Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expediente para dar de alta no inventario de bens desta Corporación as escolas rurais de propiedade do Concello
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-LUGO 149
Fecha Disposición :
02/07/2010
Fecha Publicación :
02/07/2010
Órgano Emisor :
SARRIA
Polo Concello Pleno, en sesión celebrada o día 27 de maio de 2010, acordouse iniciar expediente para dar de alta no inventario de bens desta Corporación as escolas rurais de propiedade do Concello, sitas nas parroquias de Louseiro, San Miguel de Vilapedre, Santa María de Vilar, San Salvador da Pena, San Salvador de A Pinza, Meixente, Fonteabuín-Santiago da Veiga, Manán-San Salvador do Mato, Vilar de Sarria, Farbán, Ferreiros, Santalla de Arxemil, Fontao, Lier, Santiago da Veiga. Lavandeira-Biville, Goián, San Pedro de Froián, Vilamaior, Betote, Castelo de Loureiro, Céltigos-Veiga Santiago,

Corbelle, Goimil-Seteventos, Loureiro, Lousadela, PapeCésar, San Fiz de Reimóndez e San Andrés de Paradela, e as parcelas en que se encontran ubicadas, coa incoporación dos datos que determina o artigo 20 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.

En cumprimento do referido acordo, sométese a información pública o expediente polo prazo de quince días hábiles, ó obxecto de que poida ser examinado na Secretaría do Concello, en horario de oficina.

Sarria, 18 de xuño de 2010.- O Alcalde, ilexible.