Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI relatiu a la contractació de personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 65
Fecha Publicación :
04/04/2013
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
De conformitat amb l'article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa pública la contractació següent:

- Marta Bellvehí Calm.

Granollers, 18 de març de 2013 El president, José Orive Vélez