÁNCHEZ ISABEL

46909109B

PARIS REGUEIRO ADRIANA LUZ

47355206T

PEDREIRA VARELA VANESA

47352617X

PENA LAMAS ELEUTERIO

44817693P

PÉREZ CARRERA Mª CARMEN

34944054Q

PÉREZ RAMOS ANA MARÍA

32683774S

PÉREZ RAMOS ELENA MARÍA

32697648A

PERNAS FERNÁNDEZ EFRÉN

33545997Z

PUÑAL ABELENDA ROSA Mª

79311595M

RODRÍGUEZ ARCAY SERGIO DANIEL

32840018C

ROMÁN CELADA OLGA

36133254R

SÁNCHEZ CASTELO PATRICIA

44827350M

SOUTO IGLESIAS NATALIA

79310007G

TARRÍO ÁLVAREZ MARGARITA

53160756M

VEIGA SIERRA DAVID

53163920H

VEIGA SIERRA JOSÉ LUIS

53161087Z

YAÑEZ CRIBEIRO MARTA

44808267N

2º.- Aproba-la seguinte lista provisional de excluídos:

 

APELIDOS E NOME

DNI

NIETO POSE CARMEN

47361331F

TARRÍO ÁLVAREZ MARGARITA

53160756M

CASTRO TOMÉ ROBERTO

35318742B

MARRA-LÓPEZ VALENCIANO ROCIO ASUNCIÓN

76872665H

LEYENDA SILVA SERGIO

36167903N

DELGADO CALVO MARÍA TERESA

44831490M

RIVEIRO MOREIRA Mª GRACIELA

46900363M

AGRAFOJO DE SANTIAGO LAURA

35566827H

FONTAIÑA FERNÁNDEZ DE SANMAMED ANA Mª

52939024Q

GAREA REY Mª DEL MAR

44821077B

MOREIRAS LORENZO RUTH MARÍA

47350318B

CORRAL CORRAL SONIA

46912115G

MOSQUERA ZAPATA MARÍA INÉS

46898437B

A causa de exclusión destes aspirantes é a non presentación de copia compulsada do título esixido no apartado C, da base terceira, das bases que rexen este proceso selectivo.

Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de dez días hábiles para reclamacións e corrección das deficiencias sinaladas.3º.- Aprobar a composición do tribunal:

- Presidente:

titular: Mª Pilar Martínez Villar, interventora do Concello de Cerceda

suplente: Cristina Morán Monzo, interventora do Concello de As Pontes

- Secretario:

titular: Miguel Iglesias Martínez, secretario do Concello da Laracha

suplente: Carlos Pérez González, técnico de administración xeral do Concello de Sada

- Vocais:

Vocal 1º

titular: Gema Vázquez Fernández, interventora do Concello de Cabana de Bergantiños

suplente: Mª Pilar Souto Pan, interventora do Concello de Coristanco

Vocal 2º

titular: Asunción C. Sardón Blanco, secretaria do Concello de Ponteceso

suplente: Alejandro Antelo Martínez, secretario do Concello de Neda

Vocal 3º

titular: Mª Jesús Ramos Esperante, técnico do Concello de Sada

suplente: José Manuel Vázquez García, técnico do Concello de Arzúa

Vocal 4º

titular: Un representante da administración da Comunidade autónoma

suplente: Un representante da administración da Comunidade autónoma4º.- Aprobar o lugar, a data e a hora de comezo do primeiro exercicio.

O lugar de celebración do primeiro exercicio, será na planta baixa da biblioteca municipal, c/Manuel Murguía nº 11, A Laracha . A data fixada é o día 25 de abril de 2008, as 10,00 horas.

Os sucesivos anuncios de realización do segundo e terceiro exercicios, no seu caso, faranse polo tribunal no taboleiro de edictos do Concello. 5º.- Ordear a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia

En A Laracha, 7 de marzo de 2.008

O ALCALDE

José Manuel López Varela

DIANTE DE MIN, O SECRETARIO