Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Calendari fiscal i anunci de cobrament: 2016/14
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09460

Diputació de Tarragona

BASE - Gestió d'Ingressos - Voluntària

Anunci 2016/14

Es comuniquen les següents ampliacions en relació a l'Anunci número 2016/01129 publicat en el Butlletí Oficial de

la Província de Tarragona, número 30, de 15 de febrer de 2016, pel qual s'exposava el Calendari fiscal i l'Anunci

de Cobrament de determinats ingressos de Dret Públic:

La qual cosa es posa en coneixement dels contribuents i resta d'obligats al pagament de conformitat amb l'article

102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Així mateix es comunica que el pagament voluntari dels rebuts pels conceptes i municipis esmentats es podrà

efectuar en els mateixos termes que els de la notificació inicial, llevat les correccions ara efectuades.

43-045-800-2016-3

Municipi: La Sènia

Concepte 800: Subministrament d'aigua

Període consum: 3r trimestre any 2016

Període voluntària: 27/11/2016 a 30/01/2017

43-121-840-2016-1

Municipi: Puigpelat

Concepte 840: Taxa conservació cementiri

Període consum: any 2016

Període voluntària: 30/11/2016 a 30/01/2017

Tarragona, 24 de novembre de 2016

El president de BASE,

El cap de Facturació,

Joan Piñol Mora

Joan Francesc Tomàs Gil

CIE: BOPT