Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ACSA, Obras e Infraestructuras, SA, formalització del contracte d'obres de condicionament de la ctra. T-704 entre la T-11 i l'Aleixar, 2a fase. Exp. 800433008-2015-0002761
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09308

Diputació de Tarragona

?EURrea de Serveis Interns - Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona de formalització de contracte

Exp. Núm. 8004330008-2015-0002761

De conformitat amb el que disposa l'article 154 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'anuncia la

formalització del contracte següent:

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Diputació de Tarragona.

b) Dependència que tramita l'expedient: ?EURrea de Serveis Interns - Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

c) Numero d'expedient: 800433008-2015-0002761.

d) Adreça d' internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat.

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus: obres.

b) Descripció: Obres de condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i l'Aleixar, 2a fase.

c) Lot (si escau): No.

d) CPV: 45233140-2.

e) Acord marc (si escau): No.

f) Sistema dinàmic d'adquisicions (si escau): No.

g) Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació: Perfil de contractant i BOP el dia 12 de juliol de 2016.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert pluralitat de criteris.

4.- Valor estimat del contracte:

a) 954.143,91 euros.

5.- Pressupost base de licitació.

a) Import net: 847.043,91 euros.

b) Import total: 1.024.923,13 euros.

6.- Formalització del contracte:

a) Data adjudicació: 21 d'octubre de 2016.

b) Data de formalització del contracte: 08 de novembre de 2016.

c) Contractista: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

d) Import o cànon d'adjudicació: Import net 546.047,12 euros. Import total 660.717,02 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: oferta econòmicament més avantatjosa d'acord amb els criteris establerts

als Plecs.

Tarragona, 21 de novembre de 2016.

La secretària general, Pilar Sánchez Peña

CIE: BOPT