Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plaça jutge de pau titular (1). Termini presentació instàncies
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09190

Ajuntament de la Fatarella

A N U N C I

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el 28 d'octubre de 2016, va acordar la incoació

d'expedient per a l'elecció de la persona a proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per exercir el

càrrec de Jutge/essa de Pau, titular, de La Fatarella, per a la qual cosa s'obre un termini de quinze dies, durant el

qual tots els interessats podran presentar, al Registre General de l'Ajuntament, (Ajuntament de la Fatarella, Plaça

Major, 7 ?EUR" CP 43781), les corresponents instàncies.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, donant així compliment al que disposa l'article 5è del

Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i a l'acord d'incoació d'expedient.

La Fatarella, 16 de novembre de 2016

L'ALCALDESSA ACCIDENTAL, Sgt. Maria de Núria Rius Costa

CIE: BOPT