Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació d'ordenances fiscals: IVTM i altres. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09293

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja

EDICTE

Es fa públic, per a coneixement general que, en no haver estat objecte de cap al·legació, reclamació o suggeriment

durant el període d'informació pública, l'acord adoptat d'aprovació provisional ha esdevingut automàticament

definitiu i per tant, han quedat aprovades definitivament les modificacions de les ordenances fiscals següents:

- Ordenança núm. 4, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

- Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

- Ordenança núm. 20, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat

lucrativa.

- Ordenança núm. 29, reguladora de la taxa per visites a museus.

- Ordenança

fiscal núm. 39, reguladora de la taxa per assistència a l'escola bressol municipal.

D'acord amb el que disposen els articles 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel

qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fan públics els textos definitius de les

modificacions de les ordenances anomenades, que són els següents:

- Ordenança núm. 4, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions

S'afegeixen els apartats 4, 5 i 6:

4. Bonificar en un 100 per cent els vehicles històrics o aquells tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys,

comptats a partir de la data de la seva fabricació o, si aquesta no es conegués, prenent com a tal la de la seva

primera matriculació o, en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

5. Per a poder guadir de la bonificació a què es refereix l'apartat 4, els interessats hauran d'instar la seva concessió

aportant el Permís de Circulació, la Targeta d'Inspecció Tècnica i la resta de medis de prova que acreditin el dret al

gaudiment de la mateixa.

6. Si es declara la bonificació, s'estarà al que s'estableix en l'apartat 3 d'aquest article.

Article 5. Quota tributària

1. Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles, de l'impost fixat en l'article 95.1 del Reial

Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

(TRLRHL), s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes dels corresponents coeficients . Aquests coeficients

s'aplicaran fins i tot en el supòsit en què l'esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de

l'Estat.

2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el

següent:

CLASSE DE VEHICLE

TARIFA EUR

A) Segons potència fiscal

1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys

De menys de 8 cavalls fiscals

22,76

De 8 fins 11,99 cavalls fiscals

61,43

De 12 fins 15,99 cavalls fiscals

129,68

De 16 fins 19,99 cavalls fiscals

161,53

De 20 cavalls fiscals en endavant

201,88

CIE: BOPT CLASSE DE VEHICLE

TARIFA EUR

2. Tractors, tractocamions, tractors d'obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines

agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o

arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.

De menys de 16 cavalls fiscals

34,68

De 16 fins 25 cavalls fiscals

53,04

De més de 25 cavalls fiscals

166,60

B) Segons el número de places.

Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.

De menys de 21 places

150,14

De 21 fins 50 places

213,85

De més de 50 places

267,30

C) Segons la càrrega útil en kilograms

1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transports

de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.

De menys de 1.000 kg. de càrrega útil

84,56

De 1.000 fins a 2.999 de càrrega útil

166,60

De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil

224,04

De més de 9.999 de càrrega útil

280,03

2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles

articulats.

De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil

33,38

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

52,44

De més de 2.999 kg. de càrrega útil

157,30

D) Segons els centímetres cúbics

Ciclomotors

7,97

Motocicletes fins 125 c.c.

7,97

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.

14,31

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.

28,61

Motocicletes de 500 fins a 1.000 c.c.

57,20

Motocicletes de més de 1.000 c.c.

114,39

El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les diferents tarifes serà el que es

determina al Reglament General de Vehicles, aprovat per RD 2822/98, de 23 de desembre.

Les furgonetes i furgonetes mixtes tributaran com a camió si les places habilitades per a transport de persones no

són superiors a 9,conductor inclòs, i com autobús si en són més de 9, conductor inclòs.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 de setembre

de 2016 començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

- Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

ARTICLE 4.- La tarifa a aplicar per a cada llicència que s'hagi d'expedir serà:

En obres de construcció i ampliació de tota mena d'edificis, reparacions, enderrocaments, moviments de terra, i

parcel·lacions urbanístiques: 0,75% de la base imposable.

Primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions en general:

CIE: BOPT

1.) fins a 40.267,81 EUR de base imposable: 30,00 EUR.

2.) A partir de 40.267,82 EUR de base imposable: 0,08% del cost real i efectiu de l'obra. Alineacions: 30,00 EUR.

Cartells de propaganda: 30,00 EUR.

Quan la longitud a alinear o a determinar la rasant passi dels 100 m lineals, s'abonaran 0,30 EUR més per cada metre

addicional.

A més de la taxa que correspongui, meritarà la taxa de 30,00 EUR pels treballs d'alineacions d'obres de nova planta,

grans modificacions, volades sobre la via pública, essent aquesta quota independent del valor total de l'obra.

Als sol·licitants d'obres que requereixin la col·locació de cartell explicatiu de les dades i característiques d'aquelles,

se'ls hi facilitarà per l'Ajuntament però hauran de dipositar una fiança de 12,00 EUR que els hi serà retornada un cop

acabada l'obra i inspeccionada pels serveis tècnics municipals i trobada conforme, torni a l'Ajuntament el cartell

propietat d'aquest en el termini d'un mes .Transcorregut el termini sense haver retornat el cartell, l'Ajuntament

executarà la fiança.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 de setembre

de 2016 començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

- Ordenança núm. 20, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat

lucrativa.

ARTICLE 3r.- Quantia.

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les Tarifes contingudes en l'apartat

següent, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats.

2. Les Tarifes de la taxa seran les següents:

A) Per cada metre quadrat de superfície ocupada:

- En vies de primera categoria: 3,21 EUR/m2/mes.

- En vies de segona categoria: 2,75 EUR/m2/mes.

- En vies de tercera categoria: 2,29 EUR/m2/mes.

B) Per la utilització de veles o marquesines fixades en la via pública: es multiplicarà pel coeficient 0,50 la quantia

que resulti de l'aplicació de la Tarifa de l'apartat 2.A) anterior, atenent a la superfície ocupada per la vela o

marquesina, la quota de la qual no serà inferior a la corresponent a deu metres quadrats encara que no els ocupi.

Les fraccions es prendran de cinc en cinc metres quadrats.

3. Als efectes previstos per a l'aplicació de l'apartat 2 anterior, es tindrà en compte el següent:

a) Si com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines i d'altres elements auxiliars es delimita una

superfície major a l'ocupada per taules i cadires, es prendrà aquella com a base de càlcul.

b) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i temporals, quan el període

autoritzat comprengui part d'un any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es

consideraran anuals.

4. Als efectes previstos en els apartats 1, 2 i 3 anteriors, la liquidació mínima de la taxa no serà inferior en cap cas

a 15,00 EUR.

5. S'estableixen les següents exempcions i/o bonificacions:

- Les ocupacions anuals o permanents de la via pública objecte d'aquesta ordenança tindran una bonificació

del 25 per cent del total de la quota si en el moment de liquidar la taxa es troben al corrent de pagament dels

impostos municipals.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 de setembre

de 2016 començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

- Ordenança núm. 29, reguladora de la taxa per visites a museus.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 de setembre

CIE: BOPT

de 2016 començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents. Annex de tarifes

Taxa per visites a museus

Tarifa primera. Museus: 2,00 Euros.

- Ordenança fiscal núm. 39, reguladora de la taxa per assistència a l'escola bressol municipal.

ARTICLE 4t.- Quota tributària.

La quota d'aquesta taxa, és la que es fixa en les tarifes que tot seguit es relacionen, per cadascun dels diferents

serveis o activitat:

Jornada sencera, en horari normal, 128,14 euros per nen/a i mes.

Servei de menjador amb carmanyola, 22,00 euros per nen/a i mes.

Servei de menjador amb carmanyola, 2,23 euros per nen/a i hora.

Servei d'acollida matinal, 10,00 euros per nen/a i mes.

Servei d'acollida matinal, 1,00 euros per nen/a i matí.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 de setembre

de 2016 començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos

a comptar des del dia següent al de la publicació del present edicte, recurs contenciós administratiu davant la

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es pot interposar

qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Sant Jaume d'Enveja, 21 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt.

CIE: BOPT