Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'escola bressol. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09333

Ajuntament d'Almoster

Edicte

Publicada al BOPT núm. 190 de data 5 d'octubre de 2016 i al tauler d'anuncis la modificació de l'Ordenança fiscal

núm. 24 vigent al municipi d'Almoster reguladora la taxa per la prestació del servei d'escola bressol, no s'han

presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en què han estat exposades al

públic.

En compliment del que disposa l'article 17.3 del Tex refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'acord

d'aprovació provisional esdevé definitiu i es considera aprovada definitivament la modificació de l'ordenança.

Tal com disposa l'article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publiquen íntegrament

les ordenances aprovades.

En contra dels acords d'aprovació definitiva poden els interessats presentar recurs contenciós administratiu davant

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos següents a la publicació d'aquest edicte, tal

com l'art. 19.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El text íntegre de l'Ordenança fiscal modificada és el següent:

"ORDENANÇA fiSCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACI?" DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL

MUNICIPAL ELS MUSTERETS

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del que estableixen els articles 133 i 142 de la Constitució, 106 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim

Local, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i

articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, per mitjà del qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de

les Hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu,

aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'atenció, cura i vigilància dels nens, pròpies de

l'escola bressol que es realitzin pel servei municipal.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats

a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que sol·licitin, utilitzin o resultin beneficiades pel servei de

llar d'infants.

Són substituts del contribuent, en el supòsit d'utilització dels serveis pels menors d'edat o incapacitats, les persones

que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsable

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques o

jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de

fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que assenyala l'article 43 de la Llei general

tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

S'aplicarà les següents bonificacions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de

satisfer per a aquesta taxa:

CIE: BOPT

a) Bonificació en la quota escolar, d'un 50 %, en un dels germans, si hi ha dos germans matriculats en el mateix curs

escolar. En cas de que hi hagin mes de dos, s'aplicarà la bonificació a cada germà partir del segon. No s'aplicarà cap altre exempció, bonificació ni reducció per la determinació del deute tributari que els subjectes

passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

QUOTA D'ENSENYAMENT (de 8 -12.30 h i de 13.30-17h)?EUR?

143,33 EUR/mes IVA inclòs

Article 7. Meritació

La taxa es meritarà en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o bé en el moment en què s'inicia la

prestació del servei, amb periodicitat mensual.

El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de realitzar-lo, del rebut

corresponent.

Article 8. Règim de declaració i d'ingrés

El pagament de la taxa es farà efectiu mensualment a través de domiciliació bancària, que els propis interessats

autoritzaran abans de l'inici de la prestació del servei. No obstant això a petició dels interessats es podrà liquidar

directament el rebut cada mes al propi Ajuntament.

El termini de pagament de la quota mensual serà dins dels cinc primers dies de cada mes. Les quotes liquidades i

no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.

Article 9. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i la normativa

que la desplega.

Disposició final.

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia en que es compleixin els requisits de publicació en el taulell de la

Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província i de comunicació a les persones interessades."

Almoster, 21 de novembre de 2016

L'alcalde, ?EURngel Xifré Arroyo

CIE: BOPT