Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació puntual núm. 16 del POUM, claus 7c1 i 7c2. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09339

Ajuntament de Cambrils

EDICTE

En compliment de l'article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública l'acord del Ple de

l'Ajuntament de data 27.09.16 d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 16 del POUM consistent en

l'ampliació de l'ocupació màxima permesa en les claus 7c1 i 7c2, en l'àmbit de la illa que limita amb els c/ Doppler,

Gansen i parc urbà.

En termes globals la modificació té per objecte millorar la instal·lació hotelera existent a la finca augmentant en

les claus 7c l'ocupació màxima de la parcel·la en un 5% sols per elements en planta baixa i que siguin serveis

complementaris de l'activitat hotelera. En concret, en l'article 164.C del POUM, claus 7c1 i 7c2 s'incrementaria

l'ocupació màxima passant de 30% a 35%. Indicant que l'alçada màxima de l'ocupació en planta baixa serà de 6m.

Abans de l'aprovació provisional de la modificació puntual caldrà completar/ esmenar els següents aspectes de la

documentació:

- L'ampliació de l'ocupació no haurà de suposar un augment de l'edificabilitat per la qual cosa cal fixar el sostre,

amb un sostre màxim de 26.350,20 m2.

- Caldrà establir normativament l'obligatorietat de mantenir la part lliure d'edificació ajardinada per tal que les

edificacions s'integrin a l'entorn.

- En la memòria s'haurà de substituir el nom del carrer Copèrnic pel carrer Gansen

Durant el termini d'un mes a comptar a partir de la darrera publicació d'aquest edicte en el tauler d'edictes municipal,

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o diari es podran presentar al·legacions. L'expedient complet està a

disposició dels interessats de dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 h al Departament d'Urbanisme, pl. Ajuntament,

4. Es pot consultar el document de la modificació a la pàgina web municipal http://www.cambrils.cat/ca/serveis/

urbanisme/informacio-publica-d-urbanisme a la carpeta d'Urbanisme-Informació pública.

Cambrils, 16 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Camí Mendoza Mercè

CIE: BOPT