Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de les ordenances fiscals núm. 11 i 12 reguladores de les taxes per la prestació del servei de subministrament i sanejament d'aigua i de recollida i tractament d'escombraries. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09587

Ajuntament de Falset

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Falset en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de novembre de l'any corrent, va

acordar l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals números 11 i 12 reguladores de les taxes

per la prestació dels serveis de subministrament i sanejament d'aigua i de recollida i tractament d'escombraries.

En compliment del que disposa l'article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es sotmet l'expedient a informació pública pel termini de

trenta dies a comptar des del dia següent de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè

els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si transcorregut el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'acord

L'alcalde, Jaume Domènech Jordà

Falset, 28 de novembre de 2016

CIE: BOPT