Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general per a l'exercici 2017. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSORCIS
Administració Local

2016-09379

Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya

ANUNCI

Aprovat inicialment per la Junta Rectora del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC),

en sessió celebrada el dia 16 de novembre de 2016, el Pressupost General del Consorci per a l'exercici de 2017,

s'exposa al públic a les oficines del Consorci pel termini de 15 dies hàbils a partir del següent al de la publicació

d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona; durant els quals els

interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant la Junta Rectora del Consorci. El Pressupost es

considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions.

Tot això de conformitat amb allò que disposa l'art. 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i art.20.1 del Reial Decret 500/1991, de 20 d'abril.

Manresa, 17 de novembre de 2016

El president, Valentí Junyent i Torras

CIE: BOPT