Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Construccions Tomàs Estrada, SL; adjudicació definitiva de la millora i adquació del cementiri dels Reguers
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 114
Fecha Disposición :
19/05/2009
Fecha Publicación :
19/05/2009
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TORTOSA
1. ENTITAT ADJUDICADORA.

a) Organisme: Ajuntament de Tortosa.

b) Dependència que tramita l'expedient: Urbanisme i Obres Públiques.

c) Número d'expedient: 36/09

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.

a) Tipus de contracte: d'obres.

b) Descripció de l'objecte: millora i adequació del cementiri dels Reguers.

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: negociat sense publicitat.

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.

Import: 51.569,54 euros IVA exclòs.

5. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA.

a) Data: 27 d'abril del 2009.

b) Contractista: Construccions Tomàs Estrada SL

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Adjudicació:

- Import: 51.569,52 euros IVA exclòs

- Ocupats: 3

- Aturats: 1

Tortosa (Terres de l'Ebre), 6 de maig de 2009. --- L'ALCALDE, Ferran Bel i Accensi.