Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementeris. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09332

Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementeris

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió de data 29/09/2016, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança

fiscal núm. 6, reguladora de la taxa sobre cementeris, en el seu article 4t (Bases i quota tributària).

Transcorregut aquest període d'exposició pública (BOPT núm. 4/10/2016), sense haver-s'hi presentat al·legacions

ni reclamacions, aquesta modificació s'ha d'entendre aprovada definitivament, i es publica íntegrament el text

modificat, d'acord amb el següent contingut:

?EUR?/?EUR?. Article 4. Bases i quota tributària

Es determinaran per aplicació de la següent

TARIFA:

CONCEPTE

IMPORT

Conservació i manteniment de nínxols, quota anual

15,00 EUR

Conservació i manteniment de panteons, per cada unitat d'enterrament, quota anual

15,00 EUR

Conservació i manteniment de columbaris, quota anual

7,50 EUR

Instal·lació de làpides, per cada unitat

24,00 EUR

Trasllat de cadàvers

55,00 EUR

Servei d'enterrament

70,00 EUR

Expedició administrativa, títol acreditatiu concessió dret funerari

15,00 EUR

Nínxols. Concessions

a) Planta baixa

578,14 EUR

b) 1r. Pis

883,26 EUR

c) 2n. Pis

802,97 EUR

d) 3r. Pis

546,02 EUR

Columbaris, per unitat

250,00 EUR

Terrenys panteons per a la concessió de 4 parcel·les corresponents a panteons elevats i 3 parcel·les per a panteons

subterranis. 662,45

EUR/m2

L'ordenança modificada entrarà en vigor en la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de

Tarragona, per la qual cosa si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar

recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la seva publicació.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 21 de novembre de 2016

CIE: BOPT