Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a l'alienació de parcel·les urbanes resultants de l'aprovació definitiva dels instruments de gestió urbanística del PAU núm. 2 del POUM. Subhasta pública, procediment obert ordinari
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09299

Ajuntament de Freginals

ANUNCI

L'Alcaldia d'aquest Ajuntament per Decret núm. 132/2016, de 8 de setembre de 2016, va aprovar l'expedient de

l'alienació de diverses parcel·les urbanes, resultants de l'aprovació definitiva dels instruments de gestió urbanística

del Polígon d'Actuació Urbanística núm. 2 del POUM de Freginals, de propietat municipal, per subhasta pública,

així com els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que regiran l'alienació dels

béns immobles.

1.- ?'rgan de contractació: Alcalde, per delegació del Ple en sessió de 25.06.2015.

- Organisme: Ajuntament de Freginals.

- Dependència que tramita l'expedient: Secretaria-Intervenció

2.- Objecte del contracte: Vint-i-sis parcel·les urbanes resultants de l'aprovació definitiva dels instruments de gestió

urbanística del Polígon d'Actuació Urbanística núm. 2 del POUM de Freginals, de propietat municipal,.

BÉ DESCRIPCI?"

BASE IMPONIBLE

IVA (21 %)

TOTAL

18

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 03

9.020,00 EUR

1.894,20 EUR IVA

10.914,20 EUR

19

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 04

9.020,00 EUR

1.894,20 EUR IVA

10.914,20 EUR

20

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 05

9.510,00 EUR

1.997,10 EUR IVA 11.507,10 EUR

21

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 06

11.586,00 EUR

2.433,06 EUR IVA

14.019,06 EUR

27

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 34

9.006,00 EUR

1.891,26 EUR IVA

10.897,26 EUR

29

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 38

10.380,00 EUR

2.179,80 EUR IVA

12.559,80 EUR

30

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 39

10.380,00 EUR

2.179,80 EUR IVA

12.559,80 EUR

31

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 40

11.258,00 EUR

2.364,18 EUR IVA

13.622,18 EUR

32

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 41

9.985,00 EUR

2.096,85 EUR IVA

12.081,85 EUR

33

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 42

9.345,00 EUR

1.962,45 EUR IVA

11.307,45 EUR

34

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 43

9.345,00 EUR

1.962,45 EUR IVA

11.307,45 EUR

35

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 44

9.345,00 EUR

1.962,45 EUR IVA

11.307,45 EUR

36

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 45

9.345,00 EUR

1.962,45 EUR IVA

11.307,45 EUR

37

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 46

9.345,00 EUR

1.962,45 EUR IVA

11.307,45 EUR

38

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 47

9.345,00 EUR

1.962,45 EUR IVA

11.307,45 EUR

40

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 53

12.175,00 EUR

2.556,75 EUR IVA

14.731,75 EUR

41

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 54

10.041,00 EUR

2.108,61 EUR IVA

12.149,61 EUR

42

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 55

10.039,00 EUR

2.108,19 EUR IVA

12.147,19 EUR

43

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 56

10.039,00 EUR

2.108,19 EUR IVA

12.147,19 EUR

44

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 57

10.039,00 EUR

2.108,19 EUR IVA

12.147,19 EUR

45

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 59

11.714,00 EUR

2.459,94 EUR IVA

14.173,94 EUR

46

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 60

11.725,00 EUR

2.462,25 EUR IVA

14.187,25 EUR

47

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 61

10.736,00 EUR

2.254,56 EUR IVA

12.990,56 EUR

48

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 62

12.591,00 EUR

2.644,11 EUR IVA

15.235,11 EUR

49

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 63

12.591,00 EUR

2.644,11 EUR IVA

15.235,11 EUR

50

URBANA: PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 64

1.457,00 EUR

305,97 EUR IVA

1.762,97 EUR

3.- Forma d'adjudicació:

CIE: BOPT

- Tràmit ordinari, per procediment obert, mitjançant la forma de subhasta pública. 4.- Dependència i adreça per a la presentació de les proposicions.

- Organisme: Ajuntament de Freginals.

- Dependència que tramita l'expedient: Secretaria-Intervenció

- Direcció: Carrer Major nº11 (43558 Freginals)

- Telèfon de Contacte: 977572789

- Fax: 977572787

- Correu Electrònic: aj.freginals@altanet.org

5.- Data límit de presentació de proposicions: el dia en el qual es compleixin 15 dies hàbils, comptats des del següent

al de la data de publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el perfil de contractant.

6.- Apertura d'ofertes: tindrà lloc al saló d'actes de l'Ajuntament, en acte públic, concretant el dia i l'hora d'obertura

mitjançant el corresponent decret d'alcaldia. Si coincidís amb dissabte, es traslladarà al següent dia hàbil.

7.- Garantia provisional: els licitador acreditaran la constitució d'una garantia provisional que serà el 2% del preu

base de licitació de cada parcel·la, i es constituirà en qualsevol de les formes previstes a l'art. 103 del RDL 3/2011,

de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.

8.- Model de proposició:

"En / Na ____, amb domicili a ____, Municipi ____, CP ____, i DNI nº ____, expedit a ____, amb data ____, [en

nom propi] / [o en representació de ____ ], com acredito per ____, assabentat de la convocatòria de subhasta per

procediment obert per a l'alienació del bé immoble ____, anunciada al Butlletí Oficial de la Província nº ____, de

data ____, prenc part en la mateixa comprometent-me a abonar pel bé immoble objecte de l'alienació la quantitat

de ____ (lletra i número), segons el Plec de Clàusules Administratives que accepto incondicionada i íntegrament,

sense cap objecció, fent constar que no estic incurs en cap de les circumstàncies establertes a l´art. 60 del Reial

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector

Públic."

Freginals, 10 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Roncero Pallarés

CIE: BOPT