Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rosario Espinar Garcia, adjudicació definitiva del contracte d'arrendament del bar i annexes del local social de Pinedes Altes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09290

Ajuntament del Montmell

ANUNCI

La Junta de Govern Local reunida en data 10 de novembre de 2016, va adjudicar definitivament el contracte

d'arrendament del bar i annexes del local social de Pinedes Altes a la Sra. Rosario Espinar Garcia, amb el NIF que

conta a l'expedient amb una renda anual de 3060 EUR, més IVA, i les millores que proposa en la seva oferta, per un

període de dos anys, prorrogable per dos anys més de mutuo acord per ambdues parts.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant

l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present

notificació, o alternativament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós

Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. No

obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

La secretària, Susanna Escribà Vivó

El Montmell a 18 de novembre de 2016

CIE: BOPT