Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació núm.3/2016 del pressupost municipal. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES
Administració Local

2016-09544

Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem

ANUNCI

La Junta Veïnal de l'EMD de Bítem, en sessió extraordinària-urgent celebrada en data 25 de novembre de 2016, ha

aprovat inicialment la modificació pressupostària núm. 3/2016 del pressupost municipal de l'exercici 2016, finançat

amb baixes de crèdits de partides de despeses del mateix pressupost vigent, la qual s'exposa al públic, d'acord amb

el que estableix l'article 169 i 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora

de les hisendes locals, per un termini de quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació

d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals els interessats podran formular les

reclamacions que creguin convenients. En el supòsit que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense

necessitat d'un acord posterior.

L'expedient es podrà consultar a les dependències municipals de l'EMD de Bítem, carrer Jacint Verdaguer núm.23,

i les reclamacions es presentaran al Registre General i adreçades a la Junta Veïnal.

Bítem, 25 de novembre de 2016

El president, Josep Cugat Ginovart

CIE: BOPT