Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Relació de llocs de treball, any 2016. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09336

Ajuntament del Molar

A N U N C I

El Ple de l'Ajuntament del Molar, en la sessió de data 4 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment la Relació de

llocs de treball de l'Ajuntament del Molar corresponent a l'any 2016.

De conformitat amb el que disposa l'art. 169.1 del Reial decret legislatiu 2-2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, resta exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils,

durant els quals les persones interessades el podran examinar i presentar les reclamacions davant del Ple; en el

cas de no presentar-se'n cap en el termini assenyalat, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.

A el Molar, a 21 de novembre de 2016

L'alcalde, Alfred Grifoll Abelló

CIE: BOPT