Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a l'alienació dels béns immobles pertanyents al patrimoni municipal de sòl i vivenda, destinant-los al finançament de la fase núm. 3 de la urbanització del PAU núm. 2 del POUM. Concurs ordinari
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09300

Ajuntament de Freginals

ANUNCI

De conformitat amb el Decret de l'Alcaldia núm. 185/2016, de data 17 de novembre de 2016, per mitjà del present

anunci s'efectua convocatòria del concurs per l'alienació dels béns immobles pertanyents al patrimoni municipal de

sòl i vivenda, destinant-los al finançament de la Fase núm. 3 de la urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística

núm. 2 del POUM de Freginals, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Freginals

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria Intervenció

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Secretaria Intervenció de l'Ajuntament de Freginals

2) Domicili: Carrer Major, núm. 11

3) Localitat i codi postal: 43558 - Freginals

4) Telèfon: 977 572789

5) Telefax: 977 572787

6) Correu electrònic: aj.freginals@altanet.org

7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.freginals.info

2. Objecte del Contracte:

L'objecte del contracte és l'alienació dels terrenys pertanyents al Patrimoni Públic del Sòl de propietat municipal que

es descriu a continuació:

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 07

finca número 7 Patrimoni municipal del sòl, amb l'Epígraf 311 i l'Element núm. 00001, en el terme municipal de

Freginals, de 100,96 m2, que llinda al Nord amb Carrer A, al Sud amb Passeig Peatonal, a l'est amb finca adjudicada

número 8 i a l'Oest amb Passeig Peatonal A-B.

Aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat d'Amposta-1, en el Tom 4046, Llibre 61 de Freginals, Foli 177,

finca 4166, IDUfiR 43010000666989 Inscripció 1a.

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 08

finca número 8 Patrimoni municipal del sòl, amb l'Epígraf 311 i l'Element núm. 00002, en el terme municipal de

Freginals, de 95,13 m2, que llinda al Nord amb Carrer A, al Sud amb Passeig Peatonal, a l'est amb finca adjudicada

número 9 i a l'Oest amb finca adjudicada número 7.

Que aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat d'Amposta-1, en el Tom 4046, Llibre 61 de Freginals, Foli

179, finca 4167, IDUfiR 43010000666996 Inscripció 1a.

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 09

finca número 9 Patrimoni municipal del sòl, amb l'Epígraf 311 i l'Element núm. 00003, en el terme municipal de

Freginals, de 115,86 m2, que llinda al Nord amb Carrer A, al Sud amb Passeig Peatonal, a l'est amb finca adjudicada

número 10 i a l'Oest amb finca adjudicada número 8.

Que aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat d'Amposta-1, en el Tom 4046, Llibre 61 de Freginals, Foli

181, finca 4168, IDUfiR 43010000667009 Inscripció 1a.

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 18

finca número 18 Patrimoni municipal del sòl, amb l'Epígraf 311 i l'Element núm. 00004, en el terme municipal

de Freginals, de 135,13 m2, que llinda al Nord amb Carrer A, al Sud amb Passeig Peatonal, a l'est amb finca

adjudicada número 19 i a l'Oest amb finca adjudicada número 17.

Que aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat d'Amposta-1, en el Tom 4046, Llibre 61 de Freginals, Foli

199, finca 4177, IDUfiR 43010000667092 Inscripció 1a.

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 32

finca número 32 Patrimoni municipal del sòl, amb l'Epígraf 311 i l'Element núm. 00005, en el terme municipal de

Freginals, de 129,67 m2, que llinda al Nord amb finques adjudicades números 45 i 46, al Sud amb Carrer A, a l'est

amb finca adjudicada número 33 i a l'Oest amb finca adjudicada número 31.

CIE: BOPT

Que aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat d'Amposta-1, en el Tom 4079, Llibre 62 de Freginals, Foli

1, finca 4191, IDUfiR 43010000667238 Inscripció 1a. URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 35

finca número 35 Patrimoni municipal del sòl, amb l'Epígraf 311 i l'Element núm. 00006, en el terme municipal

de Freginals, de 104,77 m2, que llinda al Nord amb Zona Equipaments, al Sud amb Carrer A, a l'est amb Zona

Equipaments i a l'Oest amb finca adjudicada número 34.

Que aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat d'Amposta-1, en el Tom 4079, Llibre 62 de Freginals, Foli

7, finca 4194, IDUfiR 43010000667269 Inscripció 1a.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Concurs

c) Criteris d'adjudicació.

Es detallen els criteris d'adjudicació establerts en la clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars

4. Pressupost base de licitació.

BÉ DESCRIPCI?"

BASE IMPONIBLE

IVA (21%)

TOTAL

22

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 07

10.096,00 EUR

2.120,16 EUR IVA 12.216,16 EUR

23

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 08

9.513,00 EUR

1.997,73 EUR IVA

11.510,73 EUR

24

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 09

12.819,00 EUR

2.691,99 EUR IVA

15.510,99 EUR

25

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NUMERO 18

13.513,00 EUR

2.837,73 EUR IVA

16.350,73 EUR

26

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 32

12.967,00 EUR

2.723,07 EUR IVA

15.690,07 EUR

28

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 35

10.477,00 EUR

2.200,17 EUR IVA

12.677,17 EUR

5. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i financera: establerts en la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives, en el cas

de persona jurídica.

6. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

Les ofertes es presentaran en l'Ajuntament de Freginals, C/ Major núm. 11, en horari d'atenció al públic, dins del

termini de 15 dies hàbils comptats des de la publicació de l'anunci del contracte en el Butlletí Oficial de la Província

de Tarragona i en el Perfil de Contractant.

7. Obertura d'ofertes:

Es detalla en la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars

Freginals, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Roncero Pallarés

CIE: BOPT