Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general, bases d'execució, plantilla del personal i relació dels llocs de treball per a l'exercici 2017. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09536

Ajuntament de Llorenç del Penedès

Anunci

Aprovats inicialment per l'Ajuntament en Ple, en la seva sessió del dia 29 de novembre de 2016, el pressupost

general de l'entitat, les bases execució del pressupost, la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball per

l'exercici 2017, estaran exposats al públic a la secretaria-intervenció d'aquest Ajuntament, en horari d'oficina per

espai de quinze dies a partir del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província

de Tarragona. Durant l'esmentat termini els interessats legítims, d'acord amb el que disposa a l'article 169 i pels

motius expressats en l'article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de

la Llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar-los i presentar les reclamacions que estimin convenients

davant el Ple, segons allò que es disposa als articles 90 i 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases

del règim local.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, el pressupost, les bases d'execució, la plantilla de personal i

la relació dels llocs de treball, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat d'adoptar un nou acord. En

cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.

Llorenç del Penedès, 29 de novembre de 2016

Jordi Marlès i Ribas, alcalde-president

CIE: BOPT