Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de la tarifa per a la prestació del servei de gimnàstica. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES
Administració Local

2016-09234

Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús

EDICTE

La Junta Veïnal d'aquesta EMD, en sessió tinguda el dia 17 de novembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovar

amb carácter definitiu la modificació de determinats conceptes de les tarifes a aplicar per Jesús Activitats i Serveis,

S.L., societat mercantil de capital íntegragment municipal pertanyent a aquesta EMD, segons s'indica seguidament.

TARIFES DE JESUS ACTIVITATS I SERVEIS, S.L.

6. TARIFA PER PRESTACI?" DE SERVEI DE GIMN?EURSTICA

CONCEPTE

PREU

Assegurança

18,00 euros/curs

Contra l'objecte d'aquest anunci es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació, sense

perjudici que es pugui formular qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

Jesús, 18 de novembre de 2016

EL PRESIDENT, Víctor Ferrando i Sabaté

CIE: BOPT