Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases reguladores del premi de contes Domingo Riba i del premi de poesia Lluís de Montsià. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09342

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Edicte

Havent estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 201 de data 21 d'octubre de 2016 i al

tauler d'anuncis de l'Ajuntament, l'acord d'aprovació inicial les bases reguladores del premi de contes Domingo Riba

i les bases reguladores del premi de poesia Lluís de Montsià.

No havent-se presentat al·legacions ni reclamacions dintre del termini d'exposició pública, l'acord es considera

definitivament aprovat, publicant-se el text íntegre amb el següent redactat:

BASES PER AL PREMI DE CONTES DOMINGO RIBA

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita organitza el premi de contes Domingo Riba, les

bases del qual són les següents:

1.- Podrà concórrer al concurs tothom qui ho desitgi, sempre que l'obra estigui escrita en català, sigui inèdita i no

hagi estat premiada en qualsevol altre certamen literari.

2.- El text haurà de tenir alguna referència als valors que són transmesos a través de l'escola, al món de l'escola,

l'ensenyament, etc.

3.- S'establiran tres categories:

A) Infants fins a 12 anys

B) Adolescents de 13 a 17 anys

C) General, a partir de 18 anys

4.- L'extensió màxima del relat serà de mil paraules, comptant-hi el títol.

5.- Només es podrà presentar un original per participant. Els treballs es lliuraran a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó

dins dels horaris habituals del centre.

6.- El treball es lliurarà dins d'un sobre tancat, que durà la llegenda "PREMI DE CONTES DOMINGO RIBA", la

categoria en què es participa i el número de convocatòria corresponent. A dins del sobre s'haurà d'incloure un altre

sobre tancat amb la plica que contindrà les dades de la persona participant: Nom i cognoms, data de naixement,

adreça completa i telèfon de contacte.

7.- Les persones que formaran part del jurat es donaran a conèixer oportunament a través dels mitjans de

comunicació de l'Ajuntament de la Ràpita. El jurat estarà format per tres persones vinculades al món de la literatura,

ja sigui pel fet d'escriure professionalment i/o dedicar-se al món de l'ensenyament.

8.- El jurat valorarà en un 50% la qualitat i originalitat de l'obra presentada; en un 25% els valors educatius transmesos

i en un 25% la correcció lingüística.

9.- L'acte de proclamació de les obres guanyadores tindrà lloc en un acte que es celebrarà a la Biblioteca Municipal

Sebastià Juan Arbó.

10.- S'establirà un premi econòmic per categoria per adquirir material escolar i/o llibres.

11.- Sense perjudici de la propietat intel·lectual de l'autor/a, els drets de la publicació de les obres guanyadores

correspondran a la Biblioteca Municipal, la qual podrà reproduir-los fent-hi constar el nom de l'autor/a. Així mateix,

revista Ràpita en publicarà els textos guanyadors.

CIE: BOPT

12.- L'enviament del relat i la participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. BASES PREMI DE POESIA LLUÍS DE MONTSI?EUR

1.- Els treballs escrits en vers o en qualsevol altra forma utilitzada en poesia han de ser inèdits i en llengua catalana.

L'extensió ha de ser aproximadament la d'una obra de 150 versos, entre 8 i 10 poemes. El tema i la forma són

lliures.

2.- Cada autors pot presentar al premi una sola obra, que ha de ser inèdita en conjunt; en cas que alguna part

no sigui inèdita, l'autor haurà de fer constar en cadascun dels exemplars, indicant quins poemes o fragments han

estat publicats prèviament, i on. L'obra no ha d'haver estat premiada en d'altres certàmens literaris, ni s¡ha d'haver

presentat a cap altre premi pendent d'adjudicació. Tampoc no ha d'estar compromesa o en tràmits de publicació

amb cap editorial.

3.- Cal presentar 3 exemplars relligats de l'original, dins d'un sobre tancat. A l'interior ha d'haver-hi un altre sobre

tancat amb la plica que conté les dades següents: títol de l'obra presentada, nom i cognoms, DNI, adreça completa,

data de naixement i telèfon de contacte.

4.- Les obres s'han de fer arribar a la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó, carrer Montsià 54, 43540 Sant Carles

de la Ràpita.

5.- Els treballs presentats no es retornaran.

6.- El jurat estarà format per tres persones vinculades al món de l'escriptura, la literatura i/o l'ensenyament.

7.- El jurat valorarà la qualitat literària en un 80 % i en un 20 % la correcció formal i lingüística.

8.- El veredicte del jurat serà inapel·lable. La persona guanyadora haurà d'assistir a l'acte públic d'atorgament del

premi o delegar l'assistència en un altra persona.

9.- S'establirà un únic premi econòmic. El premi podrà ser declarat desert.

10.- L'Ajuntament de la Ràpita accedirà a la propietat de les obres guanyadores, que es publicaran cada tres anys.

L'Ajuntament es reserva el dret de fer públic la llista de participants de cada convocatòria.

11.- El jurat es reserva el dret d'interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència

que no hagi estat prevista.

12.- La participació comporta l'acceptació de totes les bases d'aquest premi.

L'alcalde, Josep Caparrós i Garcia

Sant Carles de la Ràpita, 21 de novembre de 2016

CIE: BOPT