Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci Ajuntament d Ulldecona del 18 de noviembre de 2010 - 3074566
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 265
Fecha Disposición :
18/11/2010
Fecha Publicación :
18/11/2010
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D ULLDECONA
Per decret de lalcaldessa de data 4 de novembre de 2010, sha resolt contractar en règim laboral, per obra o servei determinat, segons el règim aplicable a aquesta modalitat contractual establert a la legislació laboral, al Sr. José Carlos Forcadell Castell amb NIF 78580774D i amb número d'aliació a la Seguretat Social 43/1012177207, per tal que revisi la xarxa informàtica de lAjuntament dUlldecona i implementi les mesures adequades per donar compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, per una jornada laboral de 37,5 hores setmanals amb unes retribucions de 1.500,00 euros mensuals bruts amb efectes des del dia 5 de novembre de 2010.

Ulldecona, 4 de novembre de 2010. Lalcaldessa, Núria Ventura i Brusca.