Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plaça d'arquitecte superior (1). Bases i convocatòria. Concurs oposició. Caràcter funcionarial interí
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09350

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de data 17/11/2016, ha acordat:

"PRIMER.- Aprovar les "Bases reguladores de la convocatòria per proveir una plaça d'arquitecte superior de

l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar mitjançant concurs oposició lliure".

SEGON.- Aprovar la convocatòria que se'n deriva.

TERCER.- Disposar la publicació d'un anunci del present acord, juntament amb la versió íntegra de les bases

aprovades, als taulers d'anuncis físic i electrònic de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. Un cop publicat,

es publicarà anunci comprensiu al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat, en

compliment del que es disposa als articles 76 del Reglament de personal dels ens locals de Catalunya aprovat per

Decret 214/1990, de 30/7/1990, i 6.2 del RD 896/1991, de 7/6/1991. El termini de presentació de sol·licituds serà de

vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'últim d'aquests anuncis publicat.

QUART.- ..."

En compliment d'aquest acord, es publiquen en annex les bases aprovades.

L'Ametlla de Mar, 18/11/2016

L'alcalde, Jordi Gaseni i Blanch

Annex

BASES REGULADORES DE LA CONVOCAT?'RIA PER PROVEIR UNA PLAÇA D'ARQUITECTE SUPERIOR DE

L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR MITJANÇANT CONCURS OPOSICI?" LLIURE

Base 1. Objecte de la convocatòria i publicitat

L'objecte d'aquestes bases és la provisió en propietat de la plaça que s'inclou en l'Oferta Pública d'Ocupació

de I'Ajuntament de L'Ametlla de Mar corresponent a l'exercici 2016, aprovada per Decret de l'Alcaldia número

356/2016, de 09/05/2016 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 19 de maig de 2016,

i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7122, de data 18 de maig de 2016, les característiques de

la qual són:

Grup: A; Subgrup: A1; Escala: administració general; Subescales: tècnica; Classe: funcionari de carrera;

Denominació: Arquitecte superior; Nombre de vacants: 1; Situació actual: Interinitat

Base 2. Condicions dels aspirants

Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin els requisits

següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats membres

en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui

d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la

Comunitat Europea. També podran ser admesos/ses el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge,

tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als

quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui

aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges

no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat

però visquin a càrrec dels seus progenitors. Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de

demostrar coneixements suficients de llengua espanyola i hauran de superar les proves establertes amb aquesta

finalitat.

CIE: BOPT

b) Haver complert 16 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. c) Estar en possessió de la llicenciatura universitària d'arquitectura o titulació equivalent homologada. Els/les

aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la convalidació

corresponent o de la credencial que acrediti, si escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no serà d'aplicació

als/ a les aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de

les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

d) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient

disciplinari del servei de cap administració pública.

e) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Aquest compliment s'entén referit al fet de no patir

cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça per a la qual es convoca

aquest procés de selecció.

f) Tenir coneixements de nivell de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1 o alguna de

les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de

coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,

per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de

català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre

l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs

de treball de les administracions públiques de Catalunya. En el cas que els/les aspirants no puguin acreditar

documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l'exercici

de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana

del nivell C2. Aquest coneixement s'acredita mitjançant la superació de la prova o l'exercici establert a aquest

efecte o la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma de nivell superior d'espanyol C2 (Reial decret 1137/2002) o equivalent, o certificació acadèmica que

acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

També estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants

nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els

estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d'accés.

Tots els requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se l'últim dia de presentació de sol·licituds, sense

perjudici del termini que es concedeixi per a esmena de sol·licituds.

En cas que no s'acrediti degudament en la data esmentada tenir els coneixements de català exigits, podrà acreditar-

se a través de les proves programades en el procés selectiu.

Els/les aspirants discapacitats/ades han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adequacions

de temps i mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves. Només es tindran en compte aquelles

sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar. Correspon al tribunal

qualificador resoldre sobre l'oportunitat i concreció de l'adaptació en funció de les circumstàncies específiques de

cada prova selectiva.

Base 3. Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part a les proves d'accés s'adreçaran a l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar i es presentaran

al Registre General d'aquest Ajuntament, o en la forma establerta en l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del

Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament a la seu electrònica de l'Ajuntament. El termini de presentació

de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de l'ultima publicació de la convocatòria en

el BOP, DOGC. Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics únicament a la seu electrònica

de l'Ajuntament.

Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en

la base 2. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de

la nacionalitat.

b) Fotocòpia del títol de grau universitari d'Arquitectura o titulació equivalent, o resguard d'haver abonat els drets

per a la seva expedició.

c) Currículum vitae i documentació acreditativa compulsada dels aspectes valorables en la fase de concurs, sense

que el tribunal qualificador en pugui valorar d'altres que no s'aportin en aquest moment. Els mèrits al·legats però

CIE: BOPT

no acreditats documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, no es tindran en compte a l'hora de fer la

valoració corresponent. d) Declaració responsable del compliment dels requisits establerts als apartats d) i e) de la base segona

e) Si escau, certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l'anterior nivell C).

f) Si escau, certificat de coneixements de llengua castellana, nivell C2 (superior).

Tota la documentació s'haurà de presentar en original, fotocòpia compulsada o un altre mitjà que n'acrediti

l'autenticitat de forma fefaent. No es tindran per presentats els documents que no compleixin amb aquests requisits,

sens perjudici de la seva esmena dins el preceptiu termini.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les

dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació

del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Base 4. Admissió de les persones aspirants

finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes, dictarà resolució

i declararà aprovada la llista d'admesos/ses i exclosos/ses. En la resolució esmentada es farà públic el llistat

d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses, la data, hora i lloc de la realització de la primera prova del procés i la

composició del tribunal qualificador.

La publicació d'aquesta resolució es farà en el tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament, i es concedirà

un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la seva publicació, per a formular esmenes i possibles

reclamacions.

Aquesta resolució, així com totes les actes i acords del tribunal de selecció i totes les informacions i anuncis

relacionats amb el procediment selectiu es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de

L'Ametlla de Mar, en aplicació de l'article 45 de de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú

de les Administracions Públiques. En tot cas, les convocatòries per realitzar les proves han de fer-se públiques

almenys amb 72 hores d'antelació a l'inici de la prova de què es tracti, segons l'article 79 del Decret 214/1990, de

30 de juliol.

Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos/ses i exclosos/

ses sense necessitat de nova publicació. En cas que se'n produeixin, l'Alcaldia resoldrà estimar-les o desestimar-

les en el termini màxim d'un mes, a comptar de la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest

termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions es consideraran desestimades.

En el supòsit de sol·licituds defectuoses, es requerirà a la persona interessada perquè ho esmeni en el termini de

10 dies hàbils, quedant, si no ho fa, exclosa de la llista d'admesos/ses i s'arxivarà la seva petició.

Si el tribunal té coneixement que algun dels/de les aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en

la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat/

ada, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats

comprovades als efectes pertinents.

Base 5. Tribunal qualificador

Ell tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designarà segons disposa l'article 60 del Reial decret

legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic

(TREBEP) i l'article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de

les entitats locals (RPEL). El tribunal qualificador, designat per l'Alcaldia, es constituirà de la forma següent:

President/a:

- Un/na funcionari/nària d'Habilitació Nacional, amb un nivell de titulació igual a l'exigit per a l'ingrés en la plaça que

es convoca, designat per l'Alcaldia

Vocals:

- Dos Vocals Arquitectes Superiors, funcionaris d'altres Corporacions locals o Administracions Públiques i designats

per l'Alcaldia

- un vocal designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

- un vocal designat pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Secretari: Un/a funcionari/ària de la Corporació amb veu i sense vot

El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars

o suplents. És necessària la presència del president/ta i del secretari/tària. Les decisions s'hauran d'adoptar per

majoria dels membres del tribunal i, en cas d'empat, resoldrà el vot del president/ta, que serà de qualitat.

Quan concorrin les circumstàncies previstes a l'article 24 de Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del

Sector Públic els aspirants podran formular recusació contra els membres del tribunal.

El tribunal pot disposar la incorporació da les seves tasques de persones tècniques especialistes per a totes o

CIE: BOPT

algunes de les proves, les quals actuaran amb veu, però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les

qüestions que se'ls sotmetin, relatives a les matèries de la seva competència. El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre

de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.

Als efectes previstos en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, el

tribunal qualificador es classifica en la categoria primera.

Base 6. Desenvolupament del procés de selecció

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell

d'experiència relacionats amb les tasques a exercir (40 punts) i en la superació de les proves corresponents (60

punts). La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase

d'oposició.

Els/les aspirants seran convocats per a cada exercici en única crida i s'identificaran amb el document d'identitat

corresponent. La no-presentació d'un opositor/ra a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat determinarà

automàticament la pèrdua del dret a participar en aquell exercici i en els successius i, consegüentment, quedarà

exclòs/losa del procediment selectiu.

L'ordre d'actuació dels/de les aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament, es realitzarà

per ordre alfabètic de cognoms.

El procediment de selecció és el de concurs oposició lliure, el qual constarà de dues parts diferenciades. En la

primera fase s'efectuaran les proves d'oposició i, finalitzades aquestes, es durà a terme la fase de concurs. Només

podran participar en la fase de concurs aquells/les aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

La data, l'hora i el lloc de realització de les proves es determinarà en el decret d'admesos/ses i exclosos, que es

publicarà en el tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament, així com els resultats de les proves realitzades.

Amb aquestes publicacions es consideraran realitzades les oportunes notificacions a les persones interessades.

Si el tribunal té coneixement que algun/na dels/de les aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar

en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona

interessada, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o

falsedats comprovades als efectes pertinents.

Base 7. Desenvolupament de la fase d'oposició

La fase d'oposició abastarà les proves que tot seguit es detallen.

7.1.Coneixement de llengües oficials. De caràcter obligatori i eliminatori.

7.1.1. Prova de coneixements de català.

Consisteix en la realització d'exercici de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita,

comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent al nivell C1.

La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu. La

durada màxima s'estableix en 3 hores aproximadament.

Queden exempts/tes de realitzar aquesta els/les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de

presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1,

corresponent a l'anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política

Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents (Ordre VCP/491/2009, de 12

de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents

als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política

Lingüística), modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril), d'acord amb el Decret 161/2002, d'11 de juny,

sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de

llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o un certificat de nivell superior de coneixements de

català.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades

en normalització lingüística.

7.1.2. Prova de coneixements de llengua espanyola.

Els coneixements de la llengua espanyola s'hauran d'acreditar per aquells/lles aspirants que no tinguin la nacionalitat

espanyola.

La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/

ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l'idioma per part de

l'aspirant.

Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent d'un estat diferent a l'Estat espanyol que tingui

com a llengua oficial l'idioma espanyol o que hagin presentat, juntament amb la sol·licitud per prendre part en el

CIE: BOPT

procés de selecció, fotocòpia compulsada d'algun dels documents següents:

- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat espanyol. - Diploma de nivell superior d'espanyol C2 (Reial decret 1137/2002) o equivalent, o certificació acadèmica que

acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues són obligatòries i eliminatòries

segons correspongui, tot quedant exclosos/ses del procés de selecció els/les aspirants que, no estant dintre d'un

dels supòsits d'exempció degudament acreditats, no superin alguna d'aquestes dues proves de la primera fase.

7.2. Examen psicotècnic.

Consisteix en la realització d'una bateria de test que podrà ser completada amb una entrevista personal a criteri dels

tècnics encarregats de la prova. La puntuació d'aquest exercici serà apte o no apte.

7.3. Coneixements teòrics

De caràcter obligatori i eliminatori. Prova teòrica.

La fase d'oposició consta de tres proves.

a) Primera prova

Consisteix en dos exercicis d'una durada global de tres hores, amb un interval mínim d'una hora entre un exercici

i l'altre.

El primer exercici consisteix a desenvolupar un tema extrets per sorteig de l'annex 1 (temari general). Aquest

exercici tindrà una durada màxima de Una hora.

En el segon exercici, l'opositor o opositora ha de desenvolupar dos temes extrets per sorteig de l'annex 2 (temari

específic). Aquest exercici tindrà una durada máxima de dos hores.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 10 punts. No obstant

això, en el cas que els aspirants obtinguin una qualificació de 0 punts en un dels temes dels exercicis, han d'ésser

considerats no aptes, i, d'acord amb el caràcter eliminatori de la prova, han d'ésser exclosos del procés selectiu.

b) Segona prova: Supòsit pràctic

Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements del temari específic, que serà elegit

per cada aspirant entre dos temes proposats pel tribunal, que poden incloure preguntes de resposta breu en relació

amb el temari específic publicat com a annex II.

Per a fer aquest exercici, els opositors poden disposar del material i la documentació en suport paper que creguin

convenient, llevat que el tribunal acordi el contrari.

El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquest exercici, que no pot superar les dues hores.

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per a superar-lo és de 10 punts.

En aquesta prova es valoraran, fonamentalment, la capacitat i la formació general, la claredat d'idees, la precisió i

el rigor en l'exposició i la qualitat de l'expressió escrita.

c) Tercera prova: Exposició oral de coneixements.

Consisteix a exposar oralment en audiència pública, durant un temps màxim de vint minuts, dos temes escollits a

l'atzar entre els compresos en el temari específic publicat com a annex 2. A l'efecte del desenvolupament d'aquesta

prova, la persona aspirant extraurà tres temes de l'annex 2 «temari específic», dels quals el Tribunal n'elegirà dos

per a la seva exposició.

Amb una antelació mínima de 12 hores a l'assenyalada per a la realització de la prova, el tribunal farà pública al

taulell d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar, amb la indicació del dia, el lloc i l'hora de

realització de la prova. Aquestes llistes comprendran un mínim de quatre persones aspirants i un màxim de quinze.

El secretari del tribunal començarà cridant la persona aspirant que aparegui en el primer lloc de la llista, i, un cop

aquesta hagi realitzat la prova, cridarà la següent persona aspirant, i així successivament.

Totes les persones aspirants convocades que no estiguin presents en el moment de la crida efectuada pel secretari

o secretària del tribunal figuraran com a no presentades i seran excloses definitivament del procés selectiu.

Abans d'iniciar l'exposició, la persona aspirant, si ho desitja, disposa d'un període màxim de cinc minuts per preparar

l'exposició per escrit dels temes que hagi de desenvolupar.

Correspon al president o presidenta fixar l'hora d'inici i de finalització de la prova. Durant el desenvolupament de la

prova, el tribunal podrà exigir a la persona aspirant que s'atingui a exposar el tema sense sortir-se del seu contingut.

Un cop transcorreguts els primers quinze minuts de la prova es podrà excloure la persona aspirant, si el tribunal, per

unanimitat, acorda que l'està desenvolupant amb manifesta insuficiència per superar-la.

El tribunal no podrà concedir a la persona aspirant més temps que l'expressament establert en aquestes bases per

a la realització de la prova.

finalitzada l'exposició, el tribunal pot formular preguntes a la persona aspirant sobre qüestions relacionades amb

els temes desenvolupats, per un període màxim de deu minuts.

CIE: BOPT Les qualificacions s'exposaran al públic després de cada sessió, amb la indicació dels punts assolits per cada

persona aspirant apta, sense fer esment de les persones aspirants no presentades o que no han estat declarades

aptes en la prova.

En aquesta prova es valoren el volum i la comprensió dels coneixements, la claredat de l'exposició i la capacitat

d'expressió oral.

La qualificació de la prova és de 0 a 20 punts i per aprovar serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10

punts, i de 5 punts per cadascun dels temes.

Base 8. Desenvolupament de la fase de concurs

La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 40 punts, consisteix en la valoració dels mèrits dels aspirants (28

punts) i d'una entrevista personal (12 punts).

8.1.Valoració de mèrits

La valoració de mèrits es durà a terme d'acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa

que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits

serà de 28 punts, d'acord amb els apartats que tot seguit s'assenyalen:

a) Experiència professional en el compliment de funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria en

administracions públiques i altra experiència professional relacionada amb les funcions pròpies de la plaça

objecte d'aquesta convocatòria fins a un màxim de 18 punts.

b) Formació específica, consistent en l'assistència o l'assistència amb aprofitament a cursos de formació i de

perfeccionament sobre matèries relacionades amb funcions pròpies del lloc convocat o amb habilitats que aquest

lloc requereix, en funció de llur utilitat, fins a un Màxim de10 punts

L'experiència professional en administracions públiques (apartat a) s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació del

certificat de serveis prestats de l'Administració corresponent, i en el termini que es preveu per a la presentació de

sol·licituds.

8.2. Entrevista personal. Exposició curricular

Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, els/les aspirants que hagin superat la fase d'oposició

seran convocats/ades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a

desenvolupar i a l'experiència professional de l'aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació,

competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. La puntuació màxima serà de 12 punts, la qual es

distribuirà de la manera següent per part del tribunal:

Molt adequat: 12,00 punts. Força adequat: 10,00 punts. Adequat: 6,00 punts. No gaire adequat: 2,00 punts. Gens

adequat: 0,00 punts.

La puntuació obtinguda en aquesta fase de concurs incrementarà la del conjunt de les proves de la fase d'oposició.

Aquesta puntuació no podrà ser aplicada per superar les diferents proves obligatòries de la fase d'oposició.

Base 9. Relació d'aprovats

La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes en la fase d'oposició, les

obtingudes en la fase de concurs.

Un cop atribuïdes les puntuacions del concurs a cadascun dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició, el

Tribunal farà pública la puntuació i la proposta de nomenament d'acord amb l'ordre de classificació dels aspirants

en el tauler d'anuncis i la seu electrònica de l'Ajuntament, no podent-se superar el nombre de places convocades, i

comunicarà la relació esmentada en forma de proposta a l'Alcaldia per tal que efectuï el nomenament corresponent.

En relació amb la puntuació final, en el cas en què, finalment, hi hagi un empat en la puntuació de les fases de

concurs i d'oposició, la proposta de nomenament recaurà en l'aspirant que hagi obtingut major puntuació a la prova

de coneixements teòrics de la fase d'oposició. En cas de persistir l'empat, la proposta de nomenament recaurà en

l'aspirant que hagi obtingut major puntuació a la prova del supòsit pràctic de la fase d'oposició. En cas de continuar

l'empat, la proposta de nomenament recaurà en l'aspirant que hagi obtingut major puntuació en l'experiència

professional de la fase del concurs. En cas de persistir l'empat, la proposta de nomenament recaurà en l'aspirant

que hagi obtingut major puntuació en els cursos de formació de la fase del concurs. En cas de continuar l'empat, la

proposta de nomenament es decidirà per sorteig davant la Secretaria de l'Ajuntament.

L'aspirant proposat presentarà a l'Ajuntament, dins el termini de 5 dies naturals, des que es faci pública la relació

de persones aprovades, els documents acreditatius de les condicions per prendre part a les proves que s'exigeixen

a la base 2.

Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, la persona proposada pel tribunal no presentés la

CIE: BOPT

documentació, no podrà ser nomenada, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de les responsabilitats en què pogués haver incorregut per falsedat en la seva sol·licitud. Seguidament, se sol·licitaria la

referida documentació a l'aspirant següent.

En cas que cap dels aspirants superés el procés selectiu, el tribunal declararà deserta la convocatòria.

Base 10. Nomenament i presa de possessió

Una vegada presentada la documentació esmentada en la base anterior, l'Alcaldia emetrà el nomenament a favor

de la persona proposada pel tribunal com a personal funcionari/nària de carrera.

L'aspirant haurà de prendre possessió del lloc en el termini de 15 dies naturals, a comptar a partir de la notificació

del nomenament. L'aspirant que injustificadament no prengui possessió del lloc perdrà tots els drets derivats del

procés de selecció i del subsegüent nomenament. Seguidament, se sol·licitarà la referida documentació a l'aspirant

següent.

Mentre no s'hagi produït la presa de possessió, no es generarà cap dret econòmic a favor de l'aspirant.

En compliment de la normativa d'incompatibilitats, l'aspirant, en el moment de prestar el jurament o la promesa

esmentats, ha de fer una declaració de les activitats que realitza, i sol·licitar la compatibilitat, si escau, o exercir

l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les

administracions públiques.

Base 11. Període de pràctiques

S'estableix un període de pràctiques de 6 mesos per a l'aspirant seleccionat, a comptar de l'endemà de la data de

presa de possessió. Les possibles situacions d'incapacitat temporal no interrompran el còmput del període. Conclòs

aquest període (o anteriorment en el cas que la persona no fos idònia per desenvolupar les funcions derivades del

lloc de treball), Secretaria emetrà un informe respecte la superació del procés. En el cas que informi que la persona

no és idònia, que s'emetrà en el termini de 2 dies hàbils, el funcionari/ària cessarà en el càrrec el primer dia hàbil

següent sense cap dret a indemnització.

Base 12. Incidències i impugnacions

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords que calguin per garantir el

funcionament correcte del procés selectiu.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'Alcaldia (delegables a la Junta de Govern Local), si aquests

actes decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el

procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats/ades

podran interposar, , potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la

seva publicació o notificació, davant de l'òrgan competent, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article

46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos

mesos, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu

de Tarragona.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquest últims decideixen directament o

indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen

indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats/ades podran interposar, en el termini

d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'òrgan

competent. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient

per a la seva defensa.

Per la simple concurrència als processos selectius s'entén que l'aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret

que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

Base 13. Legislació aplicable

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases

del règim local; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut

Bàsic de l'Empleat Públic; la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; els

articles 282 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal

i de règim local de Catalunya; el Decret legislatiu1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text

únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; l'article 20.dos de la Llei 48/2015,

de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016; el Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre

l'acreditació del coneixement del català i de l'aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs

CIE: BOPT

de treball de les administracions públiques de Catalunya; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual

s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat

i de la provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris/àries de l'Administració de l'Estat; el Reial

Decret 896/1991, de 7 de juny sobre normes bàsiques i programes mínims a que hauran d'ajustar-se el procediment

de selecció; Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per raó del servei, de la Llei 39/2015, d'1

d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques;; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

ANNEX I. TEMARI GENERAL

1. La Constitució espanyola del 1978: estructura i contingut bàsic; els drets fonamentals i les llibertats públiques.

2. L'ordenament jurídic comunitari, estatal i autonòmic. La llei: concepte i classes; lleis orgàniques i lleis ordinàries;

les disposicions del Govern amb força de llei. El reglament administratiu. La normativa comunitària: tractats,

reglaments i directives.

3. Les Corts Generals: estructura i funcions. El Congrés i el Senat.

4. El sistema electoral espanyol. L'administració electoral. El procediment electoral i les seves garanties. Els partits

polítics com a instrument de participació. El referèndum, la iniciativa legislativa popular i altres formes de democràcia

directa i de democràcia participativa.

5. La Corona en el sistema constitucional espanyol. El Govern de l'Estat: composició i funcions. L'Administració de

l'Estat.

6. El poder judicial: principis i funcions. El poder judicial a Espanya: estructura. El Consell General del Poder

Judicial. El Ministeri fiscal. El poder judicial a Catalunya: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; el fiscal o la

fiscal superior; el Consell de Justícia de Catalunya. Providències, interlocutòries i sentències.

7. El Tribunal Constitucional: naturalesa, organització i funcions; els procediments davant el Tribunal Constitucional.

Altres òrgans de rellevància constitucional: el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes i el Consell d'Estat.

8. L'organització territorial de l'Estat. Els estatuts d'autonomia. El sistema de distribució de competències entre

l'Estat i les comunitats autònomes. El control sobre l'activitat de les comunitats autònomes.

9. L'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006: procés d'elaboració i aprovació. Estructura, contingut i regulació de

les competències. El procediment de reforma.

10.- L'Administració local: els ens que la integren. Les relacions entre les entitats locals i les administracions

territorials superiors. L'organització territorial de Catalunya: el govern local; tipologia i competències dels ens locals.

11. El procediment administratiu: concepte, principis generals i fases. La notificació i la publicació dels actes

administratius. Els recursos administratius: principis generals i classes de recursos. El recurs contenciós administratiu.

12. La contractació administrativa: concepte i fonts; principis bàsics; classificació dels contractes i règim jurídic. Els

expedients de gestió econòmica.

13. La Unió Europea: configuració; els tractats originaris i de modificació. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Les institucions comunitàries: el Consell Europeu, el Consell de Ministres, la Comissió, el Parlament Europeu, el

Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes.

ANNEX II. TEMARI ESPECÍfiC

14. La legislació urbanística a Catalunya.

15. La distribució de competències entre l'Estat, les Comunitats Autònomes i l'Administració Local en matèria

d'urbanisme.

16. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació

urbana.

23. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme a Catalunya. finalitats.

Estructura i principis informadors.

17. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

18. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

19. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

20. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

21. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

22. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

23. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

24. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d'utilitat pública

CIE: BOPT

i la necessitat d'ocupació. 25. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L'obtenció de sistemes dotacionals segons les

classes de sòl.

26. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

27. L'habitatge protegit en el planejament urbanístic.

28. El certificat d'aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

29. El visat col·legial.

30. L'execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d'actuació

urbanística i la seva delimitació.

31. Els sistemes d'actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

32. L'execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d'actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en

sòl urbà.

33. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

34. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

35. El sistema d'expropiació. Concepte i procediments.

36. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

37. La Llei d'Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.

38. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l'acció urbanística. El principi

constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l'aprofitament urbanístic.

39. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l'equidistribució de beneficis i

càrregues. L'aprofitament urbanístic.

40. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge.

Constitució, béns que l'integren i destí.

41. Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d'edificar i d'urbanitzar i

conseqüències de l'incompliment d'aquesta obligació.

42. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.

43. El projecte d'urbanització. Continguts i criteris.

44. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el

valor de repercussió.

45. Valoració del sòl urbanitzat.

46. Valoració del sòl rural.

47. El valor de l'aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

48. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l'atorgament

de les llicències urbanístiques.

49. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

50. Les llicències de primera ocupació. Naturalesa i procediment per a l'atorgament.

51. La revisió d'ofici de les llicències urbanístiques.

52. Condicions d'Habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d'habitabilitat

objectiva.

53. El Codi Tècnic de l'Edificació. Règim d'aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

54. El Codi Tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

55. El Codi Tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. CTE DB SI.

56. El Codi Tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de seguretat d'utilització. CTE DB SU.

57. El Codi Tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

58. El Codi Tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

59. El Codi Tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques d'estalvi energètic. CTE DB HE.

60. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques Decret 135/1995 Codi d'accessibilitat de

Catalunya.

61. El Decret d'eco eficiència dels edificis.

62. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d'execució.

63. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Restauració de la realitat física

alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.

64. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones

responsables.

65. El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d'obres

locals ordinàries.

CIE: BOPT

66. El projecte d'obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i

revisió dels projectes. 67. El projecte d'obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

68. El projecte d'obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

69. Els contractes d'obres. Procediments i formes d'adjudicació.

70. Els Plecs de condicions tècniques en els procediments de contractació.

71. La modificació del contracte d'obres.

72. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d'adjudicació.

73. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que

cal considerar en l'informe de supervisió.

74. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El

replantejament. Les certificacions d'obres. Modificacions d'obra i projectes reformats. Revisió de preus.

75. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d'inici d'obra

i replanteig. Recepcions i liquidacions.

76. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE): els agents de l'edificació responsabilitats.

77. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d'ús públic i en els edificis d'ús privat.

78. La Llei de l'habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l'habitatge. L'ús, la conservació

i la rehabilitació i adaptació de l'habitatge. Foment públic de l'habitatge.

79. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències.

Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda.

80. Accions en l'edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecàrregues d'ús. Sobrecàrrega

de neu. Accions del vent. Pressions al terreny de cimentació.

81. Cobertes. Construcció, patologies, manteniment i conservació en un edifici historicoartístic.

82. Les humitats en un edifici historicoartístic. Diversos tipus de patologies. Humitats de capil·laritat, condensacions

i filtracions.

83.Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica,

requeriments exigibles i verificació. Tipus d'aïllaments tèrmics més habituals en edificació. Lloc de col·locació més

idoni.

84. Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en l'edificació.

Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d'impacte. Compliment i

control. Tipus d'assaigs de verificació in situ i en laboratori.

85. Protecció contra incendis en edificis de pública concurrència. Normativa sobre condicions de protecció contra

incendis en els edificis. ?EURmbit i règim aplicable. Compartimentació, evacuació i senyalització. Comportament al foc

dels materials i els elements de construcció. Instal·lacions de protecció contra incendis. Accessibilitat i entorn dels

edificis per als serveis d'extinció.

86. Prevenció i protecció de riscs en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscs i

mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscs i les mesures

preventives. Estructures: tipus, riscs i mesures preventives.

87. El control de qualitat de l'edificació. Documentació de projecte, d'execució i d'obra acabada. Segells i marques

de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

88. Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional

i de la construcció. Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d'ús per a edificis públics

historicoartístics. Adaptació del manteniment a un edifici en ús.

89. Manteniment conductiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions d'un edifici públic historicoartístic. Adaptació

del servei i criteris. Gestió del manteniment.

90. Condicions de seguretat que cal re? ectir en el projecte d'un edifici catalogat com a historicoartístic. Organització

de la seguretat en obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d'incidències.

91. Luminotècnia: conceptes bàsics en il·luminació; sistemes d'il·luminació i manteniment; aprofitament de la llum

natural; sistemes constructius d'aprofitament i transport de la llum natural; estratègies per a l'augment de l'eficiència

energética en il·luminació; VEEI.

92. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcción reutilitzables. Materials per a

reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l'execució material de la construcció. Aspectes

pràctics de la gestió de residus. Costos d'enderrocs i reciclatge.

93. Principals característiques de l'ordenació urbanística de L'Ametlla de Mar.

CIE: BOPT