Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista padrons: taxa de lloguer de les carnisseries, octubre 2016 i altres. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09343

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

ANUNCI APROVACI?" PADRONS

Aprovat per Resolució d'Alcaldia núm. 82/2016 de data 11 de novembre del 2016 els padrons corresponents a

la taxa de lloguer de les carnisseries del mes d'octubre del 2016, el padró corresponent a l'electricitat del mes

d'octubre del 2016, a l'aparcament del mes de novembre del 2016, la qual cosa, d'acord amb allò establert per la

Llei general tributària, queda exposat al públic durant el termini de vint dies pel seu examen i reclamació per part

dels interessats.

Igualment es comunica que contra els actes de gestió tributària derivats de les liquidacions i recaptació de l'esmentat

padró, els interessats podran interposar recurs de reposició davant de l'Alcaldia-Presidència, en el termini d'un mes

a comptar des de la data de finalització del període d'exposició pública del padró a que fa referència el present

edicte.

Santa Coloma de Queralt, a 11 de novembre del 2016

L'alcalde, Magí Trullols i Trull

CIE: BOPT