Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obres d'urbanització del carrer Doctor Trueta
Nº de Disposición :
200
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PLANOLES
exp.87/16
Per acord del Ple de data 02 de gener de 2017 es va aprovar inicialment el projecte d'obres ?Urbanització del carrer Doctor Trueta de
Planoles?, redactat per l'arquitecte municipal senyor Joan Tenas i
Torres, amb un pressupost d'execució de 103.259,86?, IVa inclòs,
el qual es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies a
comptar des de l'endemà de la publicació en el BoP de Girona, a
l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord
amb el que preveu l'article 37.2 del reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Planoles, 4 de gener de 2017
enric Gràcia i Barba
alcalde