Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'us públic. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09345

Ajuntament d'Almoster

E D I C T E

Per acord del Ple de data 26 setembre de 2016 es va acordar aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança

fiscal número 20 reguladora referent a la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres

elements amb finalitat lucrativa.

Es va publicar mitjançant anunci d'exposició pública publicat al BOPT núm. 190 de data 5 d'octubre de 2016 i al

tauler d'anuncis de la corporació local, durant el termini de trenta dies hàbils sense que presentés cap al·legació ni

reclamació.

Contra l'acord d'aprovació provisional no es va presentar cap al·legació ni reclamació durant el termini d'exposició

pública per la qual cosa l'acord l ha esdevingut definitiu tal i com estableix el TRLRHL.

Contra aquest reglament poden els interessats presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior

de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos següents a la publicació d'aquest edicte.

El text íntegre de l'Ordenança és:

"ORDENANÇA fiSCAL NÚMERO 20

TAXA PER L'OCUPACI?" DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC

Article 1r. Fonament i naturalesa.

A l'empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3,l) i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les

hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions de terrenys d'ús públic amb taules i cadires,

veles, marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys d'ús públic

amb taules i cadires, vels, marquesines, barbacoes i altres elements, en els termes establerts a l'art. 5 d'aquesta

ordenança, on es regulen les tarifes que s'han d'aplicar.

Article 3r. Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les

entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei General Tributària, a les quals s'atorgui les llicències per a la utilització

privativa dels terrenys d'ús públic.

2. Són substituts del contribuent els propietaris dels establiments que originin l'ocupació del domini públic i en tot

cas el propietari dels elements.

Article 4rt. Responsables.

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques

o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de

fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsit i abast que assenyala l'article 40 de la Llei General

Tributària.

Article 5è. Quota tributària.

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat 3 d'aquest

article.

En tot cas s'ha de tenir en compte el següent:

Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és sencer, s'arrodonirà per excés per obtenir la superfície

CIE: BOPT

ocupada. Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements auxiliars,

es delimita una superfície més gran que l'ocupada per taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.

Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i temporals, quan el període autoritzat

comprengui una part de l'any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren

nuls, però meritaran la taxa pel temps d'ocupació d'acord amb l'article 7.

Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:

M2 o fracció de superfície ocupada

ANY

8,43 EUR

MES

4,21 EUR

DIA

2,10 EUR

Article 6è. Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es

podran reduir del període anual o de temporada autoritzat.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança, hauran

de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ per l'import de l'article 5.3, i formular

declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. A més, hi hauran d'adjuntar

un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins el municipi.

3. 3.Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels interessats.

Si es troben diferències amb les peticions de llicències, es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les

liquidacions complementàries que s' escaiguin.

4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest municipi la devolució de

l'import ingressat.

5. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ a què es refereix l'article

6.2 i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà

originar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que

s'escaiguin.

6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent assenyalat

en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en contra, la no presentació de la

baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.

7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sotsarrendar-se a tercers. L'incompliment

d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència.

Article 7è. Meritació.

1. La taxa es merita quan s'inicia l'ús privatiu o aprofitament especial, moment que ha de coincidir amb el de la

concessió de la llicència, si es va sol·licitar.

2. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc

en el moment de l'inici de l'esmentat aprofitament.

3. Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada un del

període natural de temps assenyalat a la tarifa.

Article 8è. Període impositiu.

1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d'un any, el període impositiu coincideix amb el determinat a la

llicència municipal.

2. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial s'estengui a més d'un exercici, el període impositiu comprèn

l'any natural, tret dels supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial, i s'ha d'aplicar

el que determinen els apartats següents.

3. Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre de l'any, s'ha d'abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest

exercici, la quota íntegra. Si l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici, s'ha de liquidar la meitat

de la quota anyal.

4. Si cessa l'ocupació en el primer semestre de l'any, s'ha de retornar una part de la quota (la meitat). Si el cessament

té lloc en el segon semestre no s'ha de retornar cap quantitat.

5. Quan no s'autoritzi la utilització privativa o l'aprofitament especial, o quan no siguin possibles per causes no

CIE: BOPT

imputables al subjecte passiu, s'ha de retornar l'import satisfet. Article 9è. Règim de declaracions i d'ingrés.

1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.

2. Per al cas d'autoritzacions de nous aprofitaments, l'obligació de pagament neix en el moment de sol·licitar la

llicència corresponent. Amb aquest efecte, juntament amb la sol·licitud d'autorització per gaudir de l'aprofitament

especial cal presentar, degudament emplenat, l'imprès d'autoliquidació de la taxa.

Alternativament, es poden presentar a l'Ajuntament els elements de la declaració per tal que el funcionari municipal

competent presti l'assistència necessària per determinar el deute.

3. Per al cas d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s'ha de fer: en el primer trimestre de

cada any o en el primer dia del mes corresponent.

4. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s'ordenarà el càrrec al compte

bancari durant l'última desena del termini de pagament voluntari.

Article 10è. Notificacions de les taxes.

1. La notificació del deute tributari en supòsit d'aprofitaments singulars s'ha de fer a l'interessat en el moment en què

es presenta l'autoliquidació, amb caràcter previ a l'ocupació de l'aprofitament.

2. En els supòsits de taxes per ocupacions o aprofitaments de caràcter periòdic, s'ha de notificar personalment

al sol·licitat l'alta en el registre de contribuents. La taxa corresponent als exercicis successius s'ha de notificar

col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de

la Província.

3. A l'empara del que disposa la disposició transitòria 2ª de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades

en aquesta ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics, no estan subjectes

al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb el subjecte obligat al

pagament del preu públic al qual substitueix.

Article 11è. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General Tributària i la normativa

que la desplega.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província. Pel que fa a la seva

vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada. "

Almoster, 21 de novembre de 2016

L'alcalde, ?EURngel Xifré Arroyo

CIE: BOPT