Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament del segon tinent dalcalde, nomenament de membre de la Junta de Govern Local i de reestructuració de les àrees de gestió municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 52
Fecha Disposición :
14/04/2009
Fecha Publicación :
14/04/2009
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D ALGUAIRE
De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, es dóna publicitat als Decrets de lAlcaldia referents al nomenament del segon tinent dalcalde, nomenament de membre de la Junta de Govern Local i de reestructuració de les àrees de gestió municipal, així com els acords de modificació de la constitució dels grups municipals, modificació constitució de la comissió especial de comptes i de modificació del nomenament de representants de la Corporació en òrgans col· legiats, els quals han estat adoptats pel Ple de lAjuntament dAlguaire, en sessió celebrada el dia 26 de març de 2009, essent els següents:

3. Nomenament segon tinent dalcalde

De conformitat amb el que disposa larticle 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, de Bases de règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/ 1999, de 21 dabril, i larticle 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir a la designació del segon tinent dalcalde, la qual competència es atribuïda a lAlcaldia.

Per la qual cosa, aquesta Alcaldia, ha resolt:

Primer. Nomenar segon Tinent dAlcalde daquest Ajuntament, el Regidor, que a continuació es relaciona, el qual substituirà, segons lordre designat, a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia: - Segon tinent dalcalde: Sr. Ramon Amigó Garrié.

Segon. Correspon al nomenat en lordre designat, substituir lalcalde en la totalitat de les seves funcions en els casos dabsència, malaltia o impediment que impossibiliti lexercici de les seves atribucions i competències, així com en els supòsits de vacant fins que prengui possessió el nou alcalde.

A aquests efectes, quan aquesta alcaldia tingui que absentar- se del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent dalcalde que hagi dassumir les seves competències.

De no efectuar- se aquesta designació expressament, aquesta alcaldia serà substituïda pel primer tinent dalcalde i, en el seu defecte, pel segon tinent dalcalde, els quals hauran de donar compte daixò a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde accidental més dun dells.

Tercer. Comunicar aquest Decret al Segon Tinent dAlcalde, fentli constar que haurà de mantenir informada lAlcaldia de lexercici de les seves atribucions com Alcalde accidental, no podent, durant lesmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per lAlcaldia amb anterioritat, ni atorgar- ne altres de noves.

Quart. Donar compte al Ple daquesta Resolució, notificar- la personalment al designat, i publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa larticle 51.2 del ROF, sens perjudici de lefectivitat daquest nomenament des del dia següent al de la signatura daquesta Resolució.

4. Nomenament membre Junta Govern Local

Acordada la constitució de la Junta de Govern Local, i fent ús de les atribucions conferides pels articles 20.1. b), 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de Bases de règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 dabril; articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els arts. 41, 43, 52 i 53 del Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

Aquesta Alcaldia, ha resolt:

Primer. Nomenar membre de la Junta de Govern Local, el següent regidor: - Sr. Ramon Amigó Garrié, segon tinent dalcalde.

Segon. Donar compte al Ple daquesta Resolució, notificar- la personalment al designat, i publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa larticle 51.2 del ROF, sens perjudici de lefectivitat daquest nomenament des del dia següent al de la signatura daquesta Resolució.

5. Reestructuració àrees de gestió municipal

Ateses les renúncies dels Regidors del Grup Municipal dERCAM, Sra. Loreto Farreny i Salvia i Sr. Josep Biel i Gabernet i per tant a les tasques que tenien encomanades en les àrees de gestió municipals de lAjuntament dAlguaire, es considera necessari procedir a la reestructuració de les àrees de gestió municipal incorporant els regidors de nou nomenament del Grup ERC- AM, Sr. Jordi Roig i Puñet i Sr. Ramon Amigó i Garrié.

I, dacord amb el que estableixen els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de Bases de règim local; articles 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 43 i 44 del Reglament dorganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Aquesta Alcaldia, ha resolt:

Primer. Reestructurar les àrees de gestió municipal següents:

Ver Anexo

Segon. Donar compte al Ple de lAjuntament daquesta resolució en la primera sessió que celebri.

Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de lendemà de la seva signatura

6. Modificació constitució grups municipals

De conformitat amb el que disposen, larticle 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/ 1999, de 21 dabril; els articles 50 i 51 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 23 al 29 del Reglament dorganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, relatius a la constitució dels grup municipals.

Considerant la procedència que els grups polítics que integren la Corporació gaudeixen, alhora, de la condició de grups municipals, a fi i efecte de llur actuació corporativa.

I, atès el nomenament del Sr. Jordi Roig i Puñet i del Sr. Ramon Amigó i Garrié com a Regidors del Grup Municipal dEsquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal per renúncia de la Sra. Loreto Farreny i Salvia i del Sr. Josep Biel i Gabernet als seus càrrecs de Regidors.

Es proposa al Ple de lAjuntament ladopció del següent acord:

Primer. Aprovar la modificació de la constitució en el sí de la Corporació Municipal dAlguaire del Grup Municipal dERCAM, el qual sestructurarà en base a la llista electoral que va obtenir representació en el Consistori en les eleccions locals celebrades el dia 27 de maig de 2007.

Segon. La nova composició del Grup Municipal dEsquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC), serà la següent:

- Grup Municipal dEsquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC- AM). Composició: Sr. Francesc Teixidó Mola. Sr. Jordi Roig Puñet. Sr. Ramon Amigó Garrié. Sr. Eleuteri Comella Alcàzar.

Portaveu: Sr. Francesc Teixidó Mola. Suplent: Sr. Jordi Roig Puñet.

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler danuncis de la Corporació.

7. Modificació constitució de la Comissió Especial de Comptes

De conformitat amb el que disposa larticle 116 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les Bases de règim local, larticle 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i larticle 127 del Reglament dorganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es preceptiva lexistència de la Comissió Especial de Comptes.

Atès que la Sra. Loreto Farreny Salvia estava nomenada membre integrant de la Comissió Especial de Comptes i atès que ha renunciat com a Regidora de lAjuntament, procedeix el nomenament dun nou membre i la corresponent modificació de la constitució daquesta Comissió.

Per tot el qual, es proposa al Ple de lAjuntament ladopció del següent acord:

Primer. Modificar la constitució de la Comissió Especial de Comptes amb la integració del Sr. Jordi Roig i Puñet com a membre en representació del Grup Municipal dEsquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC- AM).

Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler danuncis de la Corporació.

8. Modificació nomenament de representants de la Corporació en òrgans col· legiats

a) Nomenament de representant al Consell Escolar Llar dInfants Atès lacord del Ple de data 16 de juliol de 2007 pel qual sacordà els nomenaments de representants de la Corporació en els òrgans de les Entitats de les quals forma part lAjuntament dAlguaire.

Atesa la renúncia de la Sra. Loreto Farreny i Salvia al càrrec de Regidora i que cal procedir a la modificació dels nomenaments als òrgans als que estava nomenada com a conseqüència del seu càrrec.

Es proposa al Ple de lAjuntament ladopció del següent acord:

Primer. Nomenar representant municipal en el Consell Escolar de la Llar dInfants daquest municipi dAlguaire, la Regidora Sra. Finalí Puñet i Mateu.

Segon. Comunicar aquest acord al/les Directors/es del centre docent afectat, per al seu coneixement i efectes.

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler danuncis de la Corporació.

b) Nomenament de representant al Comitè dAgermanament amb Bujanda Per acord del Ple de lAjuntament dAlguaire de data 16 de juliol de 2007, es varen nomenar els nous representants de la Corporació Municipal al Comitè dAgermanament amb Bujanda, lòrgan del qual, es format, entre altres, per 1 representant de cadascun dels Grups Municipals amb representació a lAjuntament.

Atès que la Regidora, Sra. Olga Fransi, ha renunciat a la seva representació en el Comité dAgermanament pel Grup Municipal CiU, cal procedir al nomenament de la nova representant per aquest grup municipal.

Per tot el qual, es proposa al Ple de lAjuntament, el nomenament següent:

Primer. Nomenar, dacord amb el punt segon de lacord del Ple de data 30 de juny de 2005, de constitució del Comitè dAgermanament amb Bujanda, la Regidora, Sra. Ana Salvia i Riu, com a representant de la Corporació Municipal al Comitè dAgermanament, pel Grup Municipal de CiU.

Alguaire, 3 dabril de 2009 Lalcalde, Antoni Perea i Hervera