Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Cap d'administració de l'estació (1). Bases i convocatòria. Caràcter laboral temporal. Termini presentació d'instàncies
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
EMPRESES I SOCIETATS
Entitats, Societats i Altres Organismes

2016-09239

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.

ANUNCI

Per Resolució del Consell d'Administració de data 27 d'octubre, on es van aprovar les bases i la convocatòria per

la selecció d'un cap d'administració de l'estació en règim de personal laboral temporal mitjançant un contracte de

relleu a temps complert.

Condicions que hauran de reunir els aspirants:

Les Bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament a la seu electrònica de l'EMT

www.emtanemambtu.cat i a la pàgina web de l'Ajuntament de Tarragona

Termini de presentació d'instàncies:

El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al

BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta

convocatòria al BOPT.

L'anunci de la convocatòria ha estat publicada a la web d'EMT http://emtanemambtu.cat/emt/processos-de-seleccio/

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

En Tarragona, a 17 de novembre de 2016

LA SECRET?EURRIA DELEGADA, Teresa Milà Rovira

CIE: BOPT