Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança fiscal núm. 41 reguladora de la taxa per l'ús d'equipaments municipals per activitats culturals i altres. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09294

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja

ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general que, en no haver estat objecte de cap al·legació, reclamació o suggeriment

durant el període d'informació pública, l'acord adoptat d'aprovació provisional ha esdevingut automàticament

definitiu i per tant, han quedat aprovada definitivament l'ordenança fiscal següent:

- Ordenança fiscal número 41 "Reguladora de la taxa per l'ús d'equipaments municipals per activitats culturals,

actes i exhibició d'arts escèniques, música i dansa i d'altres relacionades en aquest àmbit inclòs l'esport".

D'acord amb el que disposen els articles 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel

qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic el text definitiu de l'ordenança

esmentada, que és el següent:

ORDENANÇA fiSCAL NÚMERO 41 "REGULADORA DE LA TAXA PER l´ÚS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PER ACTIVITATS CULTURALS, ACTES I EXHIBICI?" D'ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA I D'ALTRES

RELACIONADES EN AQUEST ?EURMBIT INCL?'S L'ESPORT "

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del que estableixen els articles 57 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i de

conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós s'estableix la taxa per les entrades al, Teatre Municipal

i Pavelló d'Esports Municipal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei i/o activitats següents:

a) Entrades a actes i exhibicions d'arts escèniques al Teatre Municipal

b) Entrades a actes i exhibicions d'arts escèniques o activitats esportives al Pavelló d'Esports Municipal

Article 3. Obligació de pagament.

L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, de l'autorització per a l'aprofitament o sol·licitud de la prestació

de servei o la realització d'activitats.

Article 4. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les

entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats a l'article

6è.

2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d'utilització dels serveis pels menors d'edat o incapacitats, les

persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsables

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques

o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de

fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general

tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No s'aplicaran, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin

de satisfer per a aquesta taxa.

L'article 6è contempla l'exempció dels menors fins als 8 anys i bonificacions per grups, jubilats i pensionistes, carnet

CIE: BOPT

jove, carnet d'estudiant i carnet docent. Article 6. Quota tributària

a) Entrades a actes i exhibicions d'arts escèniques al Teatre Municipal

- Actes i exhibicions infantils i familiars (cinema infantil, teatre infantil, circ, espectacle de titelles i d'altres catalogat

com a tal): fins a 3 euros.

- Actes i exhibicions per a adults i públic en general (cinema, teatre, música, dansa i d'altres catalogats com a

tal): menors de 8 anys gratuït. Resta fins a 15 euros. Podrà haver-hi una tarifa mínima, de fins a 5 euros per als

menors entre 8 i 14 anys.

- Bonificacions per a grups degudament justificats (mínims 15 persones), jubilats i pensionistes, carnet jove, carnet

d'estudiant i carnet docent: 1 euro de descompte sobre el preu tipificat en els paràgrafs anteriors.

- Quan les instal·lacions siguin utilitzades per un tercer organitzador amb ànim de lucre s'estableix una taxa del

10% sobre la facturació de l'acte amb un import mínim de 300,00 euros.

b) Entrades a actes i exhibicions d'arts escèniques o activitats esportives al Pavelló d'Esports Municipal

- Actes i exhibicions infantils i familiars: fins a 3 euros.

- Actes i exhibicions per a adults i públic en general: menors de 8 anys gratuït. Resta fins a 15 euros. Podrà haverhi una tarifa mínima, de fins a 5 euros per als menors entre 8 i 14 anys.

- Bonificacions per a grups degudament justificats (mínims 15 persones), jubilats i pensionistes, carnet jove, carnet

d'estudiant i carnet docent: 1 euro de descompte sobre el preu tipificat en els paràgrafs anteriors.

- Quan les instal·lacions siguin utilitzades per un tercer organitzador amb ànim de lucre s'estableix una taxa del

10% sobre la facturació de l'acte amb un import mínim de 300,00 euros.

Article 7. Meritació

La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació dels serveis o activitats especificades en l'article 6è, mitjançant l'entrada,

visita als recintes o utilització dels serveis enumerats a l'article anterior, o en el moment de la sol·licitud.

El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment d'entrar en els recintes o utilitzar els serveis a què es refereix

aquesta ordenança, o en el moment de la concessió de l'autorització.

Article 8. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i la normativa

que la desplega.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 26 de setembre

de 2016, ha quedat definitivament aprovada i començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació

definitiva al BOP i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos

a comptar des del dia següent al de la publicació del present edicte, recurs contenciós administratiu davant la

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es pot interposar

qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Sant Jaume d'Enveja, 21 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt

CIE: BOPT