Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de llar d'infants i d'escola de música. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES
Administració Local

2016-09235

Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús

ANUNCI

La Junta Veïnal de l'EMD de Jesús, en sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2016, ha adoptat, amb caràcter

provisional, l'acord pel qual es modifica el quadre de quotes de l'annex de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de

la Taxa per la prestació de serveis de llar d'infants i d'escola de música.

De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, cadascun dels acords esmentats es sotmet a informació

pública i audiència dels interessats pel període de 30 dies, comptadors des de la data de publicació d'aquest anunci

al BOPT, durant el qual es podrà examinar l'expedient respectiu i presentar-hi les reclamacions que es considerin

adients. Transcorregut el termini d'exposició sense que s'hagin produït reclamacions, l'acord adoptat esdevindrà

aprovat definitivament sense cap més tràmit.

Jesús, 18 de novembre de 2016

EL PRESIDENT, Víctor Ferrando i Sabaté

CIE: BOPT