Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Borsa de treball de tècnics auxiliars per a la biblioteca. Procés selectiu. Termini presentació sol·licituds
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09316

Ajuntament de Torredembarra

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària celebrada en data 16 de

novembre de 2016, ha adoptat, entre d'altres, l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés

selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics auxiliars per la Biblioteca municipal i que tot seguit es

transcriu:

"Primer.- Aprovar les bases específiques, que consten com annex a l'acord, que regiran el procés selectiu per a la

constitució d'una borsa de treball de Tècnics auxiliars per la Biblioteca per cobrir mancances temporals que puguin

sorgir a l'ajuntament de Torredembarra.

Segon.- Publicar l'anunci de la convocatòria i de les bases específiques al BOP de Tarragona, al tauler d'edictes i a

la web de la corporació (www.torredembarra.cat).

Tercer.- Les sol·licituds es podran presentar, en horari d'oficina, al registre general de l'Ajuntament, en el termini de

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província

de Tarragona.

Quart.- Notificar aquest acord al Comitè Unitari de Personal."

ANNEX: BASES ESPECÍfiQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCI?"

D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS AUXILIARS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PER L'AJUNTAMENT DE

TORREDEMBARRA

1.- Objecte: Descripció de les places

Aquestes bases tenen per objecte iniciar expedient de selecció per a la constitució d'una borsa de treball per a

la cobertura d'eventualitats o necessitats temporals o vacants sobrevingudes de tècnics auxiliars de la biblioteca

municipal.

2.- Condicions i requisits que han de reunir les persones aspirants a la data de finalització d'instàncies:

Per ser admès i, en el seu cas, prendre part en les convocatòries, els aspirants han de reunir amb anterioritat a

l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

2.1.- Requisits genèrics:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals,

en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure

circulació de treballadors. També poden ser admesos el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels

ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges

o estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats

de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

Els/les aspirants de nacionalitat diferent de la dels Estats Membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva

nacionalitat, el coneixement adequat del castellà així com, hauran d'aportar els permisos de treball i residència

necessaris segons normativa vigents.

b) Estar amb possessió de la titulació següent:

Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, en els termes que disposa la normativa vigent.

En cas de presentar una titulació considerada com equivalent, l'acreditació d'aquesta equivalència anirà a càrrec

de la persona aspirant.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació,

Cultura i Esport.

c) Haver complert 16 anys d'edat i no excedir de l'edat establerta com a màxima de jubilació forçosa legal per a

l'accés a l'ocupació pública.

d) No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeix el desenvolupament normal de les funcions

pròpies del lloc.

CIE: BOPT

e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da o suspès/a,

mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública. f) Nivell de Català: Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de la

Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre

avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l'Ordre

VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents

als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d'aplicació

el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de

selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

d) Nivell de Castellà: Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar posseir

coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2. S'exceptuen aquells/es estrangers originaris/

àries de països en què el castellà és llengua oficial.

Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat conforme han cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat Espanyol.

- Diploma d'espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que

acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

3.- Presentació de sol·licituds:

Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d'admissió juntament amb el currículum vitae

i documentació acreditativa (original o fotocòpia compulsada) dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones

aspirants al Registre General de l'Ajuntament de Torredembarra (Plaça del Castell, núm. 8, 43830- Torredembarra)

durant l'horari d'atenció al ciutadà que és de 8:30 a 14:00 hores.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació:

- Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport o en cas d'estrangers, document acreditatiu de la personalitat i

nacionalitat.

- Fotocòpia compulsada de la titulació requerida

- Original o fotocòpia compulsada del nivell de català requerit i en el cas d'acreditació del castellà el mateix

- Currículum vitae

- Documentació acreditativa (original o fotocòpia) dels mèrits al·legats

- El document que acrediti el pagament per l'interessat dels drets d'examen que es fixen a l'Ordenança fiscal núm.

11 de l'Ajuntament en 26 euros. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa, la no acreditació

de l'abonament de la taxa corresponent o la no acreditació documental a efectes de l'exempció de pagament,

determinarà l'exclusió de la persona aspirant. Estan exempts del pagament dels drets d'examen les persones

que estiguin en situació d'atur, segons art. 6 de l'Ordenança fiscal núm. 11 de l'ajuntament, fet que haurà de ser

degudament acreditat.

Termini presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí

Oficial de la Província de Tarragona.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de

caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés

selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

4.- Procés selectiu:

El procés selectiu es regirà per la modalitat del concurs i constarà d'aquestes fases:

1.- Fase Preliminar: Coneixement de les llengües

2.- Fase teòrica

3.- Fase pràctica

4.- Fase valoració de mèrits

4.1.- Prova de coneixements de llengües:

4.1.1. Llengua catalana:

Consistirà en la realització d'una prova de coneixements de la llengua catalana equivalent al certificat de suficiència

de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística.

Estaran exempts d'aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment el nivell de llengua catalana exigit.

Aquesta acreditació podrà ser fins al moment de la realització de la prova.

Per a la realització i avaluació de les proves de coneixements de llengua catalana el tribunal comptarà amb

l'assessorament d'un/a tècnic/a en la matèria.

L'exercici es qualificarà d'apte o no apte, i caldrà obtenir la qualificació d'APTE/A per a participar en el procés selectiu.

CIE: BOPT

4.1.2. Llengua castellana: Aquesta prova només és per aquelles persones que no tinguin la nacionalitat espanyola

i que no siguin originaris /àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una

redacció de 100 paraules com a mínim i a mantenir una conversa.

Estaran exempts les persones aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de la realització de la prova,

estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2.

Per a la realització i avaluació de les proves de coneixements de llengua castellana el tribunal comptarà amb

l'assessorament d'un/a tècnic/a en la matèria.

L'exercici es qualificarà d'apte o no apte i caldrà obtenir la qualificació d'APTE/A per a participar en el procés

selectiu.

4.2.- Fase Teòrica:

Aquesta prova consisteix en la realització d'un test de 30 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el

temari indicat a l'Annex I.

La forma de puntuació de l'exercici és la següent:

- 1 punt per resposta correcta

- es descomptarà 0,25 per resposta incorrecta

- 0 si es deixa sense resposta o per resposta anul·lada

La durada de la prova serà de 30 minuts.

Naturalesa i qualificació: De caràcter obligatori i eliminatori. L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, i caldrà una

puntuació mínima de 5 punts per superar-lo. En cas de no superar-la el resultat serà de NO APTE.

4.3.- Fase pràctica:

Consistirà a donar solució per escrit, oralment o per demostració pràctica, a criteri del Tribunal, a un o diversos

supòsits o preguntes de caràcter pràctic, relacionats amb les tasques o funcions pròpies del lloc de treball. En aquest

exercici, a més a més dels coneixements específics sobre el tema, es valorarà el nivell de formació general, la

claredat en l'explicació, l'ordre d'idees, la facilitat d'exposició verbal, la capacitat de síntesi, així com les aportacions

personals que pugui fer cada aspirant. Serà potestat del tribunal qualificador l'elecció del format i durada de la prova.

Naturalesa i qualificació: De caràcter obligatori i eliminatori. La prova es qualificarà de 0 a 10 punts, i caldrà una

puntuació mínima de 5 punts per a superar-la. En cas de no superar-la el resultat serà de NO APTE.

4.4- Fase Valoració de mèrits

Només respecte dels aspirants que superin la prova teòrica i pràctica es realitzarà la valoració dels mèrits aportats

juntament amb la sol·licitud i dins del període d'instàncies, d'acord amb el següent barem i poden obtenir una

puntuació màxima de 8,5 punts:

4.4.1.- Per experiència professional (màxim 4 punts)

4.4.1.1.- Pels serveis efectius prestats en administracions públiques, desenvolupant les funcions pròpies del lloc de

treball o funcions anàlogues, a raó de 0,10 punts per mes.

4.4.1.2.- Per treballs realitzats en institucions privades amb el lloc de treball objecte de la convocatòria, a raó de

0,05 per mes.

Documents justificatius obligatoris:

(apartat 4.4.1.1): Certificat de Serveis Prestats expedit per l'administració pública i documents justificatius obligatoris

(apartat 4.4.1.2): Informe de la vida laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i a

més a més la presentació de fotocòpia compulsada del Contracte de treball, rebut de nòmina o certificat acreditatiu

de la naturalesa dels serveis prestats.

El caràcter del centre, quan no es pugui deduir de l'informe de vida laboral, s'ha d'acreditar mitjançant certificació

expedida pel director o pel secretari del centre corresponent.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres igualment al·legats.

4.4.2.- Formació i perfeccionament (màxim 3 punts)

Es valorarà l'assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o de perfeccionament, en

funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es

convoca o amb habilitats que aquests llocs requereixen, i es poden valorar en funció de la utilitat per al lloc a ocupar,

d'acord amb la distribució següent:

Els interessats han d'aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems:

especificació del nombre d'hores de durada i de l'assistència o, en el cas, aprofitament. En cas que no ho facin així

es computaran com cursos de durada inferior a 10 hores.

- Per cursos, jornades o seminaris de fins a 10 hores . . . . . . . 0,15 punts per curs

- Per cursos d'11 a 20 hores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 punts per curs

- Per cursos de 21 a 30 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 punts per curs

- Per cursos de més de 30 hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 punts per curs

CIE: BOPT

- Per mestratge i /o Postgrau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punt No es tindran en compte els cursos o crèdits necessaris per obtenir una determinada titulació, doctorats, diplomatures,

mestratges....

-

Llengües:

. Anglesa: Per a la valoració del coneixement de la llengua anglesa cal acreditar el nivell intermedi (B1) de

l'Escola Oficial d'Idiomes o titulació reconeguda equivalent. La puntuació serà de 0,50 punts.

- En els casos en què l'acreditació de coneixement de la llengua anglesa sigui d'un nivell inferior al B1 de l'Escola

Oficial d'idiomes o equivalent, la puntuació serà de 0,25 punts.

. Altres idiomes: 0,25 punts per cada nivell intermedi de l'idioma que sigui. El nivell inferior a l'intermedi no es

valorarà.

4.4.3.- Titulacions acadèmiques (màx. 1 punt)

No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres

de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.

- Per estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent: 0,25 punts

- Per estar en possessió de tècnic en gestió administrativa: 0,50 punts

- Per estar en possessió de qualsevol grau/llicenciatura o diplomatura: 0,75 punts

- Per estar en possessió del grau en Informació i Documentació: 1 punt

- Per estar en possessió de la diplomatura/grau/llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació: 1 punts.

4.4.4.- Coneixements de Llengua catalana. (màx. 0,5 punts)

Es valorarà el següent certificat de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les

titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements

de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la

qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de

la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril).

Certificat de nivell superior de català (C2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 punts

5.- Llistat persones admeses i excloses:

finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública mitjançant

la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Torredembarra i al web: http://www.torredembarra.cat,

disposant d'un termini de 10 dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau. Les al·legacions presentades

es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la data de presentació. Transcorregut aquest

termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. Per a més informació podeu

trucar al telèfon 977 64 00 25, de 8:30 a 14 hores o consultar la web citada amb anterioritat.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació que correspon als tres últims

números i a la lletra del NIF/NIE.

6.- Tribunal qualificador de la borsa de treball

El tribunal qualificador de les proves estarà format pels següents membres: 1 president, 2 vocals, i un secretari (que

tindrà veu però no vot). Tots els membres del tribunal i els seus suplents seran designats per l'òrgan competent en

la resolució per la qual s'aprovi la llista d'admesos i exclosos.

El Tribunal qualificador podrà disposar que s'hi incorporin assessors especialistes a efectes d'assessorament, la

intervenció dels quals consistirà a il·lustrar al Tribunal sobre aspectes relacionats amb la seva especialitat.

El Tribunal qualificador queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant el procés de selecció, i

per a prendre els acords necessaris per al bon ordre del mateix.

7.- Qualificació final

Serà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a cadascuna de la fase 2 i 3 establertes al punt 4. En

cas d'empat en la puntuació definitiva, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut major puntuació en

la prova pràctica.

8.- Funcionament de la borsa

Establerta la puntuació final, el Tribunal publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntuació, sent per aquest ordre

pel qual es procedirà a les contractacions per cobrir les necessitats de personal temporal que es produeixin amb

posterioritat i que siguin necessari cobrir.

Cap aspirant serà exclòs de la borsa a no ser que concorrin causes objectives que justifiquin aquesta exclusió.

CIE: BOPT

Quan l'aspirant sigui cridat en temps i forma per una oferta de treball, i renunciés dues vegades consecutives a la

proposta de contractació, veurà modificat l'ordre inicial que tenia reconegut dins de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc establert a efectes de prelació. Per tant, el segon rebuig consecutiu a la incorporació al servei de

l'Ajuntament del Torredembarra no suposarà l'exclusió de la borsa de treball, sinó simplement el seu pas a la darrera

posició en l'ordre de prelació establert en la borsa.

No serà d'aplicació el que s'estableix en el paràgraf anterior, en cas que concorrin causes degudament justificades

que impossibilitin la incorporació immediata: malaltia, maternitat, (durant el termini d'embaràs i les 16 setmanes

posteriors al part o 18 si és part múltiple), per causes de violència de gènere, trobar-se treballant en el moment de

la crida, o per exercir un càrrec polític o estar dispensat sindicalment.

Aquestes causes hauran de ser documentades amb un termini màxim de 5 següents al dia que es realitza la

proposta. De no fer-ho, es considera no justificat i es passarà (en cas que sigui la 2 vegada) al últim lloc de la llista.

La borsa quedarà sense efectes en el moment que es realitzi un nou procés selectiu de la mateixa tipologia de

places.

Quan es procedeixi a la formalització de la contractació s'establirà un període de prova, el qual s'avaluarà, mitjançant

informe de l'?EURrea i Servei corresponent, l'adequació de la persona seleccionada al lloc de treball, de tal manera que

si fos negatiu, es resoldrà la contractació atorgada, sense que el treballador laboral tingués dret a cap indemnització

econòmica.

9.- Remissió a bases generals i règim de recursos.

Per tot el que no estigui previst en aquestes bases específiques, es tindrà en compte les bases generals que

regeixen la creació i funcionament de borses de treball de personal no permanent de l'Ajuntament de Torredembarra.

Recursos:

- Contra les bases reguladores d'aquest procés selectiu i les llistes definitives d'admesos i exclosos s'ha d'interposar

un recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació en el butlletí

oficial, davant del Jutjat d'allò Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, es pot interposar un recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de

l'endemà de la publicació, davant de l'alcalde de l'Ajuntament de Torredembarra.

- Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d'actes els quals no exhaureixen

la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de l'Alcalde de Torredembarra en el termini i amb

els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

ANNEX I: TEMARI PROVA TE?'RICA

1.- La Constitució Espanyola de 1978: significat, estructura i contingut. Principis Generals.

2.- El municipi. Organització municipal, competències i funcionament. El terme municipal.

3.- Drets i deures dels funcionaris públics locals. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

4.- La llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya: Objecte i concepte de biblioteca. El Sistema

Bibliotecari de Catalunya. El Sistema de Lectura Pública de Catalunya: definició, concepte i biblioteques que

l'integren.

5.- Organització general d'una Biblioteca Pública: seccions, serveis, funcions i tasques.

6.- El servei de préstec en una Biblioteca pública. L'obtenció de documents i el préstec interbibliotecari. Ús i

dinamització d'aquest servei.

7.- La formació d'usuaris a les Biblioteques públiques.

8.- El foment de la lectura. Activitats adreçades als diferents tipus d'usuaris.

9.- L'atenció a l'usuari a la Biblioteca Pública. La qualitat del servei: el factor humà, els suggeriments, queixes.

10.- Les tecnologies de la informació i de la comunicació a les biblioteques públiques.

Torredembarra, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Eduard Rovira Gual

CIE: BOPT