Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general per a l'exercici 2017. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09226

Ajuntament de la Vilella Baixa

Anunci

Pressupost general

Exercici de 2017

A la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2

d'abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de

les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l'exercici

2017, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 17 de novembre de 2016.

Les persones legítimament interessades, segons allò que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel

qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l'article

151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació

d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General

c) ?'rgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

La Vilella Baixa, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Sabaté Gàsquez

CIE: BOPT