Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de les taxes per a la prestació del servei escolar de 1r cicle d'educació infantil i guarda extraescolar. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09331

Ajuntament de Bot

ANUNCI

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 22 de setembre de 2016, va adoptar amb caràcter provisional l'acord

que es transcriu tot seguit, i que transcorreguts 30 dies no s'han presentat al·legacions, per la qual cosa esdevé

definitiu:

ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACI?" DEL SERVEIS ESCOLARS

DE PRIMER CICLE D'EDUCACI?" INFANTIL I GUARDA EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPI DE BOT

Article 1. Fonament

D'acord amb el que disposa l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix el preu públic pel servei escolar de primer cicle

d'educació infantil i guarda extraescolar de Bot.

Article 2. Fet imposable

Consisteix en la prestació del servei escolar de primer cicle d'educació infantil i guarda extraescolar de Bot, emplaçat

al c/ Caseres, 50, de Bot.

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones que sol·licitin o resultin beneficiats pel servei.

Article 4. Preu

1. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

Servei:

Mensualitat ordinària . . . . . . . . . . . . . . 118,00EUR

Només matí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00EUR

Guarda de Menjador:

Servei de menjador amb carmanyola

- Mensualitat ordinària . . . . . . . . . . . . . 50,00EUR

- Ocasional (quota diària) . . . . . . . . . . . 6,00EUR

Article 5. Exempcions i bonificacions

No es preveuen cap exempció ni bonificació.

Article 6. Meritació

L'obligació de pagament del preu públic neix en el moment en què els interessats sol·licitin la prestació d'aquest

servei.

Article 7. Gestió i cobrament

7.1. La gestió del preu públic regulat en aquesta ordenança fiscal es realitzarà per padrons mensuals i per domiciliació

bancària.

7.2. Les sol·licituds tindran vigència mentre no es cursi la corresponent baixa que haurà de presentar-se amb

una antelació mínima de deu dies respecte del mes en que hagi de tenir efecte; en cas contrari es considerarà

prorrogada fins el mes següent.

7.3. Aquestes activitats seran impartides en el centre escolar de Bot i adreçades als alumnes que hi estiguin inscrits.

Les persones interessades hauran de sol·licitar la inscripció, formulant declaració segons el model que facilitarà

l'ajuntament, resolent en el cas de majors inscripcions d'acord a la cabuda de les instal·lacions municipals.

7.4 LA tarifa es liquidarà mensualment, de l'1 al 5 del mes natural, essent irreductibles per períodes mensuals. El

no pagament de qualsevol rebut, inclosa la primera mensualitat, suposarà la renuncia automàtica a l'assistència de

CIE: BOPT

l'alumne/a a les classes. 7.5 Els rebuts que vinguin retornats pel banc seran posats al cobrament per la via executiva en el mateix moment

de la seva devolució per part de l'entitat bancària, sense perjudici del que s'ha dit en el paràgraf anterior.

7.6. Les activitats, els preus de les quals es regulen en aquesta ordenança tindran una durada aproximada de 11

mesos, des de l'1 de setembre fins al 31 de juliol.

7.7. En cas d'impagament del preu públic en via voluntària, l'Ajuntament efectuarà la gestió recaptatòria de dita taxa

per via de constrenyiment.

Article 8. Disposició final

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. El seu

període de Vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Bot, 21 de novembre de 2016

Lluís Agut Solé, alcalde

CIE: BOPT