Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de la llar d'infants. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09328

Ajuntament de Santa Oliva

EDICTE

Expedient: 548/2016

Acte: Aprovació

definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del

servei de la llar d'infants

El Ple de l'Ajuntament de Santa Oliva en sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2016 i publicat al BOP de

Tarragona núm.: 185 de data 28 de setembre, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora

de la taxa per la prestació del servei de la llar d'infants. En no haver-se produït al·legacions, l'acord ha esdevingut

definitiu. Contra l'acord d'aprovació definitiva pot interposar-se Recurs Contenciós Administratiu davant el Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació.

De conformitat amb allò que estableix l'article 17.4 de la LRHL es publica el text de les modificacions acordades.

MODIfiCACI?" DE L'ORDENANÇA fiSCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACI?" DEL SERVEI DE

LA LLAR D'INFANTS

- Preu del servei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 EUR/mes

- Tarifa esporàdica servei acollida: . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 EUR

- Tarifa mensual servei d'acollida: . . . . . . . . . . . . . . . . .20 EUR

- Tarifa menjador: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 EUR/dia

- Tarifa material: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 EUR/curs

- Bonificació resident al municipi servei: . . . . . . . .30 EUR/mes

- Bonificació del 10% segon germà.

- Bonificació del 10% famílies nombroses.

Aquestes bonificacions no son incompatibles amb les bonificacions per a persones amb recursos insuficients

aprovades en el Ple extraordinari de data 24 de desembre de 2013, per les ordenances de l'any 2014, publicades

en el BOP de Tarragona número 299 de data 31/12/2013.

Santa Oliva, 21 de novembre de 2016.

Montserrat Cosialls Sotots, secretària-interventora accidental, per Decret d'Alcaldia 93/2016

CIE: BOPT