Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pla d'acció per a l'energia sostenible, PAES. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09330

Ajuntament de Solivella

ANUNCI

El Ple de la Corporació en sessió de data 10/11/2016, va aprovar inicialment el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible

(PAES), del municipi de Solivella, redactat per Lavola.

Es sotmet aquest acord a informació pública per un periode de 30 dies hàbils mitjançant la seva publicació al BOPT,

i al tauler d'anuncis de la corporació, i podrá ser examinat durant aquest període per tal de presentar les al·legacions

o reclamacions que es considerin pertinents, fent avinent que, en cas de no presentar-se'n, el Pla d'Acció d'energia

sostenible (PAES) del municipi de Solivella quedarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

Solivella, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Enric Capdevila Torres

CIE: BOPT