Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'IVTM. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09341

Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de

tracció mecànica

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 29/09/2016, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal

núm. 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, en el seu article 4t (Exempcions, reduccions i

bonificacions), amb la inclusió de noves bonificacions als apartats 4.), 5.), 6.) i 7.) i article 5è (Quota tributària).

Transcorregut el preceptiu període d'exposició pública (BOPT núm. 189, de data 4/10/2016), sense haver-s'hi

presentat al·legacions ni reclamacions, aquestes modificacions s'han d'entendre aprovades definitivament, per la

qual cosa publica íntegrament el text modificat:

.../... Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions

1.- Estaran exempts d'aquest impost:

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la

seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de

carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de

reciprocitat en la seva extensió i grau.

Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus funcionaris o

membres amb estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò que es disposi en tractats internacionals.

d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits i malalts.

e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que, per

construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment (i no

merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb alguna disfunció o incapacitat física.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu. Aquesta exempció

s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat

com als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris

de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament.

A efectes del que disposa aquesta paràgraf, es consideraran persones amb minusvàlua aquelles que tinguin

aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que

tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l'apartat 1 d'aquest article; els

interessats hauran d'instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportant el Permís de Circulació, la

Targeta d'Inspecció Tècnica i la resta de medis de prova que acreditin el dret al gaudiment de les mateixes. En

relació a l'exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l'apartat 1 d'aquesta article, l'interessat haurà

d'aportar el certificat de la minusvàlua emès per l'òrgan competent i justificar el destí del vehicle davant l'Ajuntament

de la imposició.

3. Si es declara l'exempció, l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió del tribut, expedirà un document

que acrediti la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l'impost, inclòs quan

la liquidació ha estat girada i encara no ha adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeixen efectes en

el mateix exercici sempre que s'hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret el moment de la meritació

de l'impost.

4. S'aplicarà una bonificació de la quota de l'impost del 100% als vehicles històrics. Són vehicles històrics els

catalogats per la Comunitat Autònoma corresponent i que constin amb matrícula històrica a Trànsit, tal i com

s'estableix en el Reial Decret 1247/1995 de 14 de juliol de Reglament de Vehicles Històrics.

CIE: BOPT 5. S'aplicarà una bonificació del 75% de la quota de l'impost als vehicles de propulsió elèctrica pura i de propulsió

híbrida enrotllables amb capacitat de tracció elèctrica del 100% mitjançant bateries i amb emissions inferiors a 110g

de CO2/Km i una autonomia mínima en mode elèctric de 20Km.

6. S'aplicarà una bonificació del 50% de la quota de l'impost als vehicles de propulsió híbrida que tinguin capacitat de

tracció elèctrica mitjançant bateries i unes emissions inferiors a 110g de CO2/Km, o que utilitzin com a combustible

el gas natural o gasos liquats del petroli i unes emissions inferiors a 160g de CO2/Km.

7. S'aplicarà una bonificació del 25% de la quota de l'impost als vehicles de gasoil amb emissions inferiors a 108g

de CO2/Km i vehicles de benzina amb unes emissions inferiors a 120g de CO2/Km.

Article 5. Quota tributària

1. Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles, de l'impost fixat en l'article 95.1 del Reial

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,

s'incrementa per l'aplicació sobre les mateixes del coeficient 1,3. Aquest coeficient s'aplicarà fins i tot en el supòsit

en que l'esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el

següent:

Classe de vehicle

Tarifa

A ) Segons potència fiscal (Cavalls fiscals)

1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terreny

De menys de 8

16,40 EUR

De 8 fins 11,99

44,28 EUR

De 12 fins 15,99

93,48 EUR

De 16 fins 19,99

116,45 EUR

De 20 en endavant

145,54 EUR

2. Tractors, tracto-camions, tractors d'obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines

agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o

arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.

De menys de 16

22,96 EUR

De 16 fins 25

36,08 EUR

De més de 25

108,25 EUR

B) Segons el número de places

Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones

De menys de 21

108,25 EUR

De 21 fins 50

154,18 EUR

De més de 50

192,71 EUR

C) Segons la càrrega útil en kilograms

1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transports

de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.

De menys de 1.000

54,94 EUR

De 1.000 fins a 2.999

108,25 EUR

De més de 2.999 fins a 9.999

154,18 EUR

De més de 9.999

192,71 EUR

Classe de vehicle

Tarifa

8. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.

De més de 750 i menys de 1.000

22,96 EUR

De 1.000 a 2.999

36,08 EUR

De més de 2.999

108,25 EUR

D) Segons els centímetres cúbics

Ciclomotors

5,74 EUR

Motocicletes:

fins 125 cc

5,74 EUR

De més de 125 fins a 250 cc

9,84 EUR

De més de 250 fins a 500 cc

19,68 EUR

CIE: BOPT

De més de 500 fins a 1.000 cc

39,36 EUR

De més de 1.000 cc

79,07 EUR El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les diferents tarifes serà el que es

determina al Reglament General de Vehicles, aprovat per RD 2822/98, de 23 de desembre.

L'ordenança modificada entrarà en vigor en la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de

Tarragona, per la qual cosa si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar

recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la seva publicació.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 21 de novembre de 2016

CIE: BOPT