Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12 de la taxa de reserva via pública, guals. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09348

Ajuntament del Pinell de Brai

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 30-09-2016, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal

núm. 12, referent a la taxa de reserva via pública (guals) a fi d'incloure nova clàusula.

D'acord amb el que disposen els articles 49.b) de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,

i 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2-2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les

hisendes locals, la modificació de l'ordenança esmentada va estar exposada, al BOPT núm. 195, de data 13-10-

2016 i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, durant un termini de trenta dies.

Vist que en el termini reglamentari esmentat no s'ha presentat cap reclamació per cap persona,per la qual cosa

ha queda aprovada, en forma definitiva, sense necessitat d'adoptar cap altre més acord, procedint-se a publicar la

modificació aprovada a l'annex núm.1.

Annex núm. 1.- CL?EURUSULA ADDICIONAL.

A tots aquells contribuents que estiguin pendents de pagament del rebut de gual, A PARTIR DE L'APROVACI?"

D'AQUESTA MODIfiCACI?" EN CAR?EURCTER DEfiNITIU (PASSATS TRENTA DIES D'EXPOSICI?" AL PÚBLIC /

BOPT) SE'LS PROCEDIR?EUR A RETIRAR EL GUAL previ requeriment de pagament pel termini de 20 dies. A tal

efecte, s'haurà de realitzar una vegada estigui aquesta modificació aprovada, en forma definitiva, amb caràcter

previ requeriment de pagament al contribuent que estigui pendent de pagament per un termini de 20 dies. Si en

aquest termini no es paga es procedirà a donar de baixa del padró de gual de l'any següent i es retirarà el gual,

deixant des d'aquella data de tenir efectes l'esmentat gual, podent-se aparcar per qualsevol persona en aquell espai

que abans tenia gual, sense cap altre més tràmit."

Contra aquest acord es pot interposar en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant el tribunal

superior de justícia de Catalunya.

Pinell de Brai, 28 de novembre de 2016

El secretari, Joan Escoda Piñol

CIE: BOPT