Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista padrons: taxa per ocupació de la via pública, tercer trimestre de 2016 i altres. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09346

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

ANUNCI APROVACI?" PADRONS

Aprovat per Resolució d'Alcaldia núm. 92/2016 de data 18 de novembre de 2016 els padrons corresponent a

la taxa municipal per ocupació de la via pública per parades, barraques, casetes de venda o indústria (mercat)

tercer trimestre de 2016, el padró corresponent al subministrament de l'aigua del cinquè bimestre de 2016, la

taxa municipal de les despeses sumptuàries de les àrees privades de caça del 2016, la qual cosa, d'acord amb

allò establert per la Llei general tributària, queda exposat al públic durant el termini de vint dies pel seu examen i

reclamació per part dels interessats.

Igualment es comunica que contra els actes de gestió tributària derivats de les liquidacions i recaptació de l'esmentat

padró, els interessats podran interposar recurs de reposició davant de l'Alcaldia-Presidència, en el termini d'un mes

a comptar des de la data de finalització del període d'exposició pública del padró a que fa referència el present

edicte.

Santa Coloma de Queralt, a 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Magí Trullols i Trull

CIE: BOPT