Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anuncio Ajuntament de Calvia del 05 de marzo de 2011 - 3309326
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOIB 33
Fecha Disposición :
05/03/2011
Fecha Publicación :
05/03/2011
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALVIA
DONYA MARGALIDA VAQUER MANRESA, TRESORERA ACCIDENTAL, CAP DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, PROVÍNCIA DE BALEARS. FA SABER: Que a l'expedient administratiu de constrenyiment que instrueix contra els deutors que al final es relacionen, el para dor del qual no ha pogut esbrinar-se, en virtut dels dèbits a favor de la Hisenda Local pels conceptes, exercicis i imports que es consignen; havent transcorregut el període voluntari per al pagament dels deutes que posteriorment es relacionaran, ha dictat els Sr. Tresorer de l'Ajuntament, la següent:

PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT. 'En ús de les facultats que em confereix l'article 5.3.c) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, en relació amb els articles 161 i 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i articles 69 i 70 del Reglament general de recaptació, respecte als deutes que no han estat satisfets en el corresponent termini d'ingrés en període voluntari, una vegada finalitzat i començat l'import d'interessos de demora, procedeixo a liquidar els recàrrecs del període executiu que correspongui, als quals es refereix l'article 28 de la Llei general tributària, requerint-vos expressament perquè efectueu el paga ment del deute no ingressat, i del recàrrec de constrenyiment reduït del deu per cent, amb l'advertiment que, si no es realitza en els terminis de l'article 62.5 de la Llei general tributària, es procedirà a l'embargament dels vostres béns i drets patrimonials o garanties existents i el recàrrec que haureu de satisfer serà el recàrrec ordinari de constrenyiment del vint per cent del deute no ingressat, així com s'exigiran els interessos de demora meritats des de l'inici del període executiu.'

Així mateix se'ls fa saber que contra la transcrita Providència, es pot presentar recurs DE REPOSICIÓ, en el termini d'UN MES, davant el Sr. Tresorer d'a quest Ajuntament. Contra la denegació expressa o tàcita d'aquest recurs de reposició, podrà interposar-se recurs Contenciós-Administratiu davant la Sala del Contenciós de Palma de Mallorca, segons el que es disposa en els Art. 45 i següents de la Llei Jurisdicció Contenciós-Administrativa, Disposició Addicional 5ª de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i Art. 52 i 108 de la Llei 7/85 de 2 d'Abril Reguladora de Bases de Règim Local.

Intentada per dues vegades la notificació a les persones i entitats que posteriorment es relacionaran, relatives al procediment executiu a la via de constrenyi ment que instrueix aquest Servei de Recaptació municipal, i atès que no ha pogut tenir efecte per causes imputables a aquest, se citen les persones interessades o els seus representants perquè, en el termini de quinze dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci, compareguin a les oficines d'aquest servei, situades al carrer de Ca'n Vich, núm. 14, Calvià, als efectes que els sigui practicada la respectiva notificació, significant-los que, si no comparei xen en el termini, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer. Tot això de conformitat al que disposa l'article 112, apartats 1 i 2 de la Llei 58/2003, General Tributària.

En compliment de l'art. 71 del Reglament General de Recaptació, s'adverteix a les persones interessades el següent:

1r. Els terminis de l'ingrés dels dèbits són els següents:

a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia vint d'aquest mes o, si no fos hàbil, l'immediat hàbil següent.

b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia cinc del mes següent o, si no fos hàbil, l'immediat hàbil següent.

2n. Lloc d'ingrés: als serveis de Recaptació de l'Ajuntament de Calvià, situats al carrer Can Vich, 14 - 07184 Calvià, de 9.00 h a 14.00 h, de dilluns a diven dres.

3r. Formes de pagament: a) diner de curs legal; b) xec conformat a favor de l'Excm. Ajuntament de Calvià; c) gir postal.

4t. Que en el cas que no s'efectuï l'ingrés en dit termini, es procedirà, sense més, a l'embargament dels seus béns o a l'execució de les garanties existents.

5è. Sobre la liquidació d'interessos de demora i repercussió de costos del procediment.

6è. De la possibilitat d'ajornament o fraccionament de pagament.

7è. Del fet que no se suspèn el procediment de constrenyiment, salvat en els casos i condicions previst a l'art. 165 de la Llei General Tributària.

Calvià, 14 de febrer de 2011

Tinent de batle d'Economia, (Delegació per decret de Batlia de 30/04/2010), Teresa Martorell Andreu

Tresorera Accidental

Cap del Servei de Recaptació, Margalida Vaquer Manresa

Veure annex versió en castellà

----DOÑA MARGALIDA VAQUER MANRESA, TESORERA ACCIDEN TAL, JEFA DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ, PROVINCIA DE BALEARES, HACE SABER: Que en el expe diente administrativo de apremio que instruye contra los deudores que al final se relacionan, cuyo paradero no ha podido averiguarse, en virtud de los débitos a favor de la Hacienda Local por los conceptos, ejercicios e importes que se con signan, y habiendo transcurrido el periodo voluntario para el pago de las deudas que posteriormente se relacionaran, se ha dictado por el Sr. Tesorero del Ayuntamiento, la siguiente:

PROVIDENCIA DE APREMIO: 'En uso de las facultades que me con fiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en rela ción con los artículos 161 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y artículos 69 y 70 del Reglamento General de Recaudación, respec to a las deudas que no han sido satisfechas en el correspondiente plazo de ingre so en período voluntario, finalizado el mismo y comenzado el devengo de inte reses de demora, procedo a liquidar los recargos del período ejecutivo que corresponda, a que se refiere el artículo 28 de la Ley General Tributaria, requi riéndole expresamente para que efectúe el pago de la deuda no ingresada, y del recargo de apremio reducido del diez por ciento, con la advertencia de que, si no se realiza en los plazos del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, se pro cederá al embargo de sus bienes y derechos patrimoniales o garantías existentes y el recargo que deberá satisfacer será el recargo ordinario de apremio del vein te por ciento de la deuda no ingresada, así como se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.'

Así mismo se les hace saber que contra la transcrita Providencia, se puede presentar recurso DE REPOSICIÓN, en el plazo de UN MES, ante el Sr. Tesorero de este Ayuntamiento. Contra la denegación expresa o tácita de dicho recurso de reposición, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso de Palma de Mallorca, según lo dispuesto en los Art. 45 y siguientes de la Ley Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Disposición Adicional 5ª de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Art. 52 y 108 de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local.

Intentada por dos veces la notificación a las personas y entidades que pos teriormente se relacionaran, relativas al procedimiento ejecutivo en la vía de apremio que se instruye por este Servicio de Recaudación Municipal y no habiendo podido tener efecto por causas no imputables al mismo, se cita a los interesados ó sus representantes para que, en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, com parezcan en las oficinas de este Servicio sitas en la Calle Can Vich, 14 de Calviá, a los efectos de que les sea practicada la respectiva notificación, signifi cándoles que, de no comparecer en el plazo, la notificación se entenderá produ cida a todos los efectos legales desde el ida siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. Ello de conformidad a lo dispuesto en el arti culo 112, apartado 1 y 2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

En cumplimiento del Art. 71 del Reglamento General de Recaudación, se advierte a los interesados de lo siguiente:

1º) Los plazos del ingreso de los débitos son los siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día veinte de dicho mes o, si no fuera hábil, el inmediato hábil siguiente.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día cinco del mes siguiente o si no fuera hábil, el inmediato hábil siguiente.

2º) Lugar de ingreso: en los Servicios de Recaudación del Ayuntamiento de Calviá, sitos en Calle Can Vich, 14, 07184 Calviá, de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

3º) Formas de pago: a) dinero de curso legal; b) cheque conformado a favor del Excmo. Ayuntamiento de Calviá, c) giro postal.

4º) Que caso de no efectuar el ingreso en dicho plazos, se procederá sin más al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes.

5º) Sobre la liquidación de intereses de demora y repercusión de costas del procedimiento.

6º) De la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de pago.

7º) De que no se suspenderá el procedimiento de apremio, salvo en los casos y condiciones previstos en el Art. 165 de la Ley General Tributaria.

Calviá a 14 de febrero de 2011

Teniente Alcalde de Economía, (Delegación por decreto de Alcaldía de 16/06/07), Teresa Martorell Andreu

Tesorera Accidental

Jefa del Servicio de Recaudación, Margalida Vaquer Manresa

ANNEX/ANEXO: Referencia Concepto Año Sujeto Pasivo, o Representante Nº Recibo Principal 22-2007-101CERTIF. DESCUBIERTO 2.007 MULTAS TRAFICO DHIMAN WATTAN CHAND 53.009 180,00 22-2008-101CERTIF. DESCUBIERTO 2.008 MULTAS TRAFICO GARCIA MARTINEZ MANUEL 52.979 90,00 PEIL INGRID ANNETTE 55.602 180,00 05-2009-601IMP. VEHICULOS T.M. 2.009 CORBALAN VAN UFFELEN LARISSA 8.295 129,30 DUSSATTI PUB SC 10.316 75,25 JONES SAUL ANTHONY 18.567 129,30 22-2009-101CERTIF. DESCUBIERT0 2.009 MULTAS TRAFICO CAÑADAS ALCOLADO LUIS 53.923 180,00 CRASSGAR SL 50.504 250,00 22-2009-104CERTIF. DESCUBIERTO 2.009 SERV.E.ESP. Y TRANSPORTES HNOS CARBONELL CB (SUGAR) 126 118,50 01-2010-601I.S/B.IMMUEB.URBANA 2.010 HOOKEY COLIN DENNIS 37.101 60,08 NAVARRO NAVARRO ROSA 36.678 2.271,53 PROYDISCO SL 53.735 293,48 02-2010-601P. FISCAL REFUNDIDO 2.010 PROYDISCO SL 53.708 190,45 PROYDISCO SL 53.735 190,45 PROYDISCO SL 53.761 190,45 05-2010-601IMP. VEHICULOS T.M. 2.010 ACEVEDO MELISA DAIANA 100 60,60 ANDREWS ANGELA FRANCE 1.392 165,10 CORBALAN VAN UFFELEN LARISSA 8.309 129,30 DENNY HEATHER MARION 9.591 60,60 DONALDSON BRIAN 10.097 60,60 DONALDSON BRIAN 10.098 60,60 DUFFY RACHEL JULIE 10.270 129,30 DUSSATTI PUB SC 10.351 75,25 GRAY CAMERON WILSON 15.859 129,30 HUGHES ANTHONY NEIL DAREN 17.614 129,30 JONES CARETH LLEWELYN 40.697 129,30 JONES CARETH LLEWELYN 40.698 129,30 JONES SAUL ANTHONY 18.676 129,30 MARTINEZ LOPEZ EMILIO 22.722 60,60 MARTINEZ LOPEZ EMILIO 22.723 60,60 O'SHEA JAMES MARTIN 26.695 129,30 SANCHEZ LOPEZ JULIAN 34.103 129,30 SCHULZ DAJANA 35.098 60,60 WIJKMEIJER PETER 40.072 60,60 21-2010-601LIQ. I.B.I. URBANA 2.010 AGUILAR MARTIN RAUL 642 28,27 CAROLINA PARK S A 637 269,59 HOTETUR CLUB S L 144 25.793,98 HOTETUR CLUB S L 145 8.712,39 MEGA ASLAM SL 663 215,52 RAPOSO MARQUEZ JOSE JUAN 649 104,22 SANCHEZ ESTEBAN PEDRO 1.065 609,52 22-2010-101CERTIF. DESCUBIERTO 2.010 ORDENANZAS MUNICIP. JIMENEZ ESCOTO ANTONIO 25.058 150,26 KUSKOWSKI ADAM 25.787 100,00 LOMA CB 25.906 120,20 POOLE LEE JOHN 25.659 90,15 22-2010-101CERTIF. DESCUBIERTO 2.010 MULTAS TRAFICO ALVAREZ REY ANGELES 52.771 180,00 GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO 51.797 80,00 HOTELES BABILONIA SA 52.610 250,00 HULSER RALF 50.755 180,00 22-2010-101CERTIF. DESCUBIERTO 2.010 SERV.E.ESP. Y TRANSPORTES HOLMSTROM NALLE WILHELM (PACHA' 7 92,00 22-2010-104CERTIF. DESCUBIERTO 2.010 INC. VALOR TERRENOS ALVARO GARCES MARCELA 176 3.013,69 BAKER CHARLES GORDON 138 1.613,80 BARBANY FONTDEVILLA GILBERT 119 655,65 BRYNA ROLF ARNE LEN 139 793,32 CAPILLA MINGORANCE CARLOS 141 496,29 COAL GESTION SL 134 2.105,26 COAL GESTION SL 135 1.651,67 DENGRA GARCIA CAROLINA 146 749,23 DENNY HEATHER MARION 98 261,97 DENNY HEATHER MARION 99 1,35 EFFERTZ KARL HEINZ 183 1.532,16 FALCON ORTEGA MANUEL 108 1.128,35 FERRE SOBERATS AGUSTINA BENITA 189 549,17 GARCIA MARTINEZ MANUEL 133 225,70 GOMILA BAUZA ANTONIA 117 1.113,50 GUY RENE JEAN VALKENERS 181 704,06 HOOKEY COLIN DENIS 109 489,65 HOOKEY COLIN DENIS 110 54,40 HULSER RALF 186 735,47 HULSER RALF 187 223,45 HULSER RALF 188 36,88 LLOBERA MYLES SEBASTIAN NIC 130 806,79 LLOBERA MYLES SEBASTIAN NIC 131 209,22 MARREN CHARLES LYLE 175 4.549,45 NOLAN ANTHONY 127 6.720,29 PARKER LEE ANTHONY 147 2.379,24 PARKER LEE ANTHONY 148 2.408,98 ROETHEL IBERICA SL 179 11.940,14 ROETHEL IBERICA SL 180 1.123,78 ROSES JUANEDA JOSE ONOFRE 111 1.175,60 SOL PALMANOVA Y MAR SL 116 1.842,71 SON JANER SA 118 722,12 ULLEWEIT KERSTIN 145 4.918,91 URBATEL SL 114 3.259,09 VISION SECRET SL 143 2.683,99 WILKINSON KARL GARY 159 1.383,51 22-2010-104CERTIF. DESCUBIERTO 2.010 IMP. CONSTRUCCIONES MEGALAND BALEAREN INMOBILIEN 7 5.600,00 SABO THOMAS 4 270,59 WEALD ESTATES LIMITED 9 2.556,65 22-2010-104CERTIF. DESCUBIERTO 2.010 SERV.E.ESP. Y TRANSPORTES CARBONELL FORNES JUAN (JUANITO 40 118,50 CRASSGAR SL 32 176,54 CRASSGAR SL 33 54,42 CRASSGAR SL 34 140,26 CRASSGAR SL 35 202,78 CRASSGAR SL 36 610,18 CRASSGAR SL 46 475,58 CHAMOS 98 SL (MANHATTANS) 48 123,85 CHAMOS 98 SL (MOLLIE MALONE) 47 123,85 FIGOAUT IBERICA SL (HOTEL PANAM 93 123,85 FIGOUT IBERICA SL (HOTEL PANAMA 88 123,85 GILMOUR CHARLES 52 123,85 GILMOUR CHARLES (JAGGY THISTLE) 86 123,85 HOLMSTROM NALLE WILHELM (PACHA' 43 123,85 HOTELES BABILONIA SA (HOTEL AQU 92 123,85 MAGALUF BORA BORA SL (BORA BORA 65 123,85 POOLE LEE (G SPOT) 45 123,85 ROBERTO & LISSETTE CB 39 118,50 ROSA PROMOCIONES SA (HOTEL REY 96 123,85 VICKING CB (DEN GRADE VIKING) 42 123,85 VICKING CB (GLADE VIKING) 72 123,85 22-2010-105CERTIF. DESCUBIERTO 2.010 ORDENANZAS MUNICIP. BORA BORA SL 9 16.000,00 31-2010-501LIQ. TASAS ENT.VEHI 2.010 BALAGUER GALMES ANTONIO 353 636,75 SANCHEZ ESTEBAN PEDRO 450 12,60 31-2010-502LIQ. BAS/ELI COMERC 2.010 CLINICA DENTAL PORTALS SL 403 283,12 FAIK MORSI MOHAMED 383 566,25 GARCIA PEREZ JUAN ALEJANDRO 331 432,59 GONZALEZ SANCHEZ DANIEL 371 468,82 MAYERO MARTINO LEVYS NEY 299 566,25 STUART COLE 384 718,01 31-2010-601LIQ. TASAS BASURAS 2.010 CAROLINA PARK S A 308 207,93 SANCHEZ ESTEBAN PEDRO 449 146,50 05-2011-501IMP. VEHICULOS T.M. 2.011 VILCHEZ DELGADO JOSE ANTONIO 1 129,30 VILCHEZ DELGADO JOSE ANTONIO 2 54,35 22-2011-101CERTIF. DESCUBIERT0 2.011 ORDENANZAS MUNICIP. ALVAREZ REY ANGELES (ALEX I) 5 16.000,00 BORA BORA SL (MAMBOS) 24 15.000,00 COMBINADOS CB (BONKER'S) 3 6.500,00 CRISTAL CB (CAFETERIA CRISTAL) 25 6.500,00 CRISTAL CB (CRISTAL) 29 7.500,00 CRISTAL CB (CRISTAL) 31 8.000,00 GONZALEZ GUINDOS CB (CHAPLIN'S) 14 6.500,00 HERMANOS CARBONELL CB (SUGAR) 10 6.500,00 LOMA CB (LUSH) 30 8.000,00 LOMA CB (THE LUSH) 23 15.000,00 SANCHEZ MATAS MARIA AGUSTINA (R 27 6.500,00 22-2011-101CERTIF. DESCUBIERT0 2.011 MULTAS TRAFICO ABA ALQUILER BARATO DE AUTOMOV 50.237 180,00 ABDUL NASSER SALIFU 51.261 200,00 ABDUL SATTAR 50.647 90,00 ACEBO BRAVO VANESA KATERINE 51.025 80,00 ACEVEDO MELISA DAIANA 50.392 180,00 ACKERS ELIZABETH DOROTHY 50.371 180,00 ADAMUZ CAMPAÑA FELIPE 50.274 180,00 AGUIESZKA JOANA JAVOT WOJSA 50.885 90,00 AGUILAL AZIZ 51.063 90,00 AGUILERA MATAS ANTONIO 50.683 150,00 AHNIN CHAIB 50.128 180,00 AIDO OMAR GUZMAN 51.066 200,00 ALBA COBO RAMON 50.241 90,00 ALBERTI FLORIT JOAQUIN 50.544 160,00 ALCALDE PALOMINO MARIA CARMEN 50.076 80,00 ALCARAZ DUQUE ANTONIO 51.094 200,00 ALCARAZ HELLIN FRANCISCO 50.288 180,00 ALCARAZ SAEZ ASENSIO 50.725 90,00 ALEMANY CERDA MARIA ISABEL 50.123 80,00 ALI GAGO SORAYA DOLORES 50.335 180,00 ALISTAIR SKAK MARTIN 50.715 90,00 ALOMAR CAÑELLAS FRANCISCA 50.217 160,00 ALONSO PATO JOSE 50.477 150,00 ALONSO SANTAMARIA AURELIO 50.140 180,00 ALVAREZ FERNANDEZ JAIME 50.738 90,00 ALVAREZ GUISANDE FATIMA 50.043 80,00 ALVES ORDINOLA VANESSA 51.243 80,00 ALZAMORA ESTEBAN JOSE MARIA 51.218 200,00 AMATE MESA JOSE 50.016 180,00 AMAYA GONZALEZ PEDRO JOSE 50.547 150,00 AMENGUAL ALONSO EVA 50.994 90,00 AMENGUAL ALONSO SUSANA 51.012 90,00 ANADON CUESTA GABRIEL 51.263 200,00 ANDERSON BRITT MARIE 50.977 90,00 ANDREWS ANGELA FRANCE 50.538 250,00 ANNE MARTI HALSE 51.325 200,00 ANTOGININI FLORENCIA CARLOS 50.374 180,00 ARENAS ALCARAZ ESTELA 50.813 90,00 ARES LLORENS SUSANA 50.918 80,00 ARGUIMBAU RIUDAVETS FCA M CARM 50.805 90,00 ARGUIMBAU RIUDAVETS FCA M CARM 51.053 90,00 ARMANDO VASAUCA INGLES 51.327 90,00 ARO VARGAS MANUEL 50.800 90,00 ARO VARGAS MANUEL 51.198 80,00 ARROM COLL MARIA ANTONIA 51.091 90,00 ASENOV VELIKOV VENTSISLAV 50.476 90,00 ASENSI GISBERT SANTIAGO 50.514 180,00 ASENSIO FERRER JOSE LUIS 51.310 200,00 ASIN MUÑOA MIGUEL 50.302 180,00 ATIENZA MARQUEZ GALILEO 50.517 100,00 ATTAH CHINEDO CLETUS 50.643 100,00 AUGEL GEB PITZLER CLAUDIA CHRI 50.136 160,00 AUGUSTIS DONATAS 50.075 160,00 AUTOS ADELINA GARCIA SL 50.007 180,00 AUTOS ADELINA GARCIA SL 50.010 80,00 AVELLA MORAGUES ANDRES 50.588 180,00 AVI Y URMI SL 50.726 180,00 AVRIL CHRISTINE BURNLEES 50.792 80,00 BABUIN MARIA 50.826 90,00 BACUMOV VASSELLA JUAN ANTONIO 50.853 90,00 BAGUE TRIAS ALBERT 50.097 180,00 BAIGORRIA GARCIA HECTOR MANUEL 50.978 90,00 BALAGUER PALMER MATEO 51.347 80,00 BALEGUER VANRELL Mª ELENA 51.238 200,00 BALLE LUIS CATALINA 50.063 180,00 BANDOVIC SANJA 50.091 180,00 BAÑO VICENTE LUIS DAVID 50.539 90,00 BARBOSA PANG SJOE IRIS 50.232 160,00 BARCELO RAMIS JUAN ANTONIO 50.498 90,00 BARNARD GEOFFREY BLUNDELL 50.430 180,00 BARQUIER VARON ANA 50.165 80,00 BARRANTES DELGADO GONZALO 51.155 90,00 BARRERA HINOJOSA PEDRO JAVIER 50.856 150,00 BARRERA ROSAS HILDA ROSARIO 50.111 80,00 BARROWS DAVID PAUL 50.742 90,00 BARTHELMEH ROLF JULIAN 50.262 180,00 BARTHELMEH ROLF JULIAN 50.272 180,00 BARTOLINI CRISTIANO 51.010 200,00 BAULEMENTE VEN TEC SL 50.602 180,00 BAUTISTA VALCANERAS MIGUEL 50.731 180,00 BAYES SIMON ELLIOT 50.717 100,00 BAZ GOMEZ SAIOA 50.518 150,00 BECKY ADEBOLA 50.957 200,00 BELTRAN OCHOGAVIA JAIME 50.293 160,00 BEN SEBIH AUHAR JUSEP MOHAMED 50.970 200,00 BENAYAD CHAHIN 51.146 90,00 BENENATI APARICIO MARIA ISABEL 50.590 180,00 BENITEZ CASADO TEODORO 50.668 90,00 BENITO GONZALEZ CESAREO 51.034 80,00 BENNASAR LLINAS FCO LORENZO 50.926 200,00 BENSLIMANE HICHEM 50.094 80,00 BENTZ GEB OTTO THOMAS 50.939 200,00 BERACOCHEA CUADRADO MARIA TERE 50.352 180,00 BERGER MIRO ROSA ISABEL 51.009 90,00 BERMUDEZ HEREDIA JUSTO 50.910 150,00 BERMUDEZ PERALVAREZ FRANCISCO 50.531 150,00 BERNAL IBAÑEZ RAUL 50.568 180,00 BERNASCONI STEFANO 50.385 180,00 BERRY PATRICIA MARY 50.944 90,00 BERTELE JURGEN PETER 50.594 180,00 BERTORELLI MARTIN MIA IOLANDA 50.625 180,00 BESGA COLL MAGDALENA 51.085 90,00 BLANCO FORTEZA DIEGO 50.806 90,00 BLANCO MARCO EDUARDO MARQUINA 50.082 80,00 BLOK NICOLAS JOHAN 50.654 90,00 BLUNT MICHAEL EDWAR 51.027 90,00 BOCKER VIRGINIA 51.337 80,00 BOOLEY ADAM CARLOS 50.760 90,00 BORJA DIEZ JESUS 50.059 180,00 BOSCH FIOL JUAN CARLOS 50.163 180,00 BOSPORUS SL 50.525 180,00 BOSQUE GOMEZ MARIA NIEVES 50.652 90,00 BOTTINO ANTONIO 50.795 90,00 BOULHARRAK EL IDRISSI MOSTAFA 51.114 200,00 BRAVO OVIEDO MELIDA DOMITILA 51.154 80,00 BRENDEL HELLA 50.889 90,00 BRESSAT JOHN FREDERICK 50.159 180,00 BRIZ MATEOS MARIA CRUZ 50.842 90,00 BRKIC NIKOLA 50.675 90,00 BRUNOT POZO INDIRA 50.755 140,00 BUCKOW WILLI 51.016 90,00 BUCKOW WILLI 51.031 90,00 BUJOSA SEGADO ALEJANDRO MIGUEL 50.943 200,00 BUKOWSKA ANNA AGNIESZKA 50.041 80,00 BUÑEZ FUSTER FRANCISCO 50.877 200,00 BUZON GONZALEZ JOSE MARIA 51.271 80,00 CAL ESQUIJARROSA RAQUEL 51.064 90,00 CALANDRIA RUSSO MERCEDES 51.017 90,00 CALDERON DELGADO JULIO 50.057 180,00 CALVILLO MILLAN ISMAEL 50.152 160,00 CALVO GARZON ADRIAN 51.072 200,00 CAMACHO JIMENEZ ANTONIO 50.743 90,00 CAMACHO REINA PEDRO ANTONIO 51.011 200,00 CAMPBELL JOHN 50.384 180,00 CAMPOS LOPEZ ALEXIA 50.088 180,00 CAMPOS PEREZ MA PILAR 50.443 180,00 CAMPOS VADILLO DAVID 51.194 80,00 CANAVES PEÑA MIQUELA 51.255 90,00 CANO TALLON RAUL 50.893 90,00 CAÑADAS ALCOLADO LUIS 51.065 90,00 CAÑELLAS ESCOBAR JUAN ANTONIO 50.716 90,00 CAÑELLAS PIRO PEDRO ANTONIO 50.699 90,00 CAÑELLAS RIUTORT FRANCISCA 50.597 425,00 CAPPIGNO GIORGIO 50.705 80,00 CARBONELL RAYA MARIA PILAR 50.250 180,00 CARL MEISEHEN NINA 50.946 200,00 CARNERERO ELIAS ISRAEL 50.096 180,00 CARPINTERIA EBANISTERIA CASTRO 50.546 180,00 CARRASCO GARCIA FELIX VICENT 51.131 90,00 CARRERA SANCHEZ SANTIAGO 50.952 90,00 CARRILLO ACOSTA ZORAIDA DEL RO 51.279 90,00 CARRILLO MARTOS CONSUELO 50.267 160,00 CARRIZO HERAS MANUEL 50.284 90,00 CARTAYA BORGES ADRIAN 50.549 180,00 CASANOVAS LEVERDE JUAN CARLOS 50.828 90,00 CASH GAMES SL 50.470 180,00 CASTAÑER ALEMANY ALFONSO 50.921 90,00 CASTAÑO JIMENEZ JUAN MANUEL 50.630 180,00 CASTAÑON BAZO JAVIER ENRIQU 51.221 90,00 CASTILLA OJALVO ANGEL 50.659 90,00 CASTILLO SANCHO FERNANDO EDUAR 50.819 90,00 CASTRO DEL MORAL JOSEFA 50.278 180,00 CASTRO IGLESIAS DIEGO MARTIN 50.039 180,00 CATALA HERNANDEZ MARIA ANA 51.004 90,00 CATALAN BUISAN ELISEO 51.344 80,00 CATTRELL ALASTAIR KENNETH 50.592 180,00 CAULIN ALESINA PAULA MARIA 50.663 90,00 CEBRIAN ANDRES GERMAN 50.047 180,00 CEDITOLA SL 50.554 180,00 CELAYA GONZALEZ JOSE IGNACIO 50.949 90,00 CELEYA GIMENEZ JOAQUIN 50.841 90,00 CLADERA BAUZA JOSE 51.264 200,00 CLASSIC CAR RENTAL SL 50.164 80,00 CLAUDIO CUENCA GIRON 50.736 100,00 CLINICA DR SCHEIB SL 50.704 180,00 COCKLEY THOMAS 51.214 200,00 COLEY ARTHUR 50.533 180,00 COLINA BARQUIN JOSE MIGUEL 51.268 90,00 COLL SEGUI MARIA CRISTINA 50.206 90,00 COLLADO PEREZ TAMARA 50.937 90,00 COLLET ANDREW JOHN 50.761 150,00 COMPANY BARCELO JERONIMA 50.779 90,00 CONDOR CARLA 51.166 200,00 CONS Y REFOR POLICARPIO Y RAFA 50.480 160,00 CONST Y PROMO GUADALDECO SL 50.522 180,00 CONSTANTIN CATALIN 51.248 200,00 CONSTRUC Y PROM LOPEZ RAIGALSL 50.527 180,00 CONTRERAS PEREZ FRANCISCO 50.073 80,00 CORBALAN VAN UFFELEN LARISSA 50.870 90,00 CORDOBA ZAMORA FRANCISCO MANUE 50.069 80,00 CORONEL VELASCO JOSE MARIA 51.097 90,00 CORREIA DE MATOS MARIA IDALINA 51.089 80,00 CORTES COARTES DIEGO 50.935 90,00 CORTES CORTES AGUEDA 50.772 90,00 CORTES HERNANDEZ ERNESTO 50.847 170,00 COSTA BLANCA SUN SL 50.375 180,00 COVAS CARRILHO PAULA CRISTINA 50.321 180,00 COVES SARTO ALEJANDRO 50.008 160,00 CRACION MARINA CRISTINA 50.692 90,00 CRESPI RIONDA OSCAR JAIME 50.832 90,00 CRESPI SALOM PEDRO 50.897 90,00 CREUS RAMOS VICTOR 51.088 80,00 CREUS RAMOS VICTOR J 51.087 200,00 CREUS RAMOS VICTOR JAVIER 50.487 250,00 CRIADO BIFULCO MARIO ALBERTO 50.435 160,00 CROGHAN RUSSELL BRIAN 50.523 180,00 CUADROS IBAÑEZ ALBERTO 50.687 100,00 CUELLAR HANSEN ELISA 50.887 90,00 CUELLAR RODRIGUEZ WILZON 50.322 100,00 CUENTER DERINGER 50.799 80,00 CUEVAS CUEVAS BERNARDO 50.673 100,00 CURTO BLASCO ESTEBAN RICARDO 50.170 80,00 CHAMORRO MARTIN ESPERANZA 51.145 90,00 CHAMORRO MARTIN MIGUEL 50.862 90,00 CHARLES COMBALIA VICTORINA 50.387 160,00 CHAUDEMANCHE AMANDINE CAMILE 51.082 90,00 CHAVEZ HERNANDEZ CECILIA A 51.216 200,00 CHRENKOVA ANDREA 50.345 180,00 D ERIC SCHAEFER 50.980 200,00 DA COSTA PASSOS MOISES FILIPE 50.127 180,00 DALMAU VAZQUEZ FRANCISCO 50.718 250,00 DAMUNT FERRER ROGER 50.974 90,00 DAMWIJK ILVA VICTORIEN ANN 51.366 90,00 DAVIES DION LOUISA 50.993 90,00 DAZA NIETO DE MOLINA VICENTE R 51.240 200,00 DE MARMOL PECES FCO JAVIER 50.711 140,00 DE RUBERTIS MARIA CONCEPCION 50.139 80,00 DE SANTIAGO MUÑOZ JUAN 51.352 80,00 DE TORO ROMERO JULIO 50.915 200,00 DEL CAMPO TENDERO JOEL 50.924 260,00 DELGADO CERCAS FCO JAVIER 51.127 90,00 DELGADO IRIBARREN PASTOR FCO 50.763 90,00 DI NALLO DIEGO HERNAN 51.234 200,00 DIA DAME 51.047 200,00 DIAZ CAPA LUCIANO 51.343 80,00 DIAZ CARRILLO JUAN CARLOS 50.992 90,00 DIAZ GONZALEZ FAUSTO JOHAN 50.582 180,00 DIAZ OLIVARES JULIA 50.397 180,00 DIAZ PEREZ GABRIEL 50.056 60,00 DIEZ RODRIGUEZ MA LUISA 50.266 180,00 DIMITROV DIMITROV BORISLAV 51.043 90,00 DIOP ALOU 50.983 200,00 DIOP MOR 50.908 200,00 DISCOMBE MICHAEL JOSE 51.285 200,00 DNIELOWSKI KIREKLO MIRIAM 50.577 180,00 DO NASCIMENTO ZULMIRA MANUELA 50.189 180,00 DONALDSON BRIAN 50.238 425,00 DORAN ANTHONY 51.014 90,00 DRESE CONSULTING SL 50.516 160,00 DRISS JADIR 51.304 80,00 DRZENIEK CHRISTINE 50.919 90,00 DUFFY RACHEL JULIE 50.193 80,00 DUNKIN KIRIL BLAGOEV 50.362 180,00 DUORNIKOVA TATIANA 50.603 150,00 DUSSATI PUB SC 50.541 180,00 DYCK MARCUS JOHANNES 51.237 80,00 EDOSOMWAM DEBORA 50.976 200,00 EDUARDO FABIAN VERA FERNANDEZ 50.741 90,00 EHIGIATOR AUSTIN 51.002 200,00 EIVIMAXIMS SL 51.291 80,00 EL KIHAL MOHAND 50.243 160,00 ENAMORADO PENNING NATALIA 51.139 90,00 ENEME NUE JUAN AGUSTIN 51.134 200,00 ENERGYA BARCELONA SL 50.438 160,00 ENOGHAMA STANLEY 50.868 200,00 ENSEÑAT CAMPINS CATALINA 51.181 80,00 ENSEÑAT SANCHEZ MATIAS 50.727 90,00 ERCHIGA BOTELLA FCO RAMON 50.558 100,00 ERIKSEN HELEN 50.607 180,00 ERLENHOFER CHISTOPH 50.034 180,00 ERTL JOHANN 50.936 90,00 ESCALAS GILI SIMON 50.950 90,00 ESCOBAR JUAREZ ANA MARIA 50.808 90,00 ESCUDERO GARCIA DAVID 50.378 180,00 ESTARELLAS PUISSEGUR ENRIQUE M 50.561 170,00 ESTEBAN JIMENO JOSE LUIS 51.301 200,00 EUROCOLOR 3000 CB 50.336 180,00 EUROPA RENT A CAR S L 50.707 160,00 EXPOSITO LEAL MARIA BEGOÑA 50.161 160,00 FAJARDO EGEA JUAN 51.057 90,00 FALKE MARLENE 51.173 200,00 FALL LO BABACAR 51.211 200,00 FALL MAMADOU MOUSTAPHA 50.786 100,00 FALLACCA AGUSTIN 50.505 160,00 FARRIOL LAJO AVEL·LI JAUME 51.356 80,00 FASELUKA RICHARD AYODEJI 50.729 150,00 FEDERIC JEAN BEZY 50.996 90,00 FERNANDEZ ABAD JAIME JULIO 51.370 80,00 FERNANDEZ ALVAREZ GRACIA 51.060 90,00 FERNANDEZ ANGELES MATEO ANTONI 51.007 80,00 FERNANDEZ MARTINEZ ABEL 50.794 90,00 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN LUIS 50.329 180,00 FERNANDEZ MARTINEZ SUSANA 51.136 90,00 FERNANDEZ MONTES MANUEL 50.035 90,00 FERNANDEZ MORENO JONATAN 50.632 180,00 FERNANDEZ NIEVES ALVARO A 51.188 80,00 FERNANDEZ STRANG JUAN DAVID 50.930 80,00 FERNANDEZ TUR MIGUEL 51.030 90,00 FERREIROS SAMPEDRO LUCIA 50.090 180,00 FERRER CALMAESTRA MARIA 50.773 90,00 FERRER DE SANT JORDI MONTANER 50.079 180,00 FERRER TOMAS JUAN 50.863 80,00 FERRERO GUSTAVO ERNESTO 50.018 80,00 FIERRO BORJESKOG ALEJANDRO 51.349 200,00 FILIBERTI MARTIN EZEQUIEL 50.629 180,00 FINCAS DE ANDRATX SL 50.323 180,00 FIRMA KORSANKE SL 50.325 180,00 FISEROVA SIMONA 51.080 90,00 FLORIO GIANLUCA 50.055 80,00 FONT MAYOL BERNARDINO 50.691 90,00 FORCADA RUIZ JONATAN FEDERICO 50.771 90,00 FORTEZA CASTRO MARIA LUISA 50.641 90,00 FRANCO BROCH ALICIA 51.226 200,00 FRANCUCCI LUIS ENRIQUE 51.228 200,00 FRASCARELLI DOMENECH MIRNA 50.688 80,00 FRUITES PAGUERA SL 50.067 80,00 FUECHTEMANN JOERG 50.865 90,00 FUENTES LOPEZ PEDRO JOSE 51.079 200,00 FUERTES LLAMAS JUANA 50.767 90,00 FUSTISED SL 50.396 180,00 GADINA GRAZIELA SILVIA L 51.120 90,00 GALEOTE MARTINEZ MANUEL 50.601 150,00 GALVEZ CANO ELENA 50.141 180,00 GALVEZ MORALES LORENZO 50.463 180,00 GALLARDO CASTILLO JULIAN 50.624 180,00 GALLARDO PEDREÑO M DE LA PAZ 50.275 180,00 GALLEGO ESCALAS GUILLERMO 51.006 90,00 GAMERO MUÑOZ JUAN 50.928 90,00 GAMEZ GOMEZ IVAN 50.812 80,00 GANDARA PEREZ JOSE MARIA 51.081 90,00 GARCIA ALFAGEME ZARZA MANUEL 50.410 180,00 GARCIA ALFGEME ZARZA MANUEL 50.776 90,00 GARCIA CASIRO FCO ANTONIO 51.315 80,00 GARCIA COLLADO INGRID 50.221 160,00 GARCIA FERNANDEZ RAUL 50.422 160,00 GARCIA FUENTES ANGEL 50.408 100,00 GARCIA GARCIA FRANCISCO 51.258 90,00 GARCIA GARCIA NURIA 50.106 180,00 GARCIA GODBEHEAR LAURA 50.131 80,00 GARCIA GOMEZ HUGO 50.126 160,00 GARCIA GONZALEZ JOSE FRANCISCO 50.358 180,00 GARCIA MARTINEZ MANUEL 50.648 170,00 GARCIA MAS FERRAN GABRIEL 50.876 90,00 GARCIA MENDEZ JOSE ANTONIO 50.338 180,00 GARCIA MENENDEZ MANUEL JESUS 50.751 100,00 GARCIA MUT DAVID 50.116 80,00 GARCIA ORDOÑEZ CARLOS 51.167 200,00 GARCIA PLAZA DAVID 50.022 80,00 GARCIA ROMERO JOSE JAVIER 51.035 90,00 GARCIA RUIZ JOSE MARIA 51.107 200,00 GARCIA SANCHEZ FRANCISCO 51.071 90,00 GARCIA SANTOS CRISTINA 50.999 90,00 GARCIAS CASTAÑER BARTOLOME 50.156 160,00 GARRIDO BOHORQUEZ FRANCISCO 50.857 150,00 GARRIDO DELGADO JOSE 51.003 90,00 GARRIDO GARCIA NURIA 50.960 80,00 GASTALVER CASASNOVAS ALBERTO 50.146 160,00 GAYA MAXWELL MATEO LANCE 50.520 170,00 GELABERT LLUIS SEBASTIAN 51.328 200,00 GEORGESCU CARMEN 50.468 180,00 GEORGIEVA DESISLAVA DIMITROV 50.348 180,00 GESSLER ROBERT HERMANN 50.562 180,00 GIACOMO ANDREAS FRITZ 50.933 80,00 GIBSON SIMON ROBERT 51.311 80,00 GIL MAREK 50.744 100,00 GIL VILLEGAS CARLOS 50.098 90,00 GILLESPIE JAMES TAYLOR 50.650 90,00 GIMENEZ VILAS MONICA 50.859 80,00 GIMENEZ VILAS MONICA 50.860 90,00 GIMNASIO SMINKAI SL 50.292 180,00 GIRALD0 CARDONA ANDREA 50.754 100,00 GISPERT I ORNOSA E 51.162 200,00 GLINDMEYER JOSE ANTONIO 50.052 80,00 GLOBAGUA SL 50.442 180,00 GOMEZ CABALLERO MARIA DEL CARM 50.749 90,00 GOMEZ CORDOBA PEDRO 51.250 80,00 GOMEZ MUÑOZ LUIS MANUEL 50.724 150,00 GOMEZ REVILLA RAIMUNDO 51.150 90,00 GOMILA FORIO LEANDRO GABRIEL 50.820 80,00 GONZALEZ CASTRO RUBEN 50.660 100,00 GONZALEZ LOPEZ HILDA MARIA 50.504 180,00 GONZALEZ PORRAS SANDRO 50.200 180,00 GONZALEZ PORRAS SANDRO 50.507 375,00 GONZALEZ PORRAS SANDRO 50.575 180,00 GONZALEZ PORRAS SANDRO 50.610 180,00 GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO 50.273 160,00 GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO 50.462 180,00 GONZALEZ SANCHEZ OSCAR 50.756 90,00 GONZALEZ SANTIAGO ISRAEL 50.066 180,00 GORETZKI EMIL ERNEST 51.132 90,00 GOST CAIMARI FCO MELCHOR 50.515 90,00 GRABOVSKAYA KOLESNICHENKO YULI 50.702 90,00 GRANDE GARCIA JOSE MIGUEL 50.110 180,00 GRAY CAMERON WILSON 50.984 200,00 GROSS WIELAND 51.326 500,00 GRUPO COSTA AZUL MEDITERRANEO 50.617 180,00 GUERRERO COBOS JUAN 50.653 80,00 GUILLEN VILLAR ANTONIO 51.180 80,00 GUIRAGOSSIAN MATIAS 51.110 80,00 GUTIERREZ GARCIA PEDRO ANTONIO 51.289 200,00 GUTIERREZ TWIGT PEDRO ANTONIO 51.157 200,00 GWIZDALA PIOTR 51.306 200,00 HAARLEM ROY DEAN 50.331 180,00 HADLEY MICHAEL PETER 51.054 90,00 HAMBLYN JONATHAN 50.390 180,00 HARMEN DEIRDRE ANN 50.357 180,00 HARRISSON RALPH EWALD 50.816 80,00 HATTON REBECCA JANE 51.367 80,00 HAUSMANN CAMPINS MARIA ARLETTE 50.187 180,00 HAYTER ROY FREDERICK 50.464 180,00 HEASLIP KEVIN PATRICK 50.349 180,00 HELBING GEB KNOBLOCH ANGELA 50.112 80,00 HENDRICKSE ANDREW NEIL 51.204 200,00 HEPBURN BRIAN PAUL 50.467 180,00 HEPBURN BRIAN PAUL 50.490 180,00 HERAULT VILA LUIS 50.142 150,00 HERMOSEL FLORENCIO FRANCISCO 50.201 80,00 HERMOSEL FLORENCIO FRANCISCO 51.165 80,00 HERNANDEZ BUSTOS JUAN CARLOS 51.185 80,00 HERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL 50.829 80,00 HERNANDEZ RAMIRO FRANCISCO JAV 50.645 60,00 HERRANZ PEREZ JONATHAN 50.380 180,00 HERRERA GARCIA IGNACIO 50.916 80,00 HIDALGO CABRERA DAVID 50.431 180,00 HILDEBRANDT MEIK 50.249 90,00 HILDEBRANDT MEIK 50.282 90,00 HINGOTT CONSTANZE HANNELOR 50.294 180,00 HIRZER ERWIN 51.040 90,00 HOFFMANN BRION MATEO 50.886 90,00 HOIN MARIE ASTRID 51.320 200,00 HOLMES LAURA DEBORAH 50.696 100,00 HORVATH AGNES 50.219 180,00 HU CHUNPING 51.024 90,00 HUERTAS CALATAYUD MARIA VICENT 50.542 180,00 HUERTAS VILCHEZ JUAN AMADOR 50.373 180,00 HUFLER MICHAEL 50.620 170,00 HUGHES ANTHONY NEIL DAREN 50.382 375,00 HURTADO BARQUIEL PILAR 50.432 180,00 IBAÑEZ DURAN FRANCISCO 50.896 90,00 IBAÑEZ GARCIA ALEJANDRA 50.954 90,00 ILLINGWORTH CAROLE 50.619 180,00 INCERA DIAZ MARIA MANUELA 50.903 80,00 INSTAL·LACIONS PUIG MONT SL 50.667 180,00 INVESPE SL 50.586 180,00 ISERN SOCIAS PAULINA 50.869 90,00 JAAP DOREEN 50.198 80,00 JADIR DRISS 51.229 80,00 JARA JIMENEZ ALEJANDRO 50.311 180,00 JARA PARRA NOEMI 50.563 90,00 JAUME CAÑELLES FRANCISCO 50.353 90,00 JEFFERSON MARTIN 51.125 90,00 JIMENEZ CARPIO DOLORES 50.474 90,00 JIMENEZ ESCOTO ANTONIO 50.585 180,00 JIMENEZ FERNANDEZ IÑAKI 50.880 80,00 JIMENEZ QUIÑONES ROSA MARIA 50.871 90,00 JOERGENSEN LARS SIMON FUGLSAN 50.316 180,00 JOHN PATRICK 50.071 180,00 JOHNSON JASON ALAN CARL 51.334 200,00 JOHNSTON CRAIG IAN GEIORGE 50.835 90,00 JOHNSTON KIM 50.866 90,00 JONATHAN MARSHALL WINSTANVEY 51.284 80,00 JONES SAUL ANTONY 50.203 80,00 JORQUERA JORQUERA FRANCICO M 51.092 200,00 JUAN BONET BALTASAR 50.940 90,00 JUAN CIFRE VICENTE 50.343 180,00 JUAN COS SOLSONA 50.987 200,00 JUAN HOMAR LUCAS 51.239 80,00 JUAN ISSEL GUILLERMO 51.345 90,00 JUAREZ UCEDA JOSE LUIS 51.172 80,00 JURADO MARAVER TOMAS 50.995 200,00 JUSTICIA DIAZ FRANCISCO JAV 50.596 180,00 KAIRAK BARIS 50.169 80,00 KALYNYAK VOLODYMR 50.780 90,00 KAML HERMANN 51.041 90,00 KEIJER WEGGELAAR KAREN 51.135 90,00 KENNEDY DANIELLE ELIZABETH 50.671 100,00 KHADIME DIOP 51.046 200,00 KIRBY DENISE MARY CHADWI 50.330 180,00 KIRSTEIN MARCOS 50.054 180,00 KNOLLD CATHERINE 50.789 90,00 KOLLHED BERIT MARIAN 50.911 80,00 KOPCZYNSKA AGNIESZKA ANNA 50.713 90,00 KREIBIG GUNDUNA 50.759 150,00 KUSKOWSKI ADAM 50.796 200,00 KUTZERA THORSTEN JOACHIM 50.686 60,00 LA PAMPA CB 50.578 160,00 LABRADOR CONDE JONATHAN 51.102 200,00 LADO NINE MARIA JOSE 50.364 180,00 LANA MUÑOZ RAMON 50.882 90,00 LANUZA GALLARDO ALEJANDRO 51.316 200,00 LAPRESA RODRIGEZ CONTRERAS JOS 50.728 90,00 LARANJO JEAN ANDRE 50.176 180,00 LASTRA GARRIDO MIGUEL 50.038 90,00 LAVNDERIA TEXTIL BALEAR SL 50.656 180,00 LECHENER DOMINIK 51.148 90,00 LEHMANN TORSTEN 50.787 90,00 LEHNERT JACQUELINE 51.273 80,00 LEMONCHE RODRIGUEZ JUAN CARLOS 50.242 180,00 LERMA BARBA MARIA VICTORIA 50.074 180,00 LIGHT DAVID 50.182 80,00 LIMON RONDON JUAN MIGUEL 50.922 90,00 LIROLA ALCACER DAVID 50.848 90,00 LIU CHUNGUI 50.777 80,00 LIUBA PETER CORNEL 50.456 180,00 LOGISTICA ISLEÑA SL 50.017 80,00 LOMBARDI QUIRINO 51.244 90,00 LOPEZ BERMEJO RAMIS EDUARDO D 50.500 180,00 LOPEZ CABELLO MANUEL 50.495 90,00 LOPEZ CABRERA MANUEL JOSE 50.537 100,00 LOPEZ DELGADO JOSE FRANCISOC 50.931 90,00 LOPEZ ENRIQUEZ RAUL 50.879 90,00 LOPEZ FERNANDEZ ALEJANDRO 50.566 150,00 LOPEZ FONDO MIKEL 51.099 90,00 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCA 50.310 180,00 LOPEZ IBOR VEGA PENICHET FCO B 51.152 90,00 LOPEZ JEREZ JUAN CARLOS 51.201 200,00 LOPEZ LINARES DANIEL 50.320 150,00 LOPEZ MARTINELLI ANGEL FERNAND 51.294 80,00 LOPEZ NAVEIRO FRANCISCO LEANDR 50.657 90,00 LOPEZ ORTIZ ADRIAN 51.176 200,00 LOPEZ PARIENTE Mª ROSARIO 50.026 90,00 LOPEZ RAIGAL JUAN ANDRES 51.184 80,00 LOPEZ SANCHEZ ALBERTO 50.708 170,00 LORDEN ALVAREZ JOSE 50.801 90,00 LORENZO PATINO DINA 50.723 100,00 LUCAS MARK ANDREW 50.496 150,00 LUCAS MARK ANDREW 50.497 80,00 LUCAS MARTINEZ NELSON 50.748 90,00 LUCIANA INGRID CACERO 51.293 200,00 LUENGO CLARE ANTONIO 50.552 180,00 LUQUE BAUTISTA ANTONIO 50.046 80,00 LLABRES SOCIAS RAFAEL JUAN 50.747 90,00 LLABRES SOCIAS RAFAEL JUAN 50.923 80,00 LLAMAZAÑO MARCOS JUAN ANTONIO 50.782 80,00 LLASER RENT A CAR SL 50.719 180,00 LLEDO MAYANS MARIA TERESA 50.303 180,00 LLOMPART AMER MANUEL 50.037 80,00 LLOMPART BENNASAR ANTONIO J 51.164 200,00 LLOMPART SEGUI JOSE GABRIEL 50.228 180,00 LLULL HERRERO GABRIEL 50.899 200,00 MACIACZYK ANDRZEJ 51.170 80,00 MACIAS SOUSA RAUL 51.119 200,00 MACHADO LOPEZ GUILLERMO ANDRES 51.048 200,00 MAESTRO TORRES SERGIO 51.116 200,00 MAGAN RUIZ SORAYA 51.322 80,00 MAGILL JOHN 50.570 180,00 MAHAYUB SAVIA MOHAMED 50.545 90,00 MAHMUD ABDER HMAN SIDINA 50.197 180,00 MAILLIET ROBERT PIERRE T 51.124 90,00 MAKAREWICZ LUKASZ 51.267 90,00 MALDONADO GUISANDEZ RAFAEL 50.997 90,00 MALLO LAMAS OSCAR 50.452 90,00 MANUEL ROMERO DANIEL 50.902 90,00 MAR BALEAR TREINTA Y CUATRO SL 50.609 180,00 MARANGES VILLAS EDUARDO 50.895 90,00 MARCON MARIA LAURA 50.616 180,00 MARCOS GAMBIN ANTONIO 50.669 180,00 MARCOS GAMBIN MIGUEL 51.298 80,00 MARCOS PEREZ ALVARO 51.019 90,00 MARI GERARDO 50.524 90,00 MARIN HURTADO JHONANA KATHERIN 50.872 90,00 MARIN MARGARET LILIAN 51.169 90,00 MARITIME YACHTSERVICE SL 50.013 180,00 MARTI MOLLA EVA 50.121 180,00 MARTIN CARBALLO FCO MANUEL 50.690 90,00 MARTIN CASTILLO JOSE ANTONIO 51.207 200,00 MARTIN SOLEDAD MIGUEL ANGEL 50.492 180,00 MARTINEZ CASTANY DAVID 50.740 90,00 MARTINEZ ESTEBAN MANUELA 50.503 100,00 MARTINEZ ESTEVEZ LORENA 51.001 200,00 MARTINEZ GONZALEZ SALVADOR 51.015 200,00 MARTINEZ GUILLEM JOSE 51.077 80,00 MARTINEZ LOPEZ EMILIO 50.469 180,00 MARTINEZ LOPEZ JUAN CARLOS 50.676 100,00 MARTINEZ MONTESINOS SHEILA 50.157 180,00 MARTINEZ OLIVER ANTONIO 50.526 180,00 MARTINEZ PADIN HORACIO 50.830 90,00 MARTINEZ PAREJA OSCAR 51.318 90,00 MARTINEZ RIUDAVETS FRANCISCO A 51.109 90,00 MARTINEZ VAN DER SMISSEN DAVID 50.732 180,00 MARTINEZ WEEKGANG JAIME 50.824 80,00 MAS LLULL LORENZO 50.958 90,00 MASEDA RODRIGUEZ MARIA TERESA 51.338 80,00 MASON EMMA CAROLINE 50.621 90,00 MASON EMMA CAROLINE 51.215 90,00 MASSANET VIDAL MARTA 50.181 180,00 MASSERONI DIEGO 51.084 200,00 MASSO BENNASAR ANTONIO 51.336 80,00 MATARRANZ MORENO IGNACIO JULIA 51.361 90,00 MATEO DELGADO SIRA 50.061 180,00 MATEU ROS JAUME ANDREU 50.559 80,00 MAYOL MARTINEZ ANDREU 50.864 200,00 MAZA PARDINA JUAN CARLOS 50.985 200,00 MCCLUSKIE ROBERT JOHN 50.827 90,00 MCCLUSKIE ROBERT JOHN 50.934 90,00 MENDOZA FLORES RAFAEL 50.737 100,00 MENDOZA RODRIGUEZ RAFAEL 50.109 160,00 MENICAGLI ALESSANDRO 50.666 180,00 METIN HYUSEIN SADAK 51.286 200,00 MICHANAL BROUP SL 50.501 180,00 MICHEL CHRISTIAN 50.448 90,00 MIRANDA DIEGO RICARDO 50.160 160,00 MIRANDA MENDEZ ROSA MARIA 50.231 80,00 MIRO FLAQUER JOSE LUIS 50.143 180,00 MITOSERIU FLORIN 51.227 90,00 MOLINA MARTINEZ AMADOR 50.850 100,00 MOLINA SANCHEZ SERGIO 50.361 180,00 MOLL VICENTE JOSE FRANCISCO 50.083 180,00 MOLL VICENTE JOSE FRANCISCO 50.346 180,00 MONCADA MENDOZA DOUGLAS MANUEL 50.377 180,00 MONER LOPEZ GASPAR 51.187 80,00 MONLEON GONZALEZ MANUEL 50.411 160,00 MONTAÑES JOLQUES MIGUEL ANGEL 50.550 100,00 MONZO POLO JUAN 50.608 90,00 MOORE DAVID 50.938 80,00 MORALES MORATA JORDI 51.062 200,00 MORAN SANCHEZ LAURA 50.372 180,00 MOREIRA VALDEZ DEYCI MARIA 51.233 80,00 MORELL PONS ANTONIO 50.024 80,00 MORENO BATISTA FRANCISCO 50.595 100,00 MORENO CIRERA MIGUEL 50.693 90,00 MORENO COMPANY PEDRO ALEJANDRO 50.247 180,00 MORENO CORTES ANTONIO JOSE 50.252 180,00 MORENO PEÑALVER FRANCISCO 50.006 180,00 MORENO ROSADO ANTONIO 51.312 80,00 MORENO SANCHEZ PEDRO 50.904 80,00 MORILLO GOMEZ JOSE MARIA 50.246 40,00 MOROTE TRONCOSO JUAN RAMON 50.564 60,00 MORRIS DEBORAH JANE 50.649 100,00 MORRISON ROSS 50.259 180,00 MUNSTERMANN GERD ALFRED 50.764 90,00 MUNUERA GARCIA JUANA MARIA 50.639 180,00 MUÑOZ ANTON LUIG MIGUEL 50.506 150,00 MUÑOZ CAMPAYO DAVID 50.844 90,00 MUÑOZ MARTINEZ PEDRO 50.227 90,00 MUÑOZ MUÑOZ JOSE LUIS 51.049 80,00 MWANJELE MARTI GERARD 50.137 180,00 NAGEL ELENA 50.433 150,00 NASS JANNE 50.305 180,00 NAUE CLAUDIA 50.354 180,00 NAVARRO GONZALEZ GEMA 50.032 180,00 NAVARRO JIMENEZ ROBERTO 50.735 100,00 NAVARRO JIMENEZ ROBERTO 50.739 60,00 NAVARRO JUAN ENRIQUE 51.342 200,00 NAVARRO MARTINEZ RAMON 51.362 200,00 NAVAS XICOLA FRANCISCO 50.752 100,00 NAZABAL ZUBIZARRETA JOSE MARIA 50.251 90,00 NDIAYE CHEKH 51.212 200,00 NICOLAI GRIGORE 51.059 90,00 NICOLAU GARAU JOSE 50.900 200,00 NICOLL FRASER MCKENZIE 50.734 170,00 NIEDERWINKLER WERNER ALEXANDER 51.037 90,00 NIEKRASZEWICZ TOMASZ SEBASTIAN 50.989 90,00 NIEMANN ANKE PETRA 50.906 90,00 NIETO SANDOVAL MARQUEZ MARINA 50.927 90,00 NOGUERO PATON DAVID 51.174 90,00 NOLAN BERNADETTE MARIA 50.606 180,00 NORRIE VALERIE MARY 50.953 90,00 NOVO MARTINEZ NATALIA 50.874 80,00 OBANK BENJAMIN JOHN 50.674 80,00 OBRADOR GALINDO AITOR HECTOR 50.706 100,00 OBRADOR TORRES MARIA CONCEPCIO 50.839 90,00 OJANGUREN CARREIRA KARINA ANAH 51.206 200,00 OLIVA COLL FRANCISCA 50.441 180,00 OLIVER MOYA LAVANDERIA INDUSTR 50.093 180,00 OLMO SANCHEZ MARIA DOLORES 50.021 80,00 ORTEGA AGUEDA JOAQUINA 51.368 80,00 ORTEGA ARGON PEDRO MANUEL 50.745 90,00 ORTEGA MARIN FRANCISCO JOSE 50.350 180,00 ORTIZ CARO ELISA 51.251 90,00 OSCAR PEREZ CRESPI 51.242 80,00 O'SHEA JAMES MARTIN 50.998 90,00 OTMANE TANI RECHARD 50.846 150,00 OTTERSTEIN KIRSTEN ILIONA 51.153 90,00 OTTO HEIKO RICHARD 51.090 90,00 OYARCE BRIONES OMAR ANTONIO 50.833 90,00 PAD MEDIANET SLU 50.115 80,00 PALMA MONTIEL PABLO JAVIER 50.698 100,00 PALMA MORAN NINOSKA PATRICIA 50.257 180,00 PALMER BENNET SALLY HOYLES 50.108 180,00 PALMERO PAOLA VIVIANA 51.274 90,00 PALOMINO HERRERO CHRISTIAN 51.147 90,00 PARDO SANCHEZ FRANCISCO 50.637 180,00 PARREÑO ARIAS MIGUEL 51.105 90,00 PARSON BENJAMIN ELLIOTT 51.213 200,00 PATULAK MARIUSZ 50.920 90,00 PAUL CHARLESTON 51.329 80,00 PAUL JORG GERHARD 50.319 160,00 PEDRO SANTIAGO GRIGOL 51.068 200,00 PEIL INGRID ANNETE 51.050 200,00 PEINADO ARENAS FRANCISCA 50.004 90,00 PENSO SALAS ELIZABETH MARIA 50.851 90,00 PEREA TRELLADO ANGEL 50.509 90,00 PERELLO ADROVER ABEL ANTONIO 50.661 170,00 PEREZ ADROVER LORENZO JAVIER 50.472 100,00 PEREZ COLON MIGUEL ANGEL 50.990 90,00 PEREZ DIEGO LUIS 50.894 90,00 PEREZ RODRIGUEZ MARIA VANESSA 50.359 180,00 PEREZ ROMAN OSCAR 51.205 200,00 PEREZ ROMERO RAMON 50.180 160,00 PETIT PIÑOL SILVIA 50.145 160,00 PIEDRA DE SANTANYI SL 50.328 180,00 PIKE ALLYSON JANE 50.793 90,00 PILATI TATJANA GRAFIN 51.280 90,00 PINA PAUL SILVIA 50.027 180,00 PIÑA MARTIN ANTONIA 50.454 180,00 PIQUER SALVA DANIEL 50.260 180,00 PISCINES S AIGUA DOLÇA SRL 50.466 180,00 PLANAS FERRER MIGUEL 51.026 200,00 POCHI GUSTAVO ARIEL 50.186 180,00 POLSSONE CRISTIAN HERNAN 51.022 200,00 PONS FRANCO CRISTOBAL 50.286 90,00 PONS SERRA VICTOR 50.672 90,00 PONTEPRIMO MARIA SOLEDAD 50.855 90,00 POORTING JUDITH 50.473 180,00 PORCEL RIUTORT RAFAEL ANGEL 50.414 160,00 PORTAZ MONTILLA SERGIO 50.612 90,00 PORTILLO MARTINEZ JUAN MIGUEL 51.331 200,00 POU MANZANO JUAN GUILLERMO 50.409 180,00 PROA OCASION SLU 50.222 180,00 PROMOCIONES GRALUR SL 50.450 180,00 PUIG COLOM JAUME 51.101 200,00 PUJOL RENT A CAR SL 50.536 180,00 RAMDANI EL HOUCINE 50.484 180,00 RAMIREZ GARCIA JAVIER 50.791 160,00 RAMIREZ GUEDES JUAN A 50.030 40,00 RAMIREZ RAMIREZ JESUS MARIA 50.815 80,00 RAMIS BESTARD FRANCISCO MIGUEL 51.222 80,00 RAMON IBAÑEZ JORGE 50.002 230,00 RAMON RUEDA MIGUEL RAMON 50.283 180,00 RAMOS BAQUIRA LILIBETH 50.285 180,00 RANGELOVA MONIKA SASHEVA 50.655 100,00 RAYMAN DOS MIL DOS SL 50.287 180,00 REAL EGEA MARIA DEL MAR 50.662 90,00 RECORD RENT A CAR SA 51.371 200,00 REDONDO PALAZON SERGIO 50.888 200,00 REED SHEENA ANNE 50.313 250,00 REFORMAS Y DESPACHOS SL 50.489 180,00 REINA GARCIA DAVID 51.305 200,00 RENDON ALVAREZ MARIA CARMEN 51.111 90,00 RENT A CAR ARASH SL 50.810 160,00 RENT A CAR IDEAL DOS MIL UNIPE 50.138 180,00 REVERT MONTIEL FRANCISCA 50.327 180,00 RIBAS EXPOSITO ANGEL 50.968 200,00 RIBES FRANCISCO MANUEL ANGEL 50.072 180,00 RIBOT BERRAGUETE MARCO ANTONIO 50.929 80,00 RICARDO CATALAN RIVERA 50.845 100,00 RICKARDS GORDON CHARLES 50.101 180,00 RICO LOZANO CRISTINA 50.270 180,00 RICO MUÑOZ OSCAR 50.289 180,00 RIEGAS VIDAL MERCEDES 51.108 90,00 RIOJA ANNE PATRICIA 50.042 180,00 RITZ JAKOB 51.069 80,00 RIVERA LOPEZ ISABEL 50.099 180,00 RIVERO TEIJEIRO FERNANDO 50.991 90,15 RIZA MARTINA FLAVIANA 51.351 200,00 ROBERTS ALWYN FON 50.478 180,00 ROBETA ORDOÑEZ MARIA DEL CARME 51.100 90,00 ROBETA ORDOÑEZ MARIA DEL CARME 51.104 90,00 ROCAMORA GISBERT RAUL 50.837 90,00 RODRIGUEZ COLL EDUARDO 50.363 180,00 RODRIGUEZ DOS SANTOS LEONARDO 51.113 200,00 RODRIGUEZ IGLESIAS ALBERTO 50.678 170,00 RODRIGUEZ LOPERA MONICA 51.055 90,00 RODRIGUEZ MACIAS IVAN 51.121 90,00 RODRIGUEZ MONGE EVA MARIA 50.122 60,00 RODRIGUEZ OTERO PILAR 50.040 180,00 RODRIGUEZ REBOLLAL MARIA PILAR 50.802 90,00 RODRIGUEZ RELAÑO JOSE 51.252 90,00 ROHBACHER SONJA 50.697 90,00 ROHDE REGINA EVELYN 50.804 90,00 ROIG PALMER ANTONIO 50.532 180,00 ROJAS ACHACATA CASIANO 50.614 80,00 ROMAN GONZALEZ GARDENIA ELISA 50.854 90,00 ROMERO DELGADO GUSTAVO MICHAEL 50.178 180,00 ROMERO GARCIA ANDRES JESUS 50.132 40,00 ROSSELLO CAMPINS M MARGARITA 51.058 90,00 ROST MATIAS ROLAND 50.573 180,00 RUIZ AGUILAR PEDRO 50.445 90,00 RUIZ AMADOR GIL 50.858 90,00 RUIZ HERNANDEZ ENCARNACION 50.171 80,00 RUIZ JIMENEZ PEDRO ANTONIO 50.149 180,00 RUIZ MOLINERO JOSE ADAN 50.611 180,00 RUIZ RUBIO RICARDO 50.418 160,00 RUTH ELIAS CARNERO 51.330 80,00 SA TORRE DES GARROVERS SL 50.453 180,00 SAAVEDRA GALLARDO HAROLD 50.404 180,00 SAAVEDRA PINTOS DAVID 51.353 80,00 SABATER MALONDRA JAUME ANDREU 50.493 180,00 SADLER MARK DAVID 51.020 200,00 SADOWSKI JERZY ALEKSANDER 50.695 90,00 SAENZ RICO MONTSERRAT 50.114 80,00 SAEZ GUTIERREZ ANTONIO 51.133 90,00 SAEZ PEREA CARLOS 51.220 90,00 SAKER REDA MEHDI 50.700 150,00 SALAS GARIJO MARIA ISABEL 50.135 180,00 SALAS SANTIAGO ANTONIO 50.029 80,00 SALAZAR MONTOYA YOHANNES FAUST 50.050 80,00 SALAZAR SANTIAGO ANTONIO 51.075 200,00 SALCES MARQUEZ ANTONIO 50.821 200,00 SALOM JUAN CESAR 51.190 80,00 SALVADOR MORALES MONTORO 50.969 200,00 SANCHEZ FIOL ANTONIA 50.535 90,00 SANCHEZ GARCIA EDUARDO 51.219 90,00 SANCHEZ GARCIA JOSE ELOY 51.303 80,00 SANCHEZ LOPEZ JOSE GABRIEL 51.013 200,00 SANCHEZ LOPEZ JULIAN 50.230 180,00 SANCHEZ MARI ANTONIO 50.757 180,00 SANCHEZ MORENO GONZALO 50.053 80,00 SANCHEZ NAGERA SERGIO 50.446 160,00 SANCHEZ NAVARRO WASHINGTON R 50.873 90,00 SANCHEZ NOVA JOSE ANTONIO 50.843 90,00 SANCHEZ PERALTA ISMAEL 50.604 100,00 SANCHEZ PEREZ MARIA CARMEN 50.265 180,00 SANCHEZ PLANAS MARIA NIEVES 50.166 80,00 SANCHEZ SALAS MIGUEL 50.825 200,00 SANJUAN RODRIGUEZ LUJAN INES 50.113 180,00 SANS GAYA GUILLERMO 51.319 80,00 SANTOS BARROS JENNY 51.032 200,00 SANTOS JONAS PABLO FABIAN 50.399 110,00 SARAÑANA PEREZ JUANA ANA 50.011 180,00 SARGANTANA DE MONTAJES CB 50.481 180,00 SARRIO SANCHEZ PEDRO 50.720 100,00 SASTRE JANER FRANCISCA ANA 50.511 180,00 SATRAGNI GUSTAVO 50.386 160,00 SAUTTER HEINZ DIETER 50.694 90,00 SCHADEL PETRA 51.192 90,00 SCHIMDER MANFRED ANDREAS 50.569 180,00 SCHLAG MARC KARL HEINZ 50.444 90,00 SCHMIDT THOMAS 51.078 200,00 SCHONBECK ELKE BRIGITTA 50.961 90,00 SCHONBECK ELKE BRIGITTA 51.266 90,00 SCHUBER SUSAN IRENE 51.292 90,00 SCHULZ DAJANA 50.519 170,00 SCHWARZ BETTINA ELISABETH 50.104 180,00 SEBASTIAN MONTERO JOSE ANGEL 50.975 90,00 SELLERS ALISON MARLENE 50.576 180,00 SELLERS HENRY KEITH 50.513 180,00 SERRA AGUILO JAIME 51.257 90,00 SERRA GUERRERO DAVID 50.460 90,00 SERRA GUERRERO DAVID 50.947 80,00 SERRANO CRUZ LORENZO 50.599 80,00 SERRANO CRUZ MICAELA 50.642 90,00 SERRANO CRUZ MICAELA 51.365 200,00 SEVILLA MARTINEZ MARIA PILAR 51.036 200,00 SIERRA MORENO PATXI XABIER 50.951 80,00 SILVA CAMPO CELSO 51.168 200,00 SILVER STAR MALLORCAS BEST REN 50.589 180,00 SIMOIES FIGUEIREDO ANA PAULA 51.005 90,00 SMALDONE BARTOLOME 51.044 90,00 SMITH ANDREW JAMES 51.160 200,00 SMITH ROYSTON JON 50.512 80,00 SODERSTROM MIA MARIE ANNA 50.258 180,00 SOLA RODRIGUEZ MARIA DOLORES 50.023 80,00 SOLANAS JEWDOSCHENKO PATRICIA 51.000 90,00 SOLER TROYA MARIA ESTER 50.300 180,00 STANEV IVELIN DANEV 50.437 100,00 STELLA GERMANI NICOLA DAVIDE 50.664 100,00 STOYANOV ALEKSANDAR KOSTADI 50.048 80,00 SUAREZ FLORES CARLOS ALVARO 51.323 200,00 SUAREZ GONZALEZ MAYO JOSE ANGE 50.712 100,00 SUSACASA CANDREVA JOSE MARIA 50.158 180,00 SZUCS ROLAND 50.084 180,00 TABORDA LUCIANO 51.070 90,00 TABOUNKINA IOULIA 50.194 80,00 TAMAYO GARCIA INES 51.083 90,00 TAMBURIC BILJANA 50.963 90,00 TARANTINO EOSIMO 50.878 90,00 TELHIMT BELQASSEM 50.174 180,00 TESEI FIORENZO 50.465 100,00 TIBI ERIC MOLL MOLL 51.177 200,00 TIHAN DANIELA 50.086 80,00 TODOROV IVANOV IVAYLO 50.710 100,00 TOMAS DOMINGUEZ ESTUDIO FOTOGR 50.591 180,00 TOMAS HERRERA JUAN 51.112 90,00 TOMAS SUMEG 51.191 200,00 TONNIES MARGIT MARIA 51.051 90,00 TORRE RAMIRO GERONIMO 51.093 90,00 TORRENS COTRINA MONICA 50.406 180,00 TORRENS ESTEVE SEBASTIAN 50.852 90,00 TORRENS FERRAGUT MARGARITA 50.891 90,00 TORRES GARCIA AITOR 50.689 90,00 TORRES PUJOL NURIA ANTONIA 50.183 80,00 TORRICO SANTOS PAQUITA 50.211 180,00 TOURE ABDOU KARIN 50.276 80,00 TRANSPOR Y ALMACE TRANSBLAU SL 50.548 180,00 TRIFAN IOANA MARIA 50.154 80,00 TRIFAN IOANA MARIA 50.167 80,00 TRINIDAD DE LA CRUZ EMILIO 50.814 150,00 TROYA CARRILLO JUAN MANUEL 50.391 180,00 TRUJILLO LOZANO JOSE LEONIDAS 50.485 180,00 TUGORES OSUNA ANTONIO 50.593 180,00 TUR ANDREU BARTOLOME 51.359 200,00 UNITED MARKETING UK SLU 50.425 160,00 URIA CLAUDIO ANTONIO 50.248 180,00 VALDEPERAS TORTOSA JOAQUIN 50.207 40,00 VALDES ALONSO VALENTIN 51.138 200,00 VALEEV PAVEL 50.583 180,00 VALENCIA VALENCIA JOSE GUSTAVO 50.413 160,00 VALENZUELA CLADERA MIGUEL 51.369 200,00 VALENZUELA FERNANDEZ ANDRES 50.665 90,00 VALLE MINGA CHRISTIAN FERNANDO 50.068 80,00 VAN COTTHEM LINDA CHANTAL 50.925 80,00 VAN DER KOLK MARIE JOSE C 50.775 90,00 VAZQUEZ FONSECA SALVADOR 50.628 90,00 VAZQUEZ SEGURA LEANDRO 50.651 90,00 VELASQUEZ LONDOÑO JOSE PATROCI 50.306 120,00 VERD VILAS ADRIAN 50.790 80,00 VERDERA ROIG CATALINA 50.191 160,00 VERGER ENSEÑAT BARTOLOME 50.644 60,00 VERGER LLADO ANTONIO 51.073 200,00 VERGER MANRIQUE RAQUEL 50.703 100,00 VERWALTUNGS UND VERANSTALTUNG 50.124 180,00 VESTER BRIGIT LISA 51.230 80,00 VICASO VAZQUEZ NOEL 51.225 80,00 VIDAL ANDERSON SANDRA 51.021 90,00 VILCHES PEREZ JOSE ANTONIO 50.948 90,00 VILLA MORENO ANTONIO 51.052 80,00 VILLANUEVA ARROYO ROSARIO 51.129 90,00 VILLANUEVA LAYDA FRANCISCO 50.168 40,00 VINAIXA DOMINGUEZ JOSE 51.149 90,00 VINAJA LOPEZ JOSE MANUEL 50.646 170,00 VITERI DORIS MARIA 50.867 90,00 VIZCAINO LICERAN OLGA 50.811 90,00 VON DAMLEN HELMUTH DONALD 50.218 180,00 VRACI ANDREI MIHAI 50.861 200,00 WALTON TERENCE ERNEST 51.061 90,00 WARRIORS RENTACAR SL 50.529 180,00 WEBB RUPERT GEORGE LE 51.045 90,00 WEGERLE CHRISTIANE 50.376 180,00 WEIDEMMANN KLAUS 50.356 180,00 WEISS ROLAND 50.551 180,00 WESTHEAD COLIN PETER 50.100 180,00 WEZEL HERBERT DIETER 50.600 90,00 WHEELIES RENT A CAR S L 50.499 375,00 WHYLE PAUL 50.344 180,00 WIDMANN FRANK SVEN ROGER 50.326 180,00 WIECEK PAWEL JAN 51.175 80,00 WIEDEMANN STEFANIE 50.085 180,00 WIJKMEIJER PETER 50.556 160,00 WILSON SANDRA 51.158 200,00 WILLIAMS DAMON 50.670 90,00 WOODS PAUL BRIAN 51.308 200,00 YANES VALERO ALBERTO 50.190 180,00 YAÑEZ GOMEZ SANTIAGO JOAQUIN 51.339 200,00 YARRANTON JENNY 50.415 180,00 ZAMBRANO LOCIGA ABEL 50.427 180,00 ZAMORA GALLARDO FROILAN 50.917 80,00 ZAPATA MUÑOZ MARIANO 51.056 200,00 ZAPATA TORREJON ANTONIO 50.277 160,00 ZODEL PAUL 50.107 180,00 ZOE AUSTIN YORK 50.175 180,00 22-2011-101CERTIF. DESCUBIERT0 2.011 IMP.ACT. ECONOMICAS INTURCO HOTELS & CLUBS SL 62 22.613,49 INTURCO HOTELS & CLUBS SL 63 45.553,91

- o -