Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Proxectos técnicos das obras denominadas Alcantarillado en Mo, Rubiós e Alcantarillado en Lentille. Sta. Eulalia
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-PONTEVEDRA 141
Fecha Disposición :
22/07/2008
Fecha Publicación :
22/07/2008
Órgano Emisor :
AS NEVES
Aprobados pola Xunta de Goberno Local deste Concello das Neves, en sesión celebrada o día 11 de xuño de 2008, os proxectos técnicos das obras denominadas Alcantarillado en Mo, Rubiós e Alcantarillado en Lentille. Sta. Eulalia, e aprobado igualmente en sesión da Xunta de Goberno do día 5 de marzo de 2008, o proxecto denominado Humanización da Praza Maior, redactados polo Enxeñeiro de Camiños, D. Alberto Moreno García, expóñense ó público, por prazo de vinte días hábiles, na Secretaría deste Concello, contados a partires do seguinte ó da publicación deste edicto no Boletín Oficial da provincia para que poida ser examinado e presentalas reclamacións que consideren oportunas.

As Neves, a 24 de xuño de 2008. O AlcaldePresidente, Raúl Emilio Castro Rodríguez. 2008007111