Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general exercici 2017, plantilla municipal i altres. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09592

Ajuntament de Tarragona

Comptabilitat i Pressupostos

ANUNCI

El Consell Plenari, en sessió celebrada en data 28-11-2016, ha aprovat inicialment el Pressupost General

l'Ajuntament de Tarragona per a l'exercici 2017 integrat pel propi de l'Ajuntament, els Organismes Autònoms i les

Empreses depenents.

Juntament amb el pressupost general s'han aprovat la plantilla municipal, l'organigrama municipal i catàleg de llocs

de treball reservats a personal funcionari, la relació de llocs de treball reservats a personal laboral i la relació de llocs

de treball reservats a personal eventual, per a l'exercici econòmic de 2017.

També ha aprovat la plantilla de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, del Patronat Municipal d'Esports

de Tarragona i del Patronat de Turisme de Tarragona.

De conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova

el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats

a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a l'objecte de que

les persones interessades puguin interposar reclamacions. En el cas que no hi hagin reclamacions es considerà

definitivament aprovat.

L'expedient del Pressupost General 2017 podrà ésser consultat al servei de Comptabilitat i Pressupostos.

L'expedient de les plantilles de personal, organigrames, catàlegs, i relacions de llocs de treball, podrà ésser consultat

al servei de Recursos Humans.

Tarragona, a 28 de novembre de 2016

EL SECRETARI GENERAL, pd

Signat: Jordi Sierra Viu

CIE: BOPT