Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plaça de tècnic mitjà - OAPT, Turisme Terres de l'Ebre (1). Llista definitiva d'admesos i exclosos. Conv. 16/016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09543

Diputació de Tarragona

?EURrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació - Planificació i Organització - Selecció i Provisió

RESOLUCI?"

de 24/11/2016, per la qual es declara definitivament aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses,

aprovada per decret del diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació de data 19.10.2016,

de la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l'OAPT, Turisme Terres de l'Ebre,

torn promoció interna, concurs oposició (Convocatòria 16/016)

1. Entitat convocant

Diputació de Tarragona - Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació

2. Objecte de la convocatòria

Selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l'OAPT, Turisme Terres de

l'Ebre, torn promoció interna (BOP núm. 162, de 25 d'agost de 2016).

3. Llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Com sigui que durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de la llista

provisional d'admesos i exclosos, per presentar reclamacions i esmenar defectes, que va finalitzar el dia 8 de

novembre de 2016 no s'ha rebut en el Registre d'aquesta Diputació cap al·legació ni documentació referida a la

base segona de la convocatòria, es declara definitivament aprovada la llista provisional de persones admeses i

excloses aprovada per decret del diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació de data 19

d'octubre de 2016, publicada al BOP núm. 202, de 24 d'octubre de 2016, de la convocatòria procés selectiu d'una

plaça de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l'OAPT, Turisme Terres de l'Ebre, torn promoció interna, concurs oposició

(Convocatòria 16/016)

4. Publicació d'aquesta resolució

Es disposa la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i l'exposició al tauler d'anuncis de la

corporació, que substitueix la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l'article

45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix aquesta resolució es podrà consultar a l'adreça d'Internet http://ww.diputaciodetarragona.cat.

5. Règim de recursos

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant

del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta

publicació, davant del President de la Diputació.

Tarragona, 24 de novembre de 2016

La secretària general, Pilar Sánchez Peña

CIE: BOPT