Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
177
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BRUNYOLA
el Ple d'aquest ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovació del Pressupost General de la corporació, el qual s'exposa al públic amb la finalitat
que, durant el termini de quinze dies hàbils pugui presentar-se
contra el mateix les reclamacions que s'estimin pertinents pels interessats a que fa referència l'article 22 del reial decret 500/1990,
de 20 d'abril.
De no produir-se reclamacions contra el present acord, aquest es
considerarà definitivament aprovat.
Brunyola, 10 de gener de 2017
Francesc Johé Carreras
alcalde