Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general exercici 2017. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09568

Ajuntament de Vila-seca

E D I C T E

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca realitzat el dia 25 de novembre de 2016, acordà aprovar inicialment el Pressupost

General per a l'exercici 2017. De conformitat amb l'article 112 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim

Local i de l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les

hisendes locals, s'exposa al públic l'expedient per un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent al

de la publicació d'aquest edicte en el BOP, període durant el qual s'admetran reclamacions, que seran resoltes pel

Ple de la Corporació en el termini d'un mes.

Si durant el termini d'exposició al públic no es produeixen reclamacions, el pressupost es considerarà aprovat

definitivament.

Vila-seca, 28 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Poblet i Tous

CIE: BOPT