Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenances fiscals per a l'exercici 2017. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09317

Ajuntament de la Secuita

EDICTE

Publicat al BOP núm. 191 de 6-10-2016, l'aprovació inicial de la revisió de les Ordenances fiscals que han de regir

en l'exercici 2017 i ss, atès que no s'han presentat al·legacions es considera definitivament aprovat tal com disposa

l'article 17.3 del text refós de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, acordant la publicació dels elements

potestatius modificats, fent constar l'adhesió al text de les ordenances tipus de la Diputació de Tarragona publicades

als BOP 220 i 240 de 22-9-2015 i 7-10-2015, i les especifiques ja publicades per l'Ajuntament de la Secuita.

Disposant

Aquest acord posa fi a la via administrativa. Si es vol impugnar l'acord, procedeix interposar recurs contenciós

administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar del dia

següent al de publicació d'aquest anunci al BOP de Tarragona.

ANNEX 9C) Preus Públics per a la realització d'activitats

Tipus de gravamen o quota tributària

c1- Preu activitats estiu. Sunny summer

a) preu curs quinzenal: residents 12 EUR/dia x dies curs / No residents: 15 EUR/dia x dies curs

b) 20 EUR descompte: assistència de germans i assistència varies quinzenes

c) Menjador fixe Resident 4 EUR/dia /No resident 5 EUR/dia

d) Menjador esporàdic: 6,8 EUR/dia

c.2- Preu activitats estiu. Iniciació natació: pre-infantils 50 EUR. Infantils i Adults: 30 EUR

ANNEX 9D) Preus Públics Escola Bressol curs 2016-2017 i ss

Inscripció: 50,00 EUR/curs

Material: 50,00 EUR

Quota mensual (Residents): 160,00 EUR

Quota mensual (No residents): 180,00 EUR

Quota mensual jornada matí (Residents): 120,00 EUR

Quota mensual jornada matí (no Residents): 130,00 EUR

Servei acollida.

1 hora diària: 25 EUR/mes

2 hores diàries: 50 EUR/mes

Esporàdics

1 hora: 3 EUR

2 hores: 5 EUR

ANNEX 9E) Preus Públics Pistes esportives

Cursos de Padel: Infantils 5 EUR/h Adults 7 EUR/h

Cursos de Futbol: Fulbito: 10 EUR/mes Equipament uniforme: 30 EUR

Eudald Roca Gracia, alcalde

La Secuita, 21 de novembre de 2016

CIE: BOPT