Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de les obres d'ampliació d'un tram de la vorera del carrer Torres i Jonama a Palafrugell
Nº de Disposición :
167
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
1 . entitat adjudicadora:
a) organisme: ajuntament de Palafrugell
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria
c) obtenció de documentació i informació: secretaria
1) Dependència: secretaria
2) Domicili: Cervantes, 16
3) localitat i codi postal: Palafrugell (17200)
4) Telèfon: 972 613100
5) Telefax: 972 302804
6) Correu electrònic: contractacio@palafrugell.net
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seu.
palafrugell.cat.
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins a
26 dies naturals des de la publicació de l'últim anunci.
d) nombre d'expedient: obres d'ampliació d'un tram de la vorera
del carrer Torres i Jonama a Palafrugell
2 . objecte del Contracte: obres d'ampliació d'un tram de la vorera
del carrer Torres i Jonama a Palafrugell

lloc d'execució: municipi de Palafrugell
3 . Tramitació i procediment:
- Tramitació: ordinari.
- Procediment: Procediment obert.
- Criteris d'adjudicació: Veure clàusula 16 criteris per a l'adjudicació, del plec de clàusules administratives.
4 . Valor estimat del contracte: 61.157,02 euros
5 . Pressupost base de licitació:
- Import net 61.157,42 euros. Import IVa 12.842,97 euros
(21%)
6 . Garanties exigides.
Definitiva ( 5%) del preu d'adjudicació del contracte
7 . Requisits específics del contractista:
- Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
- Altres requisits específics.
8 . Presentació d'ofertes o de sol · licituds de participació:
a) Data límit de presentació: a la fi del termini de 26 dies naturals
des de la publicació de l'últim anunci de licitació.
b) modalitat de presentació: segons clàusula 15 plec administratiu.
c) lloc de presentació: oaC de l'ajuntament de Palafrugell.
1 . Dependència: oaC de l'ajuntament de Palafrugell.
2 . Domicili: Cervantes, 16.
3 . localitat i codi postal: Palafrugell (17200).
4 . adreça electrònica: contractació@palafrugell.net
9 . obertura d'ofertes:
a) Descripció: sala de Plens de l'ajuntament.
b) adreça: Cervantes, 16.
c) localitat i codi postal: Palafrugell (17200).
d) Data i hora: Es publicarà al perfil del contractant.
10 . Despeses de Publicitat: amb un màxim de 600 euros.
Palafrugell, 30 de desembre de 2016
Juli Fernández Iruela
alcalde