Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Compte general exercici 2015. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09227

Ajuntament de la Vilella Baixa

EDICTE

Rendit el compte general de l'Ajuntament de la Vilella Baixa corresponent a l'exercici de 2015 integrats pel de la

Corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes,

resten exposats al públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest termini

i vuit dies més, es podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.

La Vilella Baixa, 17 de novembre de 2016

Jordi Sabaté Gàsquez, alcalde

CIE: BOPT