Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general exercici 2017 i plantilla. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09542

Ajuntament de la Fatarella

ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament el projecte de Pressupost General municipal per a l'exercici 2017,

juntament amb la plantilla de personal de la Corporació i resta de documentació complementària, s'exposa al públic

durant un termini de 15 dies, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que

estimin convenients.

D'acord amb el que preveu l'article 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en cas de no presentar-se cap reclamació i/o al·legació al respecte, el

Pressupost General Municipal per a l'exercici 2017 restarà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord

plenari.

La Fatarella, 25 de novembre de 2016

L'ALCALDE,

Sgt. Francisco Blanch Batiste

CIE: BOPT